asmak lantak emas

ASMAK LANTAK EMAS
——————————————
Asmak ini adalah perwujudan asal emas, berupa butiran pasir emas, siapapun yg mengetahui qosam dari asal mula emas ini, maka biidznillah akan kaya dengan mas picis , aplikasinya juga sangat simpel akan di ajarkan tekniknya/ aplikasinya karena selain sebagai pemanggil butiran emas, asmak ini juga berguna sebagai sarana pemanggil rejeki yg sangat kuat, kita akan mempunyai ilmu pembangkit aura emas, dan kita juga sebagai magnet uang berikut

Fadhilah yg terkandungdi dalam asmak ini
– sangat makbul dalam mencapai hidup bergelimang harta
– sebagai wasilah memperoleh harta berupa emas, baik lantakan , coin , dan perhiasan emas
– hidupnya insyaallah selalu di liputi cahaya emas ( hoky )
– semua bisnis kita juga akan beraura emas , laris manis ramai, sangat di idamkan oleh para pedagang apapun
– sebagai wasilah orang yg bekerja di tambang emas karena pasir emas akan selalu mendekati pemegang asmak ini
– di kayakan di mulyakan hidupnya
– ini asmak kekayaan ( rahasia ) , jgan kaget bila sudah kaya dalam waktu relatif cepat
– dll

Biarlah pengamal yg merasakan perubahan hidupnya , karena ilmu imi sudah matang dan siap tajrib aja .

 

Wirid asmak lantak emas

Wojo emas inten lebur tanpo dadi gawe

Cara pengamalan , diwirid selama 7 malam dengan jumlah sesuai neptu lahir

 

 

 

 

#Hanya di kampus eyang samar====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Amalan kejawen untuk Lancar Rejeki

Bismillahirohmanirrohim,

 

Urubing dzat Alloh,

Metu murub,

Alloh mobah jroning ambegan,

Gusti Alloh mosik jroning ati,

Gusti Alloh ingkang kuwasa,

Kawulo nyuwun gampang anggenipun pedos sandang,

ugi pados pangan,

Selawase kawulo gesang,

Samarga pinaringan gampang,

Gampang sarining gampang,

Gampang saking kersaning Alloh.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Kumpulan mantra-mantra jawa

1. Mantra yen arep tarakbrata
 
Yen arep tarabrata (tirakat), kudu adus wuwung disik, mantrane:
Niyatingsun adus, angedusi badan kayun, manggih toya rabani, dus lali, dus mani, badan adus den dusi padha badan, roh adus den dusi pada roh, suksma adus den dusi padha suksma, dat teles suksma ngalam, dat urip tan kena kawoworan, urip sajroning karsa, ingsun adus banyu saking kodratolah, byur njaba, suci njeroning badan rabani, alahu sakarsa, alahu alaihi wasalam.
Sawuse maca mantra, banjur adus wuwung kang resik.
2. Mantra supaya betah tarakbrata
Ingsun nutup rahsa, sang sir rahsa payungana ingsun, rahsa mangan cahya, cahya mangan rahsa, langgeng ing ciptaku, tetep mantep tan kena owah.
Mantra diwaca saben bakda magrib kaping 40, yen lagi tarakbrata.
3. Mantra supaya betah pasa
Bismillahirrohmanirrohim. Allahuma sakati’I maut, badanku gumulung cahyoku jumeneng,  ya ingsun ratuning cahyo,  ngadeg ing damar murub, urube murub ing sajroning ati, terus ing paningal, laa  illaa illallaahu,  muhammadurrasullulah.
Mantra diapalke yen duwe niat arep nglakoni sesirih/ pasa.
4. Mantra niat melek
Bismillahirrohmanirrohim. Niatingsun melek tutuga tekan sedina sesuk, manjing teguh rahayu kang santoso kagunganne Allah.
5. Mantra supaya betah melek
Manik coyo, bahyo coyo, coyo bahyo, sarine Allah ya Allah kulo nyuwun betah melek. Laa ilaa illallaahu, muhammadurrasuulullah.
6. Mantra keslametan
Shallallaahu alaihi wa sallam. Shifatullah, qulhu sungsang, tekenku poro malaekat, Nabiku Nabi Muhammad, luputo kang diarah, kenoho kang ngarang. Allahu akbar.
Lakune mutih 2 dina 2 bengi. Mantra yen diwaca kanggo nemu slamet lan ora dijahili wong liya.
7. Mantra ngambah papan angker
Kun kanikun ingsun kun, kowe kama salah, aja angganggu gawe, aku ratuning kun.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Slasa Kliwon. Mantra diwaca sapisan aja ambegan.
8. Mantra ngedohake ula
Seh merling, Seh dumeling, dohna ingon-ingonira, sapembalangan dohe karo aku, aja wuruk sudi gawe marang awakku, golek sandhang pangan dhewe-dhewe, aku anak putune Nabi Solaiman.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi, wiwite dina Kamis Wage. Mantra diwaca yen  lumaku ana ngalas, utawa ing papan kang sakira ana ulane.
9. Mantra Pangirupan
Allahu cahya mulya, sira sun kongkon, sira irupen cahyaning wong agung kang disuwitani, amora lan cahyaku. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullullah, sir-sir-sir-sir-sir.
Lakune mutih 3 dina 3 bengi wiwite dina Rabu Pon. Kasiyate mantra iki kanggo nundukake kekuatan suksma negatip wong liya. Utawa mantra diwaca yen weruh wong nyalawadi arep ngalani. Yen ditujuke mungsuhe, “wong agung kang disuwitani” diganti “mungsuh lagi sengit”.
10. Mantra Kesakten Gaib
Bismillahirrohmanirrohim. Ono jopo sewu, jopo siji datan tumomo. Sing mandi japaku dhewe. Laa ilaa illallah, muhammadurrosullulah.
Lakune pasa Ngasrep 2 dina 2 bengi lan patigeni sedina sewengi. Wiwite pasa dina Slasa. Mantra diwaca ping 7 saben ba’da salat fardlu. Yen arep dicoba diwaca ping 7 utawa yen arep mangkat perang diwaca ping pisan.
Mantra Pagering Awak
Allahumma kulhuwallah, lungguhku imbar, payungku imbar, wong sajagad kabeh kang sumedya ala marang aku, nyawane kari sadhepa, sa’asta, sakilan. Wong kang sengit marang aku, cupeten angen-angene, sandhang pangane lan sabarang niate kabeh, pet cupet karsaning Allah. Lakune mutih 7 dina 7 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Mantra diwaca yen ana rerusuh utawa yen perang.
Mantra Siluman
Salallahu ngalaihi wasalam, alahuma kulhu Allah, lungguhku imbar, payungku imbar, mimang mimong si Wisakarma tengahing angin, apipit maya-maya ora katon apa apa, kang hima kakalangan petheng dhedhet alimengan si imbar ngemuli aku, wong sabuwana bloloken ora weruh aku. Lakune pasa 21 dina, kanane mangan (buka) mung sapisan sabenjam 12 bengi, yen pasane wis rampung banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana bebaya utawa yen perang. Yen ketrima bisa ngilang ora diweruhi wong.
Ajian Petake Jeyengrama
Ingsun amatak ajiku, Jayabarut ingsun jumeneng datullah, umadeg tengahing jagad, sakabehing mungsuh sakubeng ing cakrawala kang padha durhaka, krungu petak gelap sakethi, padha bedhah kupinge, pecah endhase. Lakune pasa 40 dina mangan mung sapisan sabenjam 12 bengi, sawise pasa tutug 40 dina, banjur ngebleng 7 dina 7 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Aji diwaca yen campuh perang sarta ngarepake campuh.
Mantra Sugih Banda
Ing wayah bedhug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, madep mangetan, mantra, Sentanaku juru gedong Retna Dumilah arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad wetan, bukaken gedhongku kang isi inten berlean lan sarupaning manik-manik, ingsun arep nganggo. Ing wayah bedug awan, ana ing latar ngadeg madhep mangidul, mantra, Sentanaku juru gedhong bambang Bunarbuwana arane kang rumeksa gedhong ing jagad kidul, bukaken gedhongku kang isi busana wastra sapanunggalane ingsun arep nganggo. Ing wayah sore mbarengi Suruping srengenge ana ing latar ngadeg madhep mangulon, mantra, Sentanaku juru gedhong Nurkencana remeng arane, kang rumeksa gedhongku ing jagad kulon, bukaken gedhongku kang isi kencana mulya lan kang sarwa picis sapepake ingsun arep nganggo.
Ing wayah bedhug bengi ana ing latar ngadeg madhep mangalor, mantra, Sentanaku juru gedhong Srikolem arane, kang rumeksa gedongku ing jagad br, bukaken gedhongku kang isi sawarnaning pangan kang bangsa pan, palagumantung, palaka pendhem, palakasimpar, bangsaning iber-iberan, kewan belehan lan sarupane iwak loh ingsun arep bujana, ayo, ayo, ayo enggal enggal padha tumandhanga, saben Kliwon pada teka babarengan nggawa sakabehing kabutuhaningsun. Banjur temenga mandhuwur karo muni: bapa akasa, nuli tumungkul mangisor, muni: ibu pertiwi, nyuwun bantu. Lakune pasa 40 dina, kenane mangan mung sapisan saben jam 12 bengi, wiwite dina Kemis Wage. Sabanjure saben bengi tumindak mangkono iku, dadi turune sawise jam 12 bengi, puwasane mung cukup 40 dina bae.
Mantra Pameling
Allahu zat, allahu sifat, allahu asma, Allahu afgal, Allahu sidik, roh kudus, roh ilapi, roh sira rohingsun rohingsun dhewe Si…… (sebutna jenenge) tekaa enggal katemu aku. Lakune oran mangan uyah 40 dnai, wiwite dina rebo Pon. Mantra diwaca mbarengi pleteking srengenge, ngadhepake prenahe omahe wong kang diundang supaya teka.
Mantra panolak tenung Tujuh Layar
Allahumma kulhu buntet, kulhu balik, durgateluh, jim setan peri prayangan pada mara padha mati, jalma marang jalma mati, mati karsaning Allah.
Lakune mutih 7dina 7 bengi lan pati geni sadina sawengi, wiwite dina Setu Kliwon. Mantra diwaca mbarengi surup srengenge, diwaca ing banyu diwadhahi pinggan, banyu kadamu ping 3, banjur kaombekake marang wong kang kena tenung utawa tujulayar.
Mantra Senggara Macan
Ana kedawang miber ing tawang alat-alat, macan sewu ing mripatku, macan putih ing dhadhaku, gelap ngampar suwaraku, durga mendhak kala mendhak, teka kedhep teka wedi, teka asih mungsuhku, kodheng madhep manut sakarepku karsaning Allah. Lakune mutih 3 dina 3 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Jumuah Pahing. Mantra diwaca yen wis adhep-adhepan lan mungsuh.
Mantra Panglereman
Yen ana ing dalan begal durjana. Suksma nuksma, nyawa sirna, roh njendhel, rep sirep si jabang bayi katrem ing dlamakanku. Mantra kawaca sapisan karo mandeng mripate wong kang arep mbegal. Lakune pasa 21 dina mangane saben jam 12 bengi lan patigeni sadina sawengi, wiwite dina Rebo Pon.
Mantra Kateguhan
Kaki kala ingsun njaluk kiambi watu, watu sakilan sageblog kandele, rasukan ing badanku, sakehing braja dawa tuna, cendhak, cupet tiba ing ngarepku, saka karsaning Allah. Lakune nglowong 3 dina 3 bengi, wiwite dina Rebo Pon. Mantra diwaca yen ana babaya pakewuh utawa yen maju perang.
Mantra Padhang Atine
Ati-ati katengi aku njaluk padhanging ati, ora ana padhanga ati, damar kurung cumanthel pulunging ati, byar padhang wus oleh padhang ati saking karsaning Allah.
Nukat Gaib
“Bismillahir rahmanir rahim. Ingsun wis tanpa paningkahe rasa jati, kaanane Pangeran.”
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Aneka mantra Jangjawokan dari tanah sunda

Jangjawokan paranti di pupur
pupur aing pupur panyambur
panyambur panyangkir rupa
nyalin rupa ti dewata
nyalin sari widadari
di deuleu tihareup sieup
di sawang ti tukang leunyang
di tilik ti gigir leungik
mangka weulas mangka asih kanu di pupur
di tenjo ku saideur kabeh

Jangjawokan Paranti Nyeupah
Bismillahi suruh panggawé ati
jambé panglebur ati
apu panggurit ati
angker atina Si Anu
Bismillahillahi putih saking bapa nira
abang saking biang nira
dadu arana ashadu adep idep. Tamat
Jangjawokan Ngalintar atawa Nguseup Supaya Loba Laukna
Aki Rékrék Turaya
anak patutan turunkeun
aing nya pangkonan sia
Banyu emas nu lénggang putih
Bayu emas nu lénggang hérang
bumi meneng //bayu meneng -7-
Ku Sang Kilat kumoncorong ratna putih
Sang Ibut Putih undur ku Sang Kilat Sakti
Ya isun sang D(e)mit Jati. Tamat
Jangjawokan Ménta Lauk ka Siluman-sileman
Aki Batara Gangga nu ti girang
Aki Batara Ginggi nu ti hilir
Aing ménta ingon-ingon.
Geura top.
Jangjawokan Lulut Kana Lauk
Asihan aing Si Bangbarang Hérang
asih nu saleuwi sono nu sasédong
Ret puret nu karengkep aing.
Jangjawokan Mandi
cahaya mamandi cahya
ya iku anganggo cahyaning macan gebong
maka wulung ati
digugul sia bagulong-gulong
beunang gulungan pantang sia bagolong
tek anceup tek sieup ka awaking

Jangjawokan Paranti Bebedil Supaya Ulah Nyalahan Mimis

Caramaya isun angkongkon maring sira
pangbedahkeun aing Sang Badigul Putih
ku sang Baju Badigul Putih
ka sawakcané kanu pernah
tuh sawarga nira.
Jangjawokan Paranti Kana Bedil Supaya Ulah Keuna Ku Harus
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Isun ngaran nira sadurungé ana bumi langit
Sang Diwulat aran nira
nursih maring isun.
Jangjawokan Paranti Ngajajamuan Awéwé Supaya Jadi Parawan Deui
Saratna dina buah cau kulutuk anu sacinggir gedéna lobana opat belas ésé. Puasa sapoé sapeuting. Ieu du’ana:
Bismillahirrohmanirrohim
Kulit raket otot raket
daging raket balung raket
pet pet dipepetan.
Jangjawokan Maké Minyak
Minyak aing minyak watu
dipidu di sihung maung
diocék di panonpoé
sekar taji suru gajah
nya gajah tunggal katau
wus kabeubeur
wus kabeungkeut atina si anu
atawa atina wong sajagad kabéh
Jangjawokan Lamun Paré Kurang Eusi
Ashadulallaillahaillalloh
waashaduannamuhammadarrosululloh.
Jimat aku jangkaring sahadat
puhu rasa godong hurip
sirulloh rasul kang asup cangkang
muhammad bungkulung manah. Tamat
Jangjawokan Panganggo Patani ti Awit Naék kana Leuit Paranti kana Tarajé
Puhaci Kéwuan Larang
Puhaci Rantayan Jati Aran Panggolong
Puhaci Sara Gimansari
wawuh sira ma ngambung sa énjak-énjak
saréna saeutik mahi hanteu réa nyésa
puhaci lantaran hérang
puhaci lantaran manik
puhaci lembut putih ana persandak
Jangjawokan Paranti asup kana leuit
Buah sukma peupeuk nu peupeuk Sang Batara Jati
ulah gédér ulah reuwas
mangga unggut kalindungan
ulah gedag kaanginan
ieu geus sia dilemah putih kasucianana.
Jangjawokan Paranti Neundeun Enggon atawa Telebug keur Paré
Gunung manik aniten
sampakeun para déwata
aran gunung Puhaci Amaran Jati Amparan.
Jangjawokan Ka Nu Tinggaleun Supaya Teu Leungit atawa Dipaok
Tinggaling sukma aran wawayangan tengah
aran nu ngaraksa lumbung
Puhaci lantaran hérang
Puhaci lantaran manik

Jangjawokan Paranti rék Nyokot Paré

Nurulloh sirulloh
seri ambu leungeun ngadatangkeun
nya aing Ambu Puhaci Ratna Kasih
deudeum sukma pepek langgeng
tan kenang owah. Tamat
Jangjawokan Netepkeun Béas
manik larang ngaran nu tapa di jéro béas
puhaci lénggang hérang
puhaci leunteur putih nu mangku sajagat kabéh
ngaran dalu-dalu puhaci gelungan jati
ngaran kéjo puhaci lémok larang
ngaran gigih puhaci lempungan rasa
ngaran réméh puhaci naga talétéh
ngaran anu nungguan imah nini bermana aki bermana
ngaran anu dina lawang imah nini gandaré aki gandaré
ngaran longlongan nini Karamat aki Karamyang
ngaran anu di girang nini iles aki iles
ngarana anu di hilir nini déwa kasih
nya aing sira mangambuh
sira mangambuh saéncak-éncak
saréana saeutik mahi hanteu réa nyésa
Puhaci Megat Rasa
Puhaci nu aya di wétan Sri Mangebarung
Puhaci nu aya di kidul Sri Mangundur
Puhaci nu aya di kalér Sri Mandalarang
Puhaci nu aya di kulon Sri Mandala Putih
Jangjawokan Ngingu Sapi
Sia abus kenur tambang taya ngaran
sia eukeur tapa di gunung di kahiayangan
rasa sia rasa awaking rasa sia
Jangjawokan Ngingu Ingon-Ingon
Sang Sawara Nini Kumantang Aki Kumantang
duwé putih Sang Putilang mang liat mangala-ala
sawara sia sawara awaking
Andini Apus Buyut Cangah ngaran sia
eukeur tapa di jero
beunang bubu putih
wangsa tingal mantra sia
nya aing batara sia
Jangjawokan Arék Mandi
Nawaétu Ranggani namaning istri
dat ludiat dat cahyaning pangéran
jisim abdi ngangken cahyaning pangéran
Jangjawokan Nyerepkeun Élmu dina Sapoé Sapeuting
Seri Tapa Mulanggana
awak panipuh buana
anyipuh Sang Hyang Tapa
nur dat nur sipat
nurtes bakaling manusa
trét cai bakaling manusa
lailaha ilalloh Muhammad darosululloh
Jangjawokan Nyaba

saméméh indit kudu ngagedig bumi tilu kali sarta maca:
bumi tuli jagat buta
rep peteng wong sajagat kabéh

Jampe Nyimpen Beas
mangga nyi pohaci
nyimas alame nyimas mulane
geura ngalih ka gedong manik ratna inten
abdi ngiringan
ashadu sahadat panata, panetep gama
iku kang jumeneng lohelapi
kang ana teleking ati
kang ana lojering Allah
kang ana madep maring Allah
iku wuju salamaet ing dunya
salamet ing akherat
asahadu anla ila haileloh
wa ashadu anna Muhammaddarrasolullah
abdi seja babakti kanu sakti, agung tapa
nyanggakeun sangu putih sapulukan
kukus kuning purba herang
tuduh kang seseda tuhu
datang ka sang seda herang
tepi ka kang seda sakti
nu sakti neda kasakten
neda deugdeugan tanjeuran
contoh lainnya,
Jampe ngisikan (mencuci beras) :
mangga nyimas alene nyimas maulene
geura siram dibanyu mu’min
di Talaga Kalkaosar
abdi ngiringan
nyi pohaci budugul wulung
ulang jail babawaan kaula
heug
nyi pohaci barengan jati
ulah jail kaniaya
ka nyi pohaci sukma jati
heug
Ajian
ieu elmu katimbunan Badan
kuat teu karasa
duk sakumpul asa kapuk
duk sarempang asa kapas
ampulna hampangna
ku pangaresa Alloh sorangan
Ajian
les peteng nu petengles
leungit tandana peteng
nini hanatik
leutikasup kana ruas
leutikawaking si raga ruas
Ajian
asihan aing si burung pundung
maung pundung datang amum
badak galak datang depa
oray laki datang numpi
burung pundung burung cidra kukarunya
malik welas malik asih ka awaking
Asihan
asihan sabeulit bumi
asihan salinlang buana
brag asih da di asih
nu asih lungguh na biwir
nu haat lungguh na soca
roh tuk-truk tuh badan si anu (….)
mangka welas, mang ka asih
raat asih ka badan awaking
Asihan
Nu cunduk bayu si anunu
datang atma si eta
reujeung satineung jeung aingmangka
datang jeung raganamangka
cunduk jeung bayunamangka
baraya jeung satineungmangka
tunggal atmanaiya rasa nira
iya rasa nisunsaking purbaning pangeran
asih na asih ka awaking
Asihan
Nu bogoh paboro-boro
nu hayang paheula-heula
nu beuki pagiling-giling
nu banyu pagulung-gulung
ne atma paheula –heula
mangka reujeung satineung
da tungkul geusan jeung sukma
mangka lebur ucus rumangga
bayahnamangka rug-rug sagalanamangka
asih ka awaking
da urang reujeung satineung
da urang reujeung sa bayu
daurang reujeung sarasaiya
iku asihan sang uleut jati
Asihan
ka Indung anu ngandung
ka Rama anu ngayuga
ka Indung nu teu ngandung
ka Rama anu teu ngayuga
kadulur opat kalima pancer
pang nepikeun ieu hate
ka Indung na anu ngandung
ka Rama na anu ngayuga
ka Indung na nu teu ngandung
ka Rama na anu teu ngayuga
kadulur na opat kalima pancer
kalawan kanu ngurus ngaluis hirup jeung huripna… (sianu) …….Pamugi sing …………
Asihan
Tunjuk curuk masing rincuk
di tunjuk kadua mangkuk
di ondang sangkala datangbasa sia……..
geus di tungtunsukma sia……….
geus di bawabeunang sia ……..
ku aingteu wedi paseuri-seuri
teu weudeu padeuleu-deuleu
tepung tingal mendak layanam
prok jonghok mendak jodo aing………geura tuturkeun
Rajah
Neda agung nya paralun
Ka batara ka batari
Ka batara neda suka
Ka batari neda widi
Agungna ka nu kawasa
Mugi di jaring ku gusti
Karuhun mangka ngariung
Nini aki jadi saksi
Uteuk tongo walang togo
Sakabeh taluk ka kuring
Kabeh pada nyaraksian
Kana ucap kuring tadi
Rajah
Bismillaahirrohmaanirrohiim
Nini Raja Puhara
Aki Raja Puharaulah
idi ka pepelakan aing
maring pare maring sipat sajeneng
kalawan ingsun sasipat
kalawan ingsun maojud
maring datulloh
maring sipat beas
sajeneng kalawan isunmaojud
maring datulloh
Sri asih ka bangsa tunggal kagungan
Sri suci mulya badan sampurna tunggal iman
Ambu pancering iman
Bapa tangkaling iman
gagang aing gagang imansalupih
aing dadi lansip dadi sasip dadi lancip
Singlar
Curulung cai ti manggung
barabat ti awing-awang
cai tiis tanpa bisi
mun deuk nyatru ka si itu
mun deuk hala ka si eta
anaking palias teuing
Singlar
Ong gambang-gambung teluh katimpuh
buta kasinglar wong sira
pada suminggahya wisésaya
aing patapan masdarupatapan
daruniratu neluh buta ajur
Si Lumbak Si Atong
Si Ngudak Si Cocolongok
Si Kapulaga sira liman
jeneng ingsun Sutera Mangayaluwas waluya
walaidun desit cundek kalacalu
sipat nabi Sipat iman iya Rosululloh

Semoga postingan kali ini bisa menjadi pembelajaran dan mengenal budaya nusantara yang beraneka ragam. dan semoga bermanfa’at.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Pengijazahan Ilmu Mantra Raja Manikam

Kami ijazahkan mantra raja manikam khusus kepada anggota resmi dari blog ini saja.
Mantra dibawah ini bisa membuat anda nampak seperti harimau jika berhadapan dengan orang jahat sehingga ia akan takut dan tidak akan berani berbuat jahat kepada anda.

Bismillah
Ya buduh wajah dibu,
Aku raja manikam,
walastuh birobbikom,
kholu illa ibbil pana.

Baca 1x mantra diatas lalu usapkan ke wajah ketika akan bepergian. Insya Allah penjahat tidak akan berani kepada anda.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Pengijazahan Ajian halimun Surah Yassin

Assalamualaikum.. wr.wb

Berikut kami ijzahkan secara ikhlas dan sempurna  aji halimun surah yassin atau disebut jg sebagai ilmu menghilang.
Karena saya rasa gak berguna ilmu ini bila saya miliki sendiri,tanpa bebagi ke sedulor yang juga membutuhKan

Laku : 1. Niat dg ikhlas

2. Shalat hajat

Tawasul kepada :

– Nabi Muhammad SAW
– Malaikat 4
– Sahabat nabi 4
– Nabi Khidir as
– Sech muhiddin Abdul qadir aljailani
– Mbah kuwu sangkan/pangeran cakrabuana
– Kanjeng Sunan gunung jati
– Kanjeng Sunan kalijaga
– Kanjeng Sunan Muria
– Orang tua
– Diri sendiri

Baca amalannya sbb:

“WAJA’ALNAA MIN BAYNI AYDIIHIM SADDAN WAMIN KHALFIHIM SADDAN FA- AGHSYAYNAAHUM FAHUM LAA YUBSHIRUUNA” (SURAH YASSIN AYAT 9),
3. Dawamkan ayat diatas sbnyak 41 x slama 41 hari (Tanpa putus)

Manfaat/kegunaan insya allah untuk Keselamatan bagi sipengamal dari gangguan maupun kejahatan fisik dan non fisik yg bersifat deffensif (akan muncul dlm keadaan yg terdesak dan insya allah sudah beberapa kali terbukti)

Ingat… lakukan/jalanKan ilmu-ilmu di sini di jalan allah….. jika tidak,anda sendiri yang menanggung semuanya.

demikian sedikit pengetahuan yg kami miliki mohon maaf kpd poro sdulur smua atas kekurang/ ketidaktahuan kami, semoga bermanfaat dunia akhirat. Salam Rahayu. @@@

wassalam..

Pangeran Samber Bawuk
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Amalan untuk Bertempur Dengan bangsa Jin/ Sihir dalam mimpi

assalamualaikum…..
Pernahkan sedulur bermimpi ataupun terkena kiriman orang…..?
Pada kesempatan ini lgs saja saya berikan amalan bertempur dg jin dsb dalam alam mimpi.

1. Buatlah persiapan yang matang sebelum tidur, Siapkan diri anda untuk menghadapi pertempuran dengan jin pengganggu itu.

2. Ketika mau tidur bacalah ayat kursi (albaqarah 255) , surat al ikhlas, al Falaq, dan An Naas.

3. kemudian usapkan keseluruh tubuh. Minta pada Allah agar mendatangkan jin yang menggangu itu didalam mimpi dengan membaca surat Al Baqarah ayat 148.

Ainamaa takuunu ya’ti bikumullahu jamii’ah . Innallaha ala kulli syai’in qodir Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian . Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

nb: Jika bertemu dengan jin pengganggu itu didalam mimpi dalam bentuk apapun jangan takut. Takutlah hanya pada Allah. Kejar dan tangkap jin pengganggu itu, ucapkan kalimat tauhid seperti Allahu akbar atau laa illaha illallah , bacakan ayat kursi hingga jin itu terbakar atau musnah dan hancur berkeping keping. Lakukan itu berulang ulang setiap hari hingga semua jin penganggu itu habis dan musnah. Untuk melakukan semua itu kita harus betul betul mempersiapkan diri sebelum tidur. Anda harus hafal semua surat dan ayat diatas. atau lgs lawan setan,jin pengganggu itu “tanpa” rasa takut sedikitpun.

wassalam.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)Pengijazahan ILMU NUR BUMI

assalamualaikum.,

ILMU NUR BUMI, bisa juga di sebut ilmu MENYERANG SECARA GAIB

UNTUK PARA sedulor yg saya hormati,,, SEMUA DI SELURUH PENJURU DUNIA YANG BERKENAN UNTUK BERPERANG/berjihat SECARA GAIB KEPADA PARA MUSUH- MUSUH ALLAH SWT DI MANAPUN MEREKA BERADA,,,, SAYA IJASAHKAN AMALAN TSB.

SEMOGA AMAL PERJUANGAN KITA MENJADIKAN DIRI KITA MULIA DI SISI ALLAH SWT. AMIN.

Baca mantra ini:

KHUSUSON JABANG BAYINE……… (nama sasaran) IKI TRIMANEN BALAKMU DHEWE SOKO LANTARAN OPO WAE AKU GELEM.

Selanjutnya Baca: AL FATIHAH 1 X Selanjutnya baca: BALHUWA QUR’ANUN MAJIDUN FILAUHIN MAHFUD 30 X

Selanjutnya baca:NUR BUMI WATU TARI AJUR LEBUR RAGANE ….. (nama sasaran) TANPO GENI

dibaca sebanyak-banyaknya sambil bayangkan wajah yang mau diserang.

ingat,,,amalan yg saya berikan jg pernah anda salah gunakan!!!

wassalamualaikum.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AMALAN KHUSUS UNTUK ISTRI YANG SERING DIANIAYA SUAMI

PENGIJAZAH : TURABINNUR HAQQ
Assalamu ‘Alaikum,maaf bila terlalu banyak Postingan…
**************** Khusus Istri Yang Sering Di Aniaya SUAMI… ****************
Tulis dengan huruf arab,dikertas Putih dengan Ukuran 19 x 19 cm. Memakai tinta hitam.
*basmalah.
*asyhadu al laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah.
*surat al-ahzab ayat 40 (sampai ”khatamun nabiyyiin”).
*surat al-fath ayat 29 (sampai ”min atsaris sujuud”).
*hauqolah.
*Nama Suami anda. Setelah ditulis,selipkan di Mulut Ayam Jantan putih,lalu ayamnya disembelih,dan kepalanya ditanam didepan tempat tidur (boleh didepan/dihalaman rumah).
*********************
Insya Allah Suami anda tidak akan Aniaya lagi,bahkan mengikuti segala kemauan anda.
*********************
Wallahu A’lam.
TANYA JAWAB
Sulthon Kepalanya kan dikubur ya kang ? Terus badannya diapain ? Digoreng atau diapain kang ?
Turabinnur Haqq digoreng,dibakar,trus dikirim ke saya bila mampu…ehehehe….ya dimakan kang…memotong/menyembelihnya seperti biasa….
Mbah Manaf At Thobib edisi tanya gus turab apakah menanam kepala ayamnya sama rajahannya atau setelah ayamnya disembelih rajahannya dilepaa dan yg ditanan cuma kepalanya saja,trims
Sulthon lalu anggota tubuh ayam itu dibuang atau dimasak lalu kita makan sendiri atau dibagikan ketetangga ?
Turabinnur Haqq badan ayam dimakan,bisa juga di bakar,digoreng, bisa juga dijual ehehehe….
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)KHASIYAT AYAT LIMABELAS: LIMABELAS AYAT DALAM ALQURAN YANG MUSTAJABAH=

DI KALANGAN AHLI HIKMAH, amalan dibawah ini disebut Ayat Lima Belas (15). Yaitu ayat-ayat yang diyakini memiliki fadhilah untuk berbagai hajat.

Terkait dengan ayat 15,  saya berpendapat  bahwa semua ayat (jumlah ayat dalam Al Quran ada 6666 dan ada yang menghitungnya dengan metode lain berjumlah 6.236) dalam Al Quran itu memiliki karomah, berkah dan power yang berbeda-beda. Yang Mengetahui tentunya Alla Ta’ala dan kita bisa mengambil manfaatnya dengan keyakinan yang penuh.

Tidak hanya ketika diwiridkan secara berulang-ulang, namun makna dan arti dari ayat-ayat Al Quran itu bila dihayati secara mendalam maknanya (tadabbur) pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa dalam hidup sehari-hari kita.

Berikut ayat-ayat itu:

 1. “ALIF LAAMIM, ALLAHU LAA ILAAHA ILLALLAH HUWAL HAYYUL QOYYUM“
 2. “QAAIMAN BILQISTHI DZAALIKUMULLAAHU FA-ANNAA TUKFAKUUNA“
 3. “WALAU ANNA QUR’AANAN SUYYIROT BIHIL JIBAALU AUQUTHTHI-AT BIHIL ARDHU AU KULLIMA BIHIL MAUTA BALILLAAHIL AMRU JAMII-AN”
 4. “INNAMAA AMRUHUU IDZAA ARAADA SYAI AN AN YAQUULA LAHUU KUN FAYAKUUN”
 5. “ALHAMDULILLAAHI RABBIL AALAMIIN”
 6. “BALHUM FII LABSIIN MIN KHALQIN JADIIDIN”
 7. “WAHUWA MA-AKUM AINAMAA KUNTUM WALLAAHU BIMAA TA’MALUUNA BASHIIR”
 8. “INNALLAAHA QAWIYYUN AZIIZUN. ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWA WA ALALLAAHI FAL YATAWAKKALIL MU’MINUN”
 9. “WAMAYYATAWAKKAL ALALLAAHI FAHUWA HASBUHUU INNALLAAHA BALIGHU AMRIHI QAD JA-ALALLAAHU LIKULLI SYAI-IN QADRAAN”
 10. “WA AHAATHO BIMAA LADAIHIM WA AHSHAA KULLA SYAI-IN ‘ADADAN”
 11. “ROBBUL MASYRIQI WAL MAGHRIBI LAA ILAAHA ILLAA HUWA FATTA KHIDZHU WAKIILA”
 12. “LAA YATAKALLAAMUUNA ILLA MAN ADZINA LAHU RRAHMAANU WAQAALA SHAWAABAN”
 13. “MIN AYYI SYAI IN KHALAQAHUU MIN NUTHFATIN KHALAQAHUU FAQADDARAHUU”
 14. “INDA DZIL ARSYIL MAKIINI”
 15. “WALLAAHU MIN WARAA IHIM MUHITHUN BAL HUWA QUR AANUN MAJIDUN FII LAUU HIN MAH FUDHIN”

Dalam beberapa literature mistik ditulis bahwa FADHILAH SERTA TATA CARA PENGAMALAN MASING-MASING AYAT yaitu:

 1. Ali Imran : 1-2 dan 18.

Apabila ayat tsb dibacakan kepada orang yang sakit secara terus menerus maka mempunyai keutamaan bahwa orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dosa dari Allah SWT.

 1. Al-An`am : 95

Apabila ayat tsb dibaca terus menerus pada malam hari, maka mempunyai keajaiban, bahwa orang yang mempunyai hajat dan belum berhasil maka Allah akan cepat menghasilkan hajatnya orang yang membacanya.

 1. Ar-Ra`d : 31

Apabila ingin dicintai oleh semua orang baik laki laki maupun perempuan atau lawan berganti menjadi kawan, maka ayat ke 3 mempunyai daya keampuhan yang tinggi untuk itu bila dibaca 7x (tujuh kali) lalu sebutlah nama orang yang dimaksud, insya allah akan berhasil.

 1. Yasin : 82

Apabila ayat tersebut ditulis dikertas kemudian ditulis juga nama orang yang zalim, maka mempunyai keanehan setelah tulisan tersebut ditulis lalu ditindih dengan batu maka orang zalim yang dimaksud akan mengalami sakit. Tapi perlu di ingat bahwa perbuatan yang demikian adalah dosa besar sehingga allah akan melaknat ummatnya yang berbuat aniaya dan menyenangi umatnya yang pemaaf.Tangan mencincang bahu memikul, barang siapa berbuat keburukan akan mendapat buah keburukan. 

 1. Al-Fatihah : 2

Dibaca sebanyak 7x sambil menahan nafas, lalu sampaikan hajatnya

 1. Qaf : 15

Bacalah ayat ke 6 sebanyak 7x pada 7 butir beras atau gandum dalam bejana mangkuk putih porselin yang sudah dituangi air. Lalu airnya minumkan dan beras atau gandumnya dimakan oleh orang yang terkena racun, dengan izin Allah racun akan akan tawar dengan cepat.

 1. Al-Hadid : 4 dan 25

Bacakan pada air kelapa hijau sebanyak 3x lalu diminumkan airnya pada orang yang terkena racun, insya aalh seketika racunnya akan tawar dengan qudrat irodat allah.

 1. At-Taghabun : 13

Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

 1. Ath-Thalaq : 3

Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bambu atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternatif ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu flu lainnya.makanya peninggalan leluhur itu sangat banyak sekali yang harus kita gali dan lestarikan sepanjang sejarah.

 1. Al-Jinn : 28

Bila dibaca ayat ke 10 ini secara kontiniu maka hajat duniawi dan ukhrowi insya allah segera terlaksana.

 1. Al-Muzzammil : 9

Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orng yang sedang marah atau mengamuk  maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT.

 1. An-Naba : 38

Siapa yang mengamalkan ayat ini maka segala hajatnya akan cepat ditunaikan oleh Alah SWT, amiin

 1. Abasa : 18-19.

Mencegah perampokan dan pembunuhan. Caranya ambilllah debu baca  sebanyak 7 x ulang lau tebarkan ke sekeliling. Insya allah dengan kekuasaan allah seketika sebuah rumah terbebaskan dari kejahatan.

 1. At-Takwir : 20

Sehari-hari setiap diri pribadi selalu kita temukan arogansi dan kesombongan. Apalagi bila seseorang itu memiliki kekuasaan. Padahal kekuasaan atau jabatan itu tidak langgeng. Untuk mencegah kesombongan dan tindakan sewenang-semang maka Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya.

 1. Al-Buruj : 20-22

Meski tidak diterima nalar namun semua kekuasaan allah nyata di alam ini. Semua yang mustahil dijawab oleh allah denagn adanya ciptaannya di alam ini. sesunguhnya manusia tidak memiliki kekuatan selain kekuatan yang diamanahkan allah pada kita sebagai sifat NYA. jadi, janganlah menyombongkan diri dan menganiaya pada sesama. kemudian taatlah pada hukum allah. ayat yang ke 15 ini sungguh luar biasa dan nyata, barang siapa kehilangan kunci sehingga gemboknya tidak bisa dibuka maka dengan sarana membaca ayat ke 15 sebanyak 21x kemudian hembuskan pada gembok tersebut maka seketika gembok itu akan terbuka dengan izin allah. Dengan cara yang sama dapat juga membuka ikatan tali atau rantai.

Para sedulur yang budiman, Marilah kita jadikan setiap amalan/ilmu itu sebagai bagian dari semangat ghirroh untuk menjadikan Al Quran itu bacaan wajib bagi kita setiap hari.

Sebab kadang tanpa kita sadari, dengan bertambah banyaknya aktifitas keseharian kita, kita sering lupa dengan Al Quran yang kita taruh di atas meja kita, lemari atau munngkin dalam saku kita. Seakan hanya sekedar menjadi hiasan maupun pajangan diantara buku-buku dan majalah lainnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya barang siapa yang dalam dirinya tiada bacaan al quran maka ia seperti halnya rumah yang roboh”

Keutamaan Membaca Al Quran:

1. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan alquran
Sabda Nabi Muhammad saw: “Sebaik-baik kalian adalah siapa yang memperlajari al-Qur’an dan mengamalkannya.” (HR. Bukhari)

2. Pahala membaca Al Quran

Sabda Nabi Muhammad saw: “Siapa saja membaca satu huruf dari Kitab Allah (Al-Qur’an), maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan sepuluh kali lipatnya.” (HR. At-Tirmidzi).

 3. Keutaman membaca Al Quran, Menghafalnya dan pandai membacanya

Sabda Nabi Muhammad saw: “Perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia, sedang perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an sedang ia senantiasa melakukannya meskipun hal itu sulit baginya maka baginya dua pahala.” (Muttafaq ‘alaih).

 4. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al Quran

“Siapa saja membaca al-Qur’an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, ‘bagaimana dipakaikan kepda kami semuanya itu?’ Dijawab, ‘karena anakmu telah membawa al-Qur’an”. (HR. Al-Hakim).

5. Al Quran memberi syafa’at kepada ahlinya di akhirat

Sabda Nabi Muhammad saw: “Bacalah al-Qur’an karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafa’at kepada para ahlinya.” (HR. Muslim) Dan sabda beliau Nabi Muhammad saw: “Puasa dan Al-Qur’an keduanya akan memberikan syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat…” (HR. Ahmad dan Al-Hakim).

 6. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dn mengkajinya

Nabi Muhammad saw bersabda: “Tidak berkumpul sauatu kaum di salah satu rumah Allah SWT, sedang mereka membaca kitab-Nya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjungi oleh Allah di hadapan para makhluk dan di sisi-Nya.” (HR. Abu Dawud).

7. Dapat menentramkan hati

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS.13:28).

 8. Dapat menyembuhkan penyakit

“Hendaknya kamu menggunakan kedua obat-obat: madu dan Al-Qur’an” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Mas’ud).

 9. Pembaca Al Quran dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah SWT dan dipeliharanya dari kegelapan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra yang maksudnya: “Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Siapa yang medengar satu ayat daripada Kitab Allah Ta’ala (al-Qur’an) ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda. Siapa yang membacanya pula, baginya cahanya di hari kiamat.”

 10. Pembaca Al Quran memperoleh kemulian dan diberi rahmat kepada ibu bapaknya

Nabi Muhammad saw bersabda maksudnya: “Siapa yang membaca Al-Qur’an dan beramal dengan isi kandungannya, dianugerahkan kedua ibu bapaknya mahkota di hari kiamat. Cahayanya (mahkota) lebih baik dari cahaya matahari di rumah-rumah dunia. Kalaulah demikian itu matahari berada di rumahmu (dipenuhi dengan sinarnya), maka apa sangkaan kamu terhadap yang beramal dengan ini (al-Qur’an).” (HR. Abu Daud).

 11. Pembaca Al Quran memperoleh kedudukan yang tinggi dalam syurga

Bersabda Rasulullah saw yang maksudnya: Dikatakan kepada pembaca al-Qur,an: “Bacalah (al-Qur’an), naiklah (pada darjat-darjat syurga) dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil didunia. Sesungguhnya kedudukan drajatmu sehingga kadar akhir ayat yang engkau baca.” (HR. Ahmad).

 12. Membaca satu huruf Al Quran akan memperoleh sepuluh kebaikan

Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipatgandakan menjadi sepuluh. Aku tidaklah mengatakan Alif Laam Miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan Mim satu huruf.” (HR. Tirmidzi).

13. Orang yang membaca Al Quran secara terang-terangan seperti bersedekah secara terang-terangan

Rasulullah saw bersabda: “Orang yang membaca Al-Qur’an terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan, orang yang membaca Al-Qur’an secara tersembunyi seperti orang yang bersedekah secara sembunyi.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa’i, lihat shahihul jaami’:3105).

 14. Al Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya

Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadistnya “Bacalah Al Quran karena ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada orang yang telah membaca dan mengamalkan isinya”

 15. Al Quran adalah cahaya ditengah kegelapan

Sabda Rasulullah saw,”Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan Al Qur’an sesungguhnya ia adalah cahaya kegelapan, petunjuk di siang hari maka bacalah dengan sungguh-sungguh.” (HR. Baihaqi)

16. Ahlul Quran adalah keluarga Allah SWT

Sabda Rasulullah saw,”Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia.’ Beliau saw ditanya,’Siapa mereka wahai Rasulullah.’ Beliau saw menjawab,’mereka adalah Ahlul Qur’an, mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang khusus-Nya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

 17. Yang mahir membaca dia akan bersama malaikat, dan yang terbata-bata mendapat dua pahala

Sabda Rasulullah SAW “Orang yang mahir membaca Al-Qur’an kelak (mendapat tempat disurga) bersama para utusan yang mulia lagi baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur’an dan masih terbata-bata, dan merasa berat dan susah, maka dia mendapatkan dua pahala.”

Dua pahala ini, salah satunya merupakan balasan dari membaca Al-Qur’an itu sendiri, sedangkan yang kedua adalah atas kesusahan dan keberatan yang dirasakan oleh pembacanya.

Terima kasih dan salam paseduluran.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)