AWROD HAJAT DENGAN KALIMAH TAMJID

Amalan ini diijazahkan khusus anggota yang sudah terdaftar saja, bagi yg belum daftar sialakn daftar dulu secara gratis.

Fadhilah: semua hajat terkabul atas ijin Allah SWT

tata cara:

Tawassul biasanya, kpd Nabi Muhammad SAW dan bapak ibu, juga bila ada hajat khusus pada seseorang maka kirimkan alfatihah kpd seseorang tersebut.

Lanjutkan dengan doa:

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM SUBHANNALLAHI WAL HAMDULILLAHI WA LAA ILLAHA ILLALLAHU WALLAHU AKBAR, WA LA HAULA WA LA QUW’WATA IL’LA BILLAHIL AALIYIL AAZIIMI.

7 X

SAB’AA MAR’RAT ADADA MA AALIMALLAHU WAZINATA MA AALIMALLAHU WA MIL’AA MA AALIMALLAHU.SALA’SA MAR’RAT.

3 X

TABAR’RAA’TU MIN HAUULI WA QUW’WATI WA QLJATU ILLA HAULILLAHI WA QUWWATIHI FI JAMI’I UUMURI. MAR’RAT WAHIDAT.

1 X

Dilaksanakan selama 7 hari rutin bakda sholat fardhu. Insya allah sangat banyak fadhilah dan karomah yang akan kita dapatkan.

Ijasah selesai dan Semoga bermanfaat. Matur nuwun.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)AWROD BERKAROMAH MAHABBAH

Berikt kami ijazahkan untuk pembaca Blog tercinta ini yg sudah terdaftar sebgai anggota.

FADHILAH: MAHABBAH KHUSUS

Tata cara:

 • Niatnya ditata untuk ibadah. Jadi mencari jodoh adalah ibadah juga.
 • Rangkaian doa diamalkan bakda sholat fardhu 3 hari atau 7 hari.
 • Selama mengamalkan jaga ucapan dan perilaku. Jauhi maksiyat fisik (jaga pandangan/jaga pendengaran), maksiyat hati, maksiyat perilaku.
 • Adab dan etika berdoa adalah setelah berikhtiar dan berdoa maka kita pasrahkan hasilnya pada Allah SWT dan tunggu hasilnya dengan ikhlas.
 • Jangan pernah mencerca dan mencaci maki Allah SWT karena kita tidak tahu kapan doa kita akan dikabulkan.
 • Semoga berhasil mendapatkan jodoh segera atas ijin Allah SWT.

TAWASSUL.

 • ILAA HADOROTIN NABIYYIL MUSTOFAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM WA ‘ALAA AALIHI WA SHOHBIHII WA AHLI BAITIHI AJMA’IIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI JAMII’IL ANBIYAA’I WAL MURSALIIN WAL MALAAIKATIL MUQORROBIN, WAL AULIYAA’I WAL ULAMAA’I WA SYUHADAA’I WAS SHOOLIHIIN KHUSUSON ABIINA SAYYIDINAA AADAM WA UMMINAA SAYYIDATINAA HAWAA WAMAA TANAASALU BAINA HUMAA ILAA YAUMIDDIIN AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAAHI KHOLIFATIR ROSIDINAA SADATINAA ABI BAKRIN WA UMAR WA UTSMAN WA ALI RODIALLAAHU ANHUM AL-FATEHAH.
 • TSUMMA ILAA ARWAHI SULTHOONUL AULIYAA’I SAYYIDINAA SYEKH ABDUL QODIR JAELANI RODIALLAHU ANHU AL-FATEHAH.
 • ABI WA UMMI,  MAN AJAZANII ILAL MUNTAHAA.

DOA AWRODnya:

AUDZUBILLAHIMONASYYAITONIRROJIM 3 X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM 3 X

ALLAHUMMA SHOLLI SHOLAATAN KAAMILATAN WA SALLIM SALAAMAN TAAMAN ‘ALA SAYYIDINAA MUHAMMADIN ALLADZI TANHALLU BIHIL ‘UQADU, WA TANFARIJU BIHIL KURABU, WA TUQDHAA BIHIL HAWAA’IJU
===(SEBUTKAN NAMA ANDA) ==== WA TUNAALU BIHIR RAGHAA’IBU WA HUSNUL KHAWAATIMI WA YUSTASQAL GHOMAAMU BI WAJHIHIL KARIIMI, WA ‘ALAA AALIHI, WA SHAHBIHI ‘ADADA KULLI MA’LUUMIN LAKA 3 X

INNA BATHSYA RABBIKA LASYADIID  3 X.

INNAHU HUWA YUBDI’U WAYU’IID WAHUWAL GHAFFUURUL WADUUD.  DZUL ‘ARSYIL MAJIID  FA ‘AALUN LIMAA YURIID  3 X

HAWANU NAFSIN WAMALAKAT JADI MIN DURRILLAHI, LAILAHAILLALLAH WADARIKUHA MUHAMMADUR RASULULLAH LATAFLAHU MADYA ALLAH KA NA MA LA YA SALAAM, LAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZHIIM  3 X.

YARZUQU MAN YASYAA-UL QUWWAH  3  X .

WALAAHU MIN WARAA-IHIM MUHIITH BAL HUWA QUR-AANUN MAJIID FII LAWHIN MAHFUUZH  3 X

LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATIIFUL KHOBIIR 3 X

INNAMA AMRUHU IDZA ARODA SYAIAN AYYAQULA LAHU KUN FAYAKUN 3 x

DOA MAHABBAHNYA:

ALLAHUMMAJ ‘ALNI MAHBUUBAN FII QULUUBIN ====(SEBUTKAN NAMA TARGET)==== NAASI WABASY SYIRNII WABIL QONNII WAYASY SYIRLII AMRII ILAA MIATIW WA ‘ISYRIINA SANAH FALLAAHU KHOIRON HAFIIDZON WAHUWA ARHAMAR ROOHIMIIN 3 X.

Selesai dan sempurna.

Ijasah selesai dan semoga bermanfaat. terima kasih====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRID KYAI ABDULAH

Doa wirid untuk perbendaharaan kita bersama, yaitu wirid rotib dari Al-Habib Abdullah bin Abubakar Alaydrus (1391-1445) adalah leluhur para pemilik marga Alaydrus di seluruh dunia. Abdullah adalah putra dari Abubakar As-Sakran bin Imam Abdurrahman Assegaf (datuknya marga Assegaf).

Al-Imam Al-Habib Abdullah Alaydrus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW.

Silsilah Abdullah Alaydrus adalah sebagai berikut: Abdullah bin Abubakar As-Sakran bin  Abdurrahman Assegaf bin Muhammad  Mauladawillah bin Ali bin Alwi bin Muhammad Al-Faqih Muqadam bin Ali bin Muhammad Shahib Mirbath  bin Ali Khali’ Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidli bin Ja’far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein (cucu Nabi Muhammad SAW, anak dari pasangan Fatimah Az-Zahra-Ali Bin Abi Thalib).

Berikut wiridnya:

WIRID KYAI ABDULLAH
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)KAPITA SELEKTA RATIB

RATIB AL-KUBRA
Susunan : Al-Imam al-Ghauts al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahya Ba’Alawy

Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Al-Fatihah…

Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwa `alimul ghaybi wasy-syahadati huwar rahmaanur rahiim.
Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwal malikul qudduusus salaamul mu’minul muhayminul `aziizul jabbarul mutakabbir, subhaanalaahi `amma yusyrikuun.
Huwallahul khaliqu bari-ul mushawwiru lahul-asmaul-husna, yu sabbihuu lahu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal `azizul hakiim.

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum La ta’khudzuhu sinatun walaa nawm. Lahu maa fis-samawati wama fil-ardh. Man dzalladzii yasyfa’u `indahu illaa bi-idznih. Ya’lamu maa bayna aydihim wama khalfahum wala yu hiithuuna bisyay-in min ‘ilmihi illaa bima syaa-a. Wasi`a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa yauuduhu hifzhuhumaa wahuwal –‘aliyyul `azhiim.

Sabbahaa lillaahi maa fis-samaawaati wamaa fil ardhi wahuwal `aziizul hakiim.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi, yuhyii wa yumiitu wa huwa `ala kulli syay-in qadiir.

Huwal awwalu wal aakhiru wazh-zhaahiru wal baathinu wahuwa bikulli syay-in ‘aliim.

Huwalladzii khalaqas samaawaati wal ardha fii sittati ayyaamin tsummastawaa ‘alal `arsy. Ya `lamu maa yaliju fil ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu minas samaa’i wamaa ya`ruju fihaa wa huwa ma`akum aynamaa kuntum wallaahu bima ta’maluuna bashiir.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi wa ilallaahi wa turja`ul umuur.

Yuulijul layla fin-nahaari wa yuulijun nahaara fil layli wa huwa `aliimun bidzaatish-shuduur.

Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillaahilladzii khalaqas samaawaati wal ardha wa ja’alazh-zhulumaati wan nuur. Tsummal-ladziina kafaruu birabbihim ya`diluun. Huwalladzii khalaqakum min thiinin tsumma qadlaa ajalan, wa ajalun musamma `indahu tsumma antum tamtaruun.

Wa huwallaahu fis samaawaati wa fiil ardhi ya’lamu sirrakum wa jahrakum wa ya’lamu maa taksibuun.

Laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun `alaihi maa `anittum hariishun `alaykum bil mu’miniina rauufun rahiim.

Fa’in tawallaw faqul hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa rabbul `arsyil ‘azhiim.

Allahumma innii ash-bahtu wa amsaytu usyhiduka wa usyhidu hamalata ‘arsyika wa malaaikatika wa jami`i khalqika annaka antallahu laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariikalaka wa anna sayyidanaa Muhammadan shallallaahu `alayhi wa sallama `abduka wa rasuuluka.

Allahu nuurus samaawaati wal ardhi matsalu nuurihi kamisykaatin fihaa mishbaah, al-mishbahu fii zujaajah, azzujaajatu ka-annahaa kawkabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa syarqiyyatin walaa gharbiyyah. Yakaadu zaytuhaa yudhi-‘u walaw lam tamsas-hu naar. Nuurun ‘alaa nuur, yandillaahu li nuurihi man yasyaa-u, wa yadhribullaahul amtsaala linnaasi wallaahu bikulli syay-in ‘aliim.

Subhanallaahi wal hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallahu akbar. (3 x)

Subhanallaahi wa bihamdihi subhanallaahil `azhiim. (3 x)

Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasyrah laka shadrak. Wawadha`naa `anka wizrak.
Alladzii anqadha zhahraka.
Wa rafa`naa laka dzikrak.
Fainna ma’al `usri yusran inna ma’al `usri yusra.
Fa idzaa faraghta fanshab wa ilaa rabbika farghab.

Radhiina billaahi rabban wabil islaami dinaa wabi sayyidinaa Muhammadin shallalaahu ‘alaihi wasallama nabiyyan wa rasuula..(3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad. Kamaa shalayta ‘alaa sayyidina Ibraahim wa sayyidina Ibraahim, wabárik ’alaa sayyidinaa
Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa barakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahim wa sayyidinaa Ibraahim fil `aalamina innaka hamidun majid.

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummiyyi wa `alaa alihi wa shahbihi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Allahumma shalli `alayhi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa alihi wa shahbihi wa baarik wa sallim ‘adada maa `alimta wa zinata maa `alimta wa mil-a maa `alimta. (3 x)

Allahumma innii as-aluka bika an tu
shalliya ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa saaril anbiyaai wal mursalin wa ‘alaa alihim wa shahbihim ajma’in wa an taghfira li fiimaa madhaa wa tahfazhani fimaa baqiy. (3 x)

Laailaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin.

Fastajabnaa lahu wanajjaynaahu minal ghammi, wa kadzaalika nunjil mu’miniin.

Walaw annahum idz zhalamuu anfusahum ja-uuka fastaghfarullaaha wastaghfara lahumur rasuulu lawajadullaaha tawwaaban rahiima.

Rabbaana laa tuzigh qulubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.

Rabbanaghfirlii wa liwaalidayya walil mu’miniina yawma yaquumul hisaab.

Rabbanaghfir lanaa wa li ikhwaani nalladziina sabaquuna bil iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanu rabbanaa innaka ra’uufur rahiim.

Ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus`aha lahaa maa kasabat wa ‘alayhaa maktasabat rabbanaa laa tuaakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil `alaynaa ishran kamaa hamaltahu `alalladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wa`fu `annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fanshurnaa `alal qawmil kaafiriin.

Allahummaghfirlii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina wal mu’minaat wal muslimiina wal muslimaat al-ahyaai minhum wal amwaat. (3 x)

Allaahummaghfir ummata sayyidinaa Muhammad shallallaahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahummarham ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam
Allaahuma ashlih ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahumastur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam,
Allaahummajbur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam. (3 x)

Fain tawalaw faqul hasbiyallaahu la ilaha illaa huwa `alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ‘arsyil `azhiim. (7 x)

Hasbunallaah wa ni`mal wakil. (7 x)

Laa hawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil `azhiim. (3 x)

Yaa hayyu yaa qayyuum bika astaghitsu laa ilaaha illaa anta. (3 x)

Yaa lathiif. (129 x)

Yaa ‘alliyyu yaa kabiiru yaa ‘aliimu yaa qadiiru yaa samii`u yaa bashiir ya lathiifu ya khabiir…(3 x)

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin wa bihaqqi sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin an takfiyanaa syarra maa nakhaafu wa nahdzar. (3 x)

Yaa hafiizhu yaa nashiiru yaa wakiilu yaa Allaah. (3 x)

A’uuduzu bikalimaatillaahit tammaati min syarri maa khalaq. (3 x)

Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihi syay-un fil ardhi walaa fis samaai wahuwas sami`ul ‘aliim. (3 x)

Hasbiyallaahu lidiinii, hasbiyallaahu limaa ahammanii, hasbiyallaahu liman baghaa `alayya, hasbiyallaahu liman hasadanii, hasbiyallaahu liman kaadanii bisuuin hasbiyallaahu `indal mawt, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil qabri, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil mizaan, hasbiyallaahu `indal hisaab, hasbiyallaahu Indash-shiraath, hasbiyallaahu laa ilaha illaa anta huwa ‘alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib.

Yaa dzal jalaali wal ikraam amitnaa ‘alaa diinil Islam. (7 x)

Allaahumma laa tukhzinii yawma yub`atsuun yawma laa yanfa`u maalun wala banuun illaa man atallaaha biqalbin saliim. (3 x)

Allaahumma innaa nas-aluka ridhaaka wal jannah wa na’uudzu bika min sakhathika wan naar. (3 x)

Yaa ‘alimas-sirri minnaa laa tahtikis sitra aannaa wa ‘aafina wa `fu ‘annaa wa kun lanaa haytsu kunnaa. (3 x)

Yaa Allaah bihaa yaa Allaah bihaa yaa Allaahu bihusnil khaatimah. (3 x)

Allaahummaf’al bii wa bihim ‘aajilan wa aajilan fid dini wad dunyaa wal aakhirah, maa antalahu ahlun walaa taf’al binaa yaa mawlaanaa maa nahnu lahu ahlun innaka ghafuurun haliimun jawwaadun kariimun rauufun rahiim. (3 x)

Yaa lathiifan bikhalqihi yaa ‘aaliiman bikhalqihi yaa khabiiran bikhalqihi ulthuf binaa yaa lathiif yaa ‘aliim yaa khabiir. (3 x)

Laa ilaaha illallaah almalikul haqqul mubiin. (10 x, 25 x, 50 x, atau 100 x)
Muhammadur Rasuulullah shadiqul wa’dil aamiin.

Shallallaahu ‘alayhi wa sallama fii kulli lamhatin wa nafasin ‘adada maa wasi’a ‘ilmullaah.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Mu
hammadin alladzii mala-at qalbuhu min jalaalika wa ‘aynuhu min jamaalika fa-ashbaha farhan wa suruuran muayyadan manshuuran wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim tasliiman katsiiran. Walhamdulillaahi ‘alaa dzaalik.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin bahri anwaarika wa ma’dini asraarika wa lisaani hujjatika wa ‘uruusyi mamlakatika wa imaama hadhratika wa thiraazi mulkika wa khazaa-ini rahmatika wa thariiqi syarrii’atika al-mutaladzdzi-dzi bitawhiidika insaani `aynil wujuud was-sababi fi kulli mawjuud, ayni a’yaani khalqika al-mutaqaddimi min nuuri dhiyaa-ika shalaatan taduumu bidawaamika wa tabqaa bibaqaaika, la muntahaa lahaa duuna ‘ilmika shalatan turdhiika wa turdhiihi wa tardhaa bihaa ‘annaa yaa rabbal ‘aalamiin.

Allaahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan takuunu laka bihaa ridhan walihaqqihi adaa-a. (3 x)

Allaahumma shalli ’alaa sayyidina Muhammadin shalaatan tahabu lanaa minhu akmalal imdaadi wa fawqal muraad fii darid dunyaa wafii daaril ma’aad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim wa baarik biqadri azhamati dzaatika ‘adada maa ‘alimta wa zinata maa ‘alimta wa mil-a maa `alimta. (1 x, 3 x, atau 10 x)

Allahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin annabiyyil ummiyyil habiibil ‘aalil qadril ‘azhiimil jaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa barik wasallim. (10 x atau 100 x)

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu dzaakiran habiiban wa mudzakiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ahmad wa Muhammadan wa sayyidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu shaabiran nabiyyan wa murakkiban sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ghaaliban wa rahiiman wa haliiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu `aaqiban kariiman wa hakiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu `adlan jawwaadan wa muzzammilan sayyidina Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaasiman mahdiyyan wa haadiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syakuuran wa hariishan wa muddats-tsiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaaiman hafiyyan wa `abdallaah sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu syaahidan wa bashiiran wa mahdiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu baahiyan nuuran wa makkiyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syaakiran wa waliyyan wa nadiiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu thaahiran shafiyyan wa mukhtaaran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu burhaanan shahiihan wa syariifan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu musliman rauufan wa rahiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mu’minan ‘aliiman wa madaaniyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qayyiman mahmudan wa haamidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mish-baahan aamiran wa naahiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Wa shallallaahu ‘alayhi wa aalihi wa shahbihi wa azwaajihi wa dzurriyyaatihi wa ahli baytihi wa radhiyallaahu ‘an kulli shahaabati ajma’iin.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul Huwallaahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad.(3x)

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaassiqin idzaa waqab. Wamin syarrin naffaatsaati fil ‘uqad. Wamin syarri haasidin idzaa hasad.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbinnaas, malikin naas, ilaahinnaas, min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurrinnaas minal jinnati wannaas.

Al-faatihah ilaa ruuhi habiibinaa wa syafi’ina rasuulillah Muhammadibni Abdillaah shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa aalihi wa ash-haabihi wa dzurriyyaatihi annallaaha yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihi fid dini wad dunyaa wal aakhirah. Wayaj’alunaa min hizbihim wa yarzuqanaa mahabatahum wayatawaffaanaa ‘alaa millatihim wa yahsyurunaa fii zumratihim Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa ruuhi sayyidina al-faqih al-muqaddami muhammad ibni Ali Baa Alawii, wa ushuulihi wa furuu`ihim wadzawil huquuqi ‘alayhim ajmaa’in. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yan fa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa sayyidinal habiib shaahibir raatib sulthaanil awliyaa Al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahyaa wa ushuulihi wa furuu’ihim wa dzawil huquuqi ‘alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Tsumma ilaa arwaahil awliyaa wash-shaalihin wal aimmati war raasyidiin tsumma ilaa arwaahi waalidiina wa masyaayikhina wa mu’allimiina wadzawil huquuqi `alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumiim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Al-faatihah biniyyatil qabuul wal wushuul wa hushuuli tamaami kulli suul wa ma’muul washalahisy sya’ni zhaahiran wa baathinan fid dini wad dunyaa wal aakhirati daafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khayrin lanaa waliwaalidinaa wa li awladinaa wa li ahbaabinaa wa masyaayikhina fid dini ma’al luthfi wal ‘aafiyati wa niyyati annallaaha yunawwiru quluubanaa wa qawaalibanaa ma’at tuqa wal hudaa wal ‘afaafa wal mawta ‘alaa diinil Islaami bilaa mihnatin walamtihaanin bijaahi sayyidi waladi Adnaan, jaami’atan likulli niyyatin shaalihatin wa ziyaadatin wa mahabbatin fii syarafil habiibi Muhammadin shallallaahu ‘alayhiwa sallama wa‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Al-faatihah.

Doa
Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin. Hamdan yu-waafii ni’amahu wa yukaafii maziidahu. Yaa rabbanaa lakal hamdu kamaa yanbaghii lijalaali wajhika wa azhiimi sulthaanik, subhaanaka laa nuhshii tsanaan ‘alayka kamaa atsnayta ‘alaa nafsika falakal hamdu hattaa tardhaa walakal hamdu idzaa radhiiyta walakal hamdu ba’dar ridhaa.

Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita wa lakal hamdu ba’dar ridlaa.

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin

Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.

Allaahumma innaa nastahfizhuka wa nastawdi’uka adyaananaa wa abdaananaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa awlaadanaa wa amwaalanaa wa kulla syay-in a`thaytanaa.

Allaahummaj’alnaa wa iyyaahum fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa iyaadzika min kulli syaythaanin mariid, wa jabbaarin ‘aniid wa dzii `aynin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin, innaka ‘alaa kulli syay-in qadiir.

Allaahumma aj’alnaa bil ‘aafiyati was salaamah wa haqqiqnaa bit taqwaa wal istiqaamah wa a’idznaa min muujibaatin nadaamah fil haali wal ma-aal, innaka samii’ud duaa.

Allaahummaghfir lanaa wa liwaalidiinaa wa awladiinaa walimasyaayikhina fid diini wa limu`allimiinaa wa ash-haabinaa waman ahabbanaa fika wali jami’il muslimiina wal muslimaat wal mu’miniinan wal mu’minaat.

Washallillaahumma bijamaalika wa jalaalika ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’iin.

Warzuqnaa kamaalal mutaaba’ati lahu zhaahiran wa baathinan yaa arhamar raahimiin bifadhli subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashifuun, wasalaamun ‘alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
Terjemahan ;
“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ”.
Dialah Allah, yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pe¬murah lagi Maha Penyayang (QS 59: 22).
Dialah Allah, yang tiada Ilah (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, yang Mahasuci, yang Mahasejahtera, yang Mengaruniakan ke¬amanan, yang Maha Memelihara, yang Maha¬perkasa, yang Mahakuasa, yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang me¬reka persekutukan (QS 59: 23).
Dialah Allah, yang Menciptakan, yang Mengadakan, yang Membentuk Rupa, yang Mempunyai Nama-nama yang paling baik. Ber¬tasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Maha¬bijaksana (QS 59: 24).
Allah, tidak ada Ilah melainkan Dia, yang Hi¬dup kekal lagi Terus-menerus mengurus (makh¬luk-Nya), Tidak mengantuk dan Tidak tidur. Ke¬punyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang me¬reka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dan ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar (OS 2: 255).
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran-Nya). Dan Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana (QS 57: 1).
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu (QS 57: 2).
Dialah yang Awal dan yang Akhir, yang Lahir dan yang Batin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 57: 3).
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa; kemudian Dia berse¬mayam di atas arsy, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (QS 57: 4).
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan (QS 57: 5).
Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati (QS 57: 6).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, yang telah men¬ciptakan langit dan bumi, mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mem¬persekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka (QS 6: 1).
Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukan ajalmu, dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan (untuk berbangkit) yang ada pada sisi-Nya (Dia sendirilah yang menge¬tahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu) (QS 6: 2).
Dan Dialah Allah (yang disembah), baik di langit maupun di bumi; Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan (QS 6: 3).
Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin (QS 9: 128).
Jika mereka berpaling dari keimanan, kata¬kanlah, “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan, yang memiliki arsy yang agung.” (QS 9: 129).
Ya Allah, pada pagi dan sore ini aku menyaksikan diri-Mu dan menyaksikan para pemanggul arasy-Mu serta malaikat-Mu dan semua makhluk-Mu bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, yang tiada Tuhan selain Engkau, yang Sendiri yang Tiada sekutu bagi¬Mu, dan sesungguhnya junjungan kami Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasul¬Mu.
Allah Pemberi cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di da¬lamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang (yang ber¬cahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membim¬bing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehen¬daki, dan Allah memperbuat perumpamaan-per¬umpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS 24: 35).
Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar (3 x).
Mahasuci Allah dengan memuji-Nya, dan Mahasuci yang Mahaagung (3 x).

Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu? (OS 94: 1).
Dan (bukankah) Kami telah menghilangkan darimu bebanmu (QS 94: 2), yang memberatkan punggungmu? (QS 94: 3).
Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)¬mu (QS 94:4).
Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (QS 94: 5).
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada ke¬mudahan (QS 94: 6).
Maka, apabila kamu telah selesai (dari se¬suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh¬sungguh (urusan) yang lain (QS 94: 7).
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (QS 94: 8).
Aku rela menjadikan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul (3 x).
Ya Allah, berikanlah berkat rahmat-Mu ke¬pada Nabi Muhammad dan keluarganya seperti Kau berikan kepada Ibrahim dan keluarganya.. Berkahilah Nabi Muhammad serta keluarganya seperti Kau berkahi Nabi Ibrahim dan keluar¬ganya di alam ini, karena sesungguhnya Eng¬kau adalah Dzat yang Maha Terpuji dan Maha¬agung (3 x).
Berilah shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad, hamba-Mu, nabi-Mu, dan rasul-Mu, yang buta huruf (ummi) serta keluarga dan sahabatnya (3 x).
Berilah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Berilah shalawat dan salam untuknya (3 x).
Berilah shalawat, salam, dan berkah-Mu untuk Nabi Muhammad, hamba-Mu, nabi-Mu, dan rasul¬Mu, seorang nabi yang buta huruf, serta untuk keluarga dan sahabatnya, sebanyak, sebaik, dan sepenuh yang Engkau ketahui (3 x).
Ya Allah, aku meminta kepada-Mu agar memberi shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga seluruh nabi dan rasul serta keluarga dan sahabat mereka. Ampunilah aku atas dosaku yang lampau, dan jagalah aku pada masa yang akan datang (3 x).
Tiada Tuhan selain Engkau, Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zhalim.
“Maka Kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang ber¬iman (QS 21: 88).
Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.” (QS 4: 64).
(Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada ke¬sesatan sesudah Engkau ben petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau¬lah Maha Pemberi (karunia).” (QS 3: 8).
“Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan ke¬dua ibu-bapakku dan sekalian orang-orang
mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (QS 14: 41).
Dan orang-orang yang datang sesudah me¬reka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dan kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengki¬an dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS 59:10).
Kami berharap ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu kami akan kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. la mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerja¬kannya. (Mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, jangan¬lah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau be¬bankan kepada kami beban yang berat sebagai¬mana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami.YaTuhan kami, janganlah Eng¬kau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ampunilah kami, dan rahmati¬lah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolong¬lah kami terhadap kaum yang kafir”. (QS 2: 286).
Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang¬tuaku serta kaum beriman laki-laki dan perem¬pugh, juga kaum muslimin dan muslimat. (3 x).
Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sayangilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perbaikilah umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tutuplah aib umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, leburlah dosa umat Nabi Muham¬mad SAW. Ya Allah, berilah kelapangan kepada umat Nabi Muhammad SAW. (3x)
Jika mereka berpaling (dari keimanan), katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Ilah selain Dia. Hanya kepada-Nya aku ber¬tawakal, dan Dia adalah Tuhan, yang memiliki arsy yang agung (QS 9: 129) (7 x).
Cukuplah Allah menjadi Penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya Pelindung.” (QS 3: 173) (7 x).
Tiada kekuatan dan daya selain dari Allah, yang Mahatinggi dan Mahaagung (3 x).
Wahai Tuhan, yang Mahahidup dan Maha Berdiri, kepada-Mu aku meminta tolong, tiada Tuhan selain Engkau (3 x).
Wahai Tuhan, yang Mahalembut (129 x).
Wahai Tuhan, yang Mahatinggi; wahai Tuhan, yang Mahabesar; wahai Tuhan, yang Maha Me¬ngetahui; wahai Tuhan, yang Mahakuasa; wahai Tuhan, yang Maha Mendengar; wahai Tuhan, yang Maha Melihat; wahai Tuhan, yang Mahalembut; wahai Tuhan, yang Maha Memperhatikan (3 x).
Ya Allah, berilah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, dan de¬ngan kebenaran Nabi Muhammad serta keluar¬ganya, agar kami dipelihara dari kejahatan yang kami takuti dan kami khawatirkan (3 x).
Wahai Tuhan, yang Maha Memelihara; wahai Tuhan, yang Maha Menolong; wahai Tuhan, yang Maha Penanggung; ya Allah (3 x).
Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempuma dan keburukan yang diciptakan Allah (3 x).
Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memberi bahaya, baik yang ada di atas langit maupun bumi, dan Dia Maha Mendengar dan Maha Melihat (3 x).
Allah mencukupi agamaku. Allah men¬cukupi atas semua harapanku. Allah men¬cukupiku terhadap orang yang melawanku. Allah mencukupiku dari orang yang hasud kepadaku. Allah mencukupiku atas orang yang ingin mencelakakanku. Allah mencukupi¬ku saat kematianku. Allah mencukupiku saat pertanyaan di kubur. Allah mencukupiku saat pertanyaan di timbangan akhirat. Allah men¬cukupiku ketika perhitungan di akhirat. Allah mencukupiku saat di atas jembatan di akhirat.
Allah mencukupiku bahwa tiada Tuhan selain Dia, kepada-Nya aku bertawakal dan kepada¬Nya aku kembali.
Wahai Tuhan, yang Mahaagung dan Mulia, matikan kami dalam agama Islam (7 x).
Ya Allah, jangan sedihkan aku pada saat semua makhluk dibangunkan pada hari kiamat, pada saat anak dan harta tak berguna lagi kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat (3 x).
Ya Allah, kami memohon ridha-Mu dan surga, dan aku berlindung kepada-Mu dari amarah-Mu dan neraka (3 x).
Wahai Tuhan, yang Maha Mengetahui segala yang tersembunyi dari kami, jangan ko¬yakkan tirai kami, sejahterakan kami, ampuni¬lah kami, senantiasalah Engkau ada di mana kami berada (3 x).
Ya Allah, berkat Asmaul Husna; Ya Allah, berkat Asmaul Husna; Ya Allah, berkat Asmaul Husna, berilah kami husnul khatimah (3 x).
Ya Allah, berilah kami kemampuan yang kami miliki di dunia dan akhirat. Dan janganlah kami Engkau beri sesuatu yang tak kami kuasai. Se¬sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemberi, Maha Penderma, Mahabaik, dan Maha Penyayang (3 x).
Wahai Dzat yang Mahalembut kepada hamba-Nya, wahai Dzat yang Maha Melihat terhadap hamba-Nya, wahai Dzat yang Maha Memperhatikan hamba-Nya, lembutkanlah kami, wahai Dzat yang Mahalembut, yang Maha Melihat, dan yang Maha Memper¬hatikan. (3 x)
Tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Merajai, yang Mahabenar dan Mahanyata (10 x, 25 x, 50 x, atau 100 x). Muhammad utusan Allah, yang selalu memenuhi janjinya dan orang yang terpercaya.
Semoga Allah memberi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad pada setiap detak dan tarikan napas seluas pengetahuan Allah.
Ya Allah, berilah shalawat dan salam ke¬pada Nabi Muhammad, yang hatinya dipenuhi keagungan-Mu, dan matanya dipenuhi ke¬indahan-Mu, sehingga senantiasa gembira, senang, dikuatkan, dan ditolong, serta untuk keluarga dan sahabatnya. Dan segala puji bagi Allah atas semua itu.
Ya Allah, berikan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad, samudera cahaya-Mu, simpanan rahasia-Mu, juru bicara hujjah-Mu, pengantin kerajaan-Mu, imam kebesaran-Mu, mahkota kerajaan-Mu, simpanan rahmat-Mu, jalan syariat-Mu yang dipenuhi dengan tauhid kepada-Mu, manusia yang senyatanya hidup dan penyebab segala yang ada, mutiara hamba¬Mu yang terdepan dengan cahaya-Mu, shalawat yang abadi dengan keabadian-Mu dan kekal dengan kekekalan-Mu, yang tiada puncak selain pengetahuan-Mu, shalawat yang menjadikan¬Mu ridha dan membuatnya ridha kepada-Mu, dan membuat-Mu ridha kepada kami semua, wahai Tuhan seru sekalian alam.
Ya Allah, berilah shalawat dan salam atas junjungan kami, Nabi Muhammad, dengan sha¬lawat yang membuat-Mu ridha kepadanya dan memenuhi hak-haknya (3 x).
Ya Allah, berilah shalawat, salam, dan berkah Mu kepada Nabi Muhammad SAW dengan shalawat yang bisa memberi kami kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan akhirat, serta untuk keluarga dan sahabatnya, setara dengan keagungan-Mu, setara dengan bilangan yang Engkau ketahui, sebaik dan sepenuh yang Engkau ketahui (1 x, 3 x, atau10 x).
Ya Allah, berilah salam dan rahmat-Mukepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang
ummi (tak dapat membaca dan menulis, sehingga semua yang dimilikinya langsung
diberikan oleh Allah), yang terkasih, yang tinggi dan agung martabatnya, serta untuk
keluarga dan sahabatnya (10 x atau 100 x).
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut dzakir (yang selalu berdzikir), habib (kekasih), dan mudzakkir (yang mengingatkan), yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut Ahmad, Muham¬mad, dan Sayyid, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang sabar, seorang nabi, dan yang menyusun, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut ghalib (peme¬nang), rahim (pengasih), dan halim (penya¬yang), yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut nabi terakhir, mulia, dan bijaksana, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang adil, dermawan, dan mudah bergaul, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang se
lalu memberi, mendapat petunjuk, dan mem¬berikan petunjuk, yaitu junjungan kami, Mu¬hammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut banyak bersyukur, bersemangat tinggi, dan berselimut, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang selalu beribadah dan hamba Allah, junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang bersaksi, melihat, dan mendapat petunjuk, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut seorang yang mulia, cahaya, dan orang Makkah, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang bersyukur, kekasih, dan pemberi peringatan, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang suci, bersih, dan terpilih, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi tanda kebesaran Allah, shahih, dan mulia, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang muslim, pe¬nyantun, dan penyayang, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang mukmin, memiliki pengetahuan, dan warga Madinah, yaitu jun¬jungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang kukuh, terpuji dan memuji, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Ya Allah, berikan shalawat-Mu kepada orang yang Engkau sebut orang yang menjadi penerang, pemberi perintah, dan yang mencegah, yaitu junjungan kami, Muhammad Rasulullah.
Semoga rahmat Allah senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad serta keluarga, sahabat, para istri, keturunan, dan ahlul bayt-nya. Dan semoga Allah meridhai semua sahabat Rasulullah.
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Dialah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Ilah, yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya”. (QS 112: 1-4).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan, yang menguasai waktu subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan perempuan tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki” (QS 113: 1-5).
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa ber¬sembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia”. (QS 114: 1-6).
Marilah kita baca surah Al-Fatihah yang di¬persembahkan kepada ruh kekasih kita dan pem¬beri syafaat kepada kita, Rasulullah Muhammad SAW, serta untuk keluarga, sahabat, dan ke¬turunannya. Semoga Allah meninggikan derajat semuanya di surga, memberi manfaat dengan asrar (rahasia-rahasia), cahaya, dan ilmu mereka dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita dalam kelompok mereka dan memberi kita kemampuan mencintai mereka serta mematikan kita dalam agama mereka dan mengumpulkan kita di lingkungan mereka di akhirat kelak. Al-Fatihah.
Marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad. bin Ali Ba Alawi untuk nenek moyangnya serta keturunan mereka semua, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengam¬puni mereka dan mengasihi mereka, mengang¬kat derajat mereka di surga, dan memberi man¬faat dengan asrar, cahaya, dan ilmu mereka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al¬-Fatihah.
Kemudian marilah kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh penyusun ratib ini, Habib Thaha bin Hasan bin Yahya, nenek moyangnya serta keturunan mereka, dan orang-orang yang memiliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengasihi mereka, mengangkat derajat mereka di surga, dan memberimanfaat dengan asrar, cahaya, dan ilmu mereka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al¬-Fatihah.
Selanjutnya mari kita baca surah Al-Fatihah untuk ruh para wali, orang-orang shalih, para imam, para pemberi petunjuk kebenaran, ke¬mudian untuk para orangtua kita, guru-guru kita, para pengajar kita, dan orang-orang yang me¬miliki hak terhadap mereka. Semoga Allah mengampuni mereka dan mengasihi mereka, mengangkat derajat mereka di surga, dan mem¬beri manfaat dengan asrar, cahaya, dan ilmu me¬reka di dalam urusan agama, dunia, dan akhirat. Al-Fatihah.
Mari kita baca surah Al-Fatihah dengan ber¬harap dikabulkan semua harapan dan mendapatkan kebaikan lahir-batin dalam agama, dunia, dan akhirat, serta dapat mencegah semua keburukan dan bisa menarik semua kebaikan, bagi kami, orangtua-orangtua kami, anak-anak kami, dengan kelembutan dan kesejahteraan, dan dengan niat agar Allah menerangi hati dan tubuh kita disertai ketaqwaan, petunjuk, me¬nerima apa adanya, dan mati dalam keadaan Islam, tanpa beban dan cobaan, berkah Nabi Muhammad, pemimpin keturunan Adnan, yang menghimpunkan semua niat balk dan ma¬habbah dalam kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabatnya. Al-Fatihah.
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, pujian yang sesuai dengan nikmat-nikmat yang diberikan-Nya serta setara dengan tambahan nikmat-Nya. Ya Allah, milik-Mu pujian yang layak bagi keagungan diri-Mu, keagungan kerajaan¬-Mu. Mahasuci Engkau, yang tak bisa dihitung pujian atas-Mu, seperti Engkau pujikan diri-Mu sendiri. Bagi-Mu pujian hingga Engkau ridha dan bagi-Mu pujian jika Engkau meridhainya. Dan bagi-Mu pujian setelah ridha.
Ya Allah, berikan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad SAW dalam keduduk¬annya yang tinggi hingga hari kiamat nanti. Beri¬kan shalawat dan salam-Mu kepada Nabi Mu¬hammad hingga Engkau wariskan bumi dan orang-orang di atas bumi, dan Engkau adalah sebaik-baiknya Pemberi waris.
Ya Allah, kami memohon perlindungan dan memasrahkan din kepada-Mu agar tejaga aga¬ma, badan, keluarga, anak-anak, harta, serta segala hal yang Engkau berikan kepada kami.
Ya Allah, jadikan kami dan mereka dalam lindungan-Mu, keamanan-Mu, lingkungan-Mu, perlindungan-Mu, dari setan dan orang-orang yang suka memaksa dan durhaka, dan dari mereka yang memiliki pandangan yang jahat, zhalim, dan dari kejahatan orang-orang jahat.
Sesungguhnya Engkau sangat berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikan kami sejahtera, selamat, dan suka menyesali dalam kaitan peri¬laku dan harta, karena sesungguhnya Engkau Maha Mendengar semua doa.
Ya Allah, ampunilah kami, kedua orangtua kami, anak-anak kami, guru-guru kami dalam agama, pengajar kami, teman-teman kami, serta orang-orang yang mencintai kami karena Eng¬kau, serta semua kaum muslimin, muslimat, muk-minin, dan mukminat.
Berikan shalawat-Mu, ya Allah, dengan ke¬indahan dan kemuliaan-Mu, kepada Nabi Mu¬hammad SAW serta keluarga dan sahabatnya semua.
Ya Allah, berilah kami kemampuan untuk mengikutinya lahir dan batin, wahai Allah, yang Paling Pengasih di antara semua yang pengasih, dengan keutamaan kalimat Subhana rabbika rabbil-‘izzati ‘amma yashifun wa salamun ‘alalmursalina wal-hamdu lillahi rabbil-‘alamin (“Maha Suci Tuhanmu, pemilik kemuliaan dari segala hal yang disifatkan kepada-Nya”. Semoga salam Allah diberikan kepada para rasul. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Amin).”

@@@
RATIB AL-MUKHDOR
Al-Imam Al-Quthb Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muchdor
• Laa ilaaha illa allaahu (50x tarikan nafas, dibaca setiap 4x satu nafas)
• Astaghfirullah (50x)
• Allahumma Shalli alaa nabiyyil ummiyi Muhammadin wa aalihi wa saliim (50x)
• Yaa Allah (50x, dibaca setiap 4x satu nafas)
• Yaa Rahmaan Yaa Rahiiim Yaa Allah (11x)
• Yaa Jawwad Yaa Kariimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Sattaru Yaa Haliimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Fattah Yaa ‘Aliimu Yaa Allah (11x)
• Yaa Muhaimin Yaa Sallam Yaa Qayyuumu Laa Yanam (11x)
• Yaa Salamu Sallimna wal muslimiin bin-Nabii Khairil Anam wa bil ummal mu’miniin (11x)
• Yaa Lathifu Yaa Syafii Yaa Hafiizhu Yaa Kaafii (7x)
• Anta-Allaahu 1x

Al-Fatihah illa hadhrati ruuhi Sayyidina Rasulullaah Muhammad bin Abdullah SAW wa aliihi wa shahbihi wa azwajihi wa dzuriyatihi wa Sayyidatina Khadijah Al-Kubro wa Fatimah Al-Zahro wa Aisyah Al-Ridho wa illa ruuhi Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba ’Alawy wa illaa ruuhi Sayidina Syekh Abu Bakar bin Salim wa jamii’i sadatina ‘Ali Abi Alawy a’inama kaanuu wa illaa ruuhi Sayidina wa barakatina wa habiibina Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mukhdor Shohibil-ratib wa ushulihim wa furu’ihim wa dzawil-huquqi ‘alayhim wa amwaati hadzihil baldati min muslimiina wal muslimat wal mu’miniina wal mu’minaat Annallaaha yu’lii darajatihim fil jannah wa yaj’aluna fii hizbihim wa yarzuquna mahabatihim wa yahsyurunaa fii zumraatihim Al-Fatihah….

RATIB AL-ATHTHAS
Bismillahir-rohmaanir-rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik, Al-Faatihah ilaa hadhrati Habiibina wa Sayyidina Muhammad SAW. Wa man walahu, ilaa ruuhi sayidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas shaahibu ratib, wa syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros wa ushulihim wa furu’ihim, inna Allaha yataghasysyahum bir-rahmati wal maghfirati Al-Faatihah…..

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat-nikmat-Nya, Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Al-Fatihah untuk kehadirat Tuanku, kekasih kami, dan pemberi syafa’at kami, pemimpin kami, Baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat orang yang mengikutinya, dan ruhnya sayidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas penyusun ratib ini , dan syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros serta asal usul dan keturunan mereka, sesungguhnya Allah akan menolong mereka dengan rahmat dan ampunan, Al-Fatihah……

Lau anzalnaa haadzal qur’aana ‘alaa jabalin laraitahu khaasyi’an mutashaddi’an min khasy-yatillaahi watilkal amtsaalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum yatakkafaruun. Huwallahul ladzii laa ilaaha illaa huwa ‘aalimul ghaibi wasy-syahaadati huwar rahmaanur rahiimu. Huwallaahul ladzii laa ilaaha illaa huwal malikul qudduusus salaamul mu’minul muhaiminul ‘aziizul jabbarul mukabbiru subhaanallaahi ‘ammaa yusyrikuuna. Huwallaahul khaaliqul baari-ul mushawwiru lahul asmaa-ul husna yusabbihu lahuu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal ‘aziizul hakiim.

A’uudzu billahis samii’il ‘aliimi minasyaithaanir rajiim (3x)
“Aku berlindung pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk” (3x)

A’uudzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya” 3x

Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

Bismillaahirrahmaanirrahiim wa lahawlaa wa laquwwata illaa billaahi ‘aaliyyil ‘azhiim. (10x)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan tiada kekuatan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”(10x)

Bismillaahirrahmaanirrahiim (3x)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”(3x)

Bismillaahi tahashshannaa billahi bismillaahi tawakkalna ‘alaallah (3x)
“Dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri pada Allah”(3x)

Bismillahi aamannaabillaahi wa man yu’min billaahi lakhaufun ‘alayhi (3x)
“Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Barangsiapa beriman kepada Allah maka tiada takut baginya”(3x)

Subhanallahi ‘azallahu Subhanallahi jallallaahu
“Maha suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha suci Allah Maha Agung Allah”(3x)

Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” (3x)

Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (4x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” (4x)

Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

Laa ilaha illaallahu (40/70/100x) Muhammadur rasulullaah
“Tiada yang wajib disembah selain Allah (40/70/100x) Muhammad adalah rasul Allah”

Hasbunallaahu wa ni’mal wakiil (7x)
Bagi kami cukup Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baiknya Penolong

Allahumm shalli ‘alaa Muhammadin, Allaahumma shalli ‘alaihi wassallim (11x)
“Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilah shalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu.” 11x

Astaghfirullahi (11x)
“Aku mohon ampunan Allah” (11x)

Ta’ibu ‘ilaallaahu (3x)
Semoga aku termasuk golongan orang yang taubat kepad Allah

Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allahu bi husnil khatimah 3x
“Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah karuniailah kami husnul khatimah (akhir hayat yang baik)” 3x
ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.
“ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.”

Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi”ina wa Maulana Musthafa Muhammad bin Abdullah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in. Innallaaha yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa biasraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati wayaj ’aluunaa min hizbihim wa yarzuquuna mahabbatahum wa yatawaffanaa ‘alaa millatihim wa yahsyarnaa fii zumratihim. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada hadirat penghulu kami, kecintaan kami dan pemberi syafaat kami, Rasullullah Muhammad bin Abdillah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, istri – istri nya dan anak cucu nya, dengan harapan semoga Allah meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka dan ilmu mereka dalam urusan agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka, dan mengaruniai kami kecintaan terhadap mereka, serta mewafatkan kami atas agama mereka dan membangkitkan kami dalam barisan mereka. Al Fatihah semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian.”

Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir wa Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa Sayiidil Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Seqaff, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum wal Jami’i sadatina Alii Ba’alawy wa dzawiil huquuqi ‘alayhim ‘ajma’iin. Innallaaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa bi barakatihim wa asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan kepada ruh Sayyidinal Imam al Mujahir Ilallah, Ahmad bin Isa, dan kepada ruh Al Fagihil Muqaddam bin Ali Ba Alawy juga kepada nenek moyang dan anak cucu keduanya, semua dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka serta meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Asror mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah”

Khushushan Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa habibina wa barakatina shahibi ratib Quthbi Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas tsumma ilaa ruuhi Syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum, Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa bi barakaatihim, wa asraarihim, wa anwaarihim, wa ‘ulumihim, wa nafakhatihim fii diin wa dun-yaa wal akhiraat, syai-un lillaahi lahum. Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al-Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada ruh penyusun ratib ini, sayyidina wa habiibina wali penolong, wali qutub yang utama, al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas juga kepada ruh Syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros, juga kepada nenek moyangnya, anak cucu mereka dan orang – orang yang mempunyai hak atas mereka semuanya, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan berkah mereka,Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka juga semangat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat, Al Fatihah.”

Al-Fatihah illaa hadhrati jami’il Auliya ta’ala wa shalihiina wal Immatir-rasyidiina wal Ulama’i amiiliin, wa illaa hadhrati walidiina wa masyaikhina wa mu’allimiina wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in. tsumma illaa hadhrati jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat. Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa wa barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, wa ‘uluumihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwah para aulia, orang – orang yang saleh dan pemimpin yang adil. Kemudian kepada arwah orang tua kami, guru – guru kami, mereka yang telah mengajar kepada kami, serta mereka yang mempunyai atas kami semuanya. Kemudian kepada arwah mukminin, mukminat, dan muslimin, muslimat, penduduk negeri ini, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah.”

Al-Fatihah biniyyatil qabuuli wa wushuuli wa hushuli tamami kulli su’lin wa ma’muul wa shalahisy-syaani zhahiraan wa bathinan fi diin wa dunya wal akhirat dafi’atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana walidiina wali’awladina wa ‘ahbaabinaa wa masyaikhinaa fid-diini ma’al luthfi wal ‘aafiah wa’alaa niyyatin yunawwiru quluubana wa quwwalibanaa ma’at tuqaa wal hudaa wal’afaafa wal mauti ‘alaa diinil Islam wal iiman bilaa mihnatin wa laa imtihaanin bi haqqi sayyidinaa waladi ‘Adnaan wa likulli niyyatin shaalihatin wa illa hadhratil habiib Musthafa Maulana Sayidina Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah……
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga bacaan kami diterima dan sampai kepada Allah serta dapat mencapai semua yang dicita – citakan, mendapat perbaikan keadaan lahir dan batin dalam urusan agama, dunia dan akhirat, serta menolak semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan, bagi kami, orang tua kami, orang – orang yang kami cintai, guru – guru kami dalam agama, disertai kelembutan dan kesejahteraan. Dan dengan niat semoga Allah menerangi kalbu dan sanubari kami dengan cahaya takwa, petunjuk dan penjauhan diri dari keinginan – keinginan hina, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam dan iman, tanpa disertai bencana dan cobaan, berkat kemuliaan putra Adnan (Rasullullah) , mengumpulkan semua niat yang baik dan bertambah – tambah cinta kepada sayyidina Nabi Muhammad SAW wa shohbihi wa sallam, Al Fatihah.”

Doa.
Bismillahir-rohmaanir-rahiim.Alhamdulillahir-rabbil-‘alaamin.
Ar-rahmaanir-rahiim (3x)
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik
Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita wa lakal hamdu ba’dar ridlaa.
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.
Allaahumma innaa nastahfidhuka wa nastaudi’uka diinanaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadana wa masyaikhina wa amwalaana wa kulla syai’in a’thaitanaa.
Allahummaj’alnaa fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanin mariidin wa jabbarin ‘aniidin wa dzii’ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qodiir.
Allahumma jammilnaa bil’aafiyati was salaamaati wa haqiqnaa bit taqwaa wal istiqamaati wa a’idznaa min muujibaati nadamati fil-hali wal maali innaka samii’ud du’aai.
allahumaghfirlana wa liwalidiina wa li awladiina wa masyaikhina wa lii ikhwaninaa fid diini wa li ashabiina wa ‘ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa lil jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat innaka alla kulli syai’in qadiir yaa rabbal ‘alaamiin.
Wa shalli Allahumma bijamalika wa jalalika ‘alaa sayidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’in.
Allahummar-zuqnaa kamaa lal mutaba’ati lahu zhahiran wa bathinan bil ‘afiyaata wal salamah yaa arhamar-rahiimiin
Subhaanaka rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wasalamun ‘alal mursaliina wal hamdulillahi rabbil’aalamiin.

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat – nikmat Nya.
Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Maha Suci Engkau kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepada Mu, sebagaimana Engkau telah menyanjung diri Mu sendiri.Bagi Mu lah segala pujian hingga Engkau Ridho, bagi Mu lah segala pujian jika Engkau Ridha, dan bagi Mu lah segala pujian sesudah Engkau ridha.
Ya Allah limpahkanlah segala shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad, di kalangan orang – orang permulaan; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad dikalangan orang – orang kemudian ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di setiap waktu dan saat ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di kalangan malaikat hingga hari kiamat ; dan limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad hingga Engkau warisi bumi dan siapa – siapa yang ada di atasnya, sedang Engkau adalah sebaik – baik pemberi warisan.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-MU dan kami titipkan kepadaMU agama, diri, keluarga, anak-anak, harta, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah jadikanlah kami selalu di bawah pengawasan, keamanan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pengusa-pengusa yang keji, dari orang-orang yang berbuat aniaya dan dzalim dan dari segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas penentu segala sesuatu.
Ya Allah, tetapkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan, yakinlah diri kami dengan takwa dan istiqomah dan hindarkanlah kami dari penyebab-penyebab penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala doa.
Ya Allah ampunilah segala dosa kami semua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, istri/suami kami kakek-nenek kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, orang-orang dirumah kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami dan kecintaan kami karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta seluruh kaum muslimin muslimat wal mukminin mukminat.
Limpahkanlah shalawat ya Allah dengan keindahan dan keagunganMu atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya.
Ya Allah limpahkanlah/anugrahkan selalu kesempurnaan rezeki kepada kami untuk menjadi pengikutnya yang baik; lahir dan batin, dalam keadaan sejahtera dan selamat atas rahmat-Mu Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan keutamaan ayat : Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.”
RATIB AL-AYDRUS
1. Al-Faatihah ilaa hadhrati shaahibi raatib, wa ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi’ina wa Maulana Musthafa Muhammad SAW. Al-Faatihah…..

2. Bismillaahirrahmaanirrahiim.
Alif-laam-miim.
Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin.
Alladziina yu’minuuna bilghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna.
Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun.
Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim.
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu,fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.
Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.

3. Laa ilaaha ilallaahu, Laa ilaaha ilallaahu, Laa ilaaha ilallaahu Muhammadur Rasulullaahu (3x)

4. Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)

5. Subhaanallaahi wa bihamdihii (9x)

6. Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)

7. Alhamdulillaah, Alhamdulillaah, Alhamdulillaah Asy-syukrulillaah (3x)

8. Astaghfirullaah, Astaghfirullaah, Astaghfirullaah atuubu illaallaahu (3x)

9. Asyhadu allaa illaha illallaahu astaghfirullah as’aluka jannata a’udzuu bika minannar (3x)

10. Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir (3x)

11. Allaa Yaa Allahu binazhrah minal ‘aini rahiimah tudawii kulla ma bii min imradhin saqimah.

12. Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Allahuma Shalla ‘Alaihi wa Salam
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alaihi wasallim
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alaihi wa aalih
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi shalli ‘alan nabiyyiina
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anish shahaabah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anis-sulaalah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anil masyaayikh
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wardla ‘anil a-immah
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham waalidiinaa
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham kulla muslim
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warham kulla mudzib
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi waghfir lii dzunuubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wastur lii ‘uyuubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi waksyif lii kurubii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi wakfi kulla mu’dzii
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi washlih kulla muslih
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warhamnaa jamii’an
Allahuma Shalli ‘Alaa Muhammad Yaa rabbi warhamnaa bi rahmatika
Allahuma Shalli ‘Alaa habiibika sayyidina Muhammadin wa aalihi wa shahbihi wa sallama.
13. Al-Fatihah illaa ruuhil musthafaa sayyidinaa wahabiibinaa wasyafi’iinaa waqurrati a’yuninaa Muhammadin Shallallaahu ‘Alaihi Wasallama. Tsumma ilaa arwaahi aaba-ihi wa ikhwanihi minal anbiyaa-I wal mursaliina wa aali kullin minhum washshaabati ajma’iina. Khushuushan alkhulafaur rasyidiina saadatinaa Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa’an baqiyyatish shahaabati wattabi’iina wa taabi’it tabi’ina lahum bi ihsaanin ilaa yaumid diini tsumma ilaa arwaahi sayyidatinaa Khadijati Al-Kubra wa ‘Aisyah ar-Ridha wa Khushuushan sayyidatinaa Fathimah Az-Zahra wawaladaihaa Al-Imam Hasan wal Husaini wa dzuriyyatihimaa aljami’i. tsumma ilaa ruuhi sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa ushuulihi wa furuu’ihi, tsumma khushuushan ilaa ruuhi shaahibil haadza raatib sulthaanil mala-I wa Imamil auliyaa-i wa ghautsii akaabir syamsusy syamuus wa muhyin nufuusi Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aydrus wa aulaadihis saadaatil aqhtaab Husain wa Alwy wa Syekh wa Abu Bakar wa dzurriyyatihim aljami’I minhum Al-Habib Ismail bin Ahmad Al-Aydrus wal Habib Salim bin Abdullah Al-Aydrus wal Habibana shahibul maqam Quthbil Aqhtaab Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aydrus wa syekh Abdul Qadir shaahib Luar Batang Jakarta, wa Al-Habib Husein bin Abdullah Al-Aydrus Purwakarta, wa jamii’is silsilati Al-Aydrusiyyati wa jamii’I saadaatinaal ‘Alawiyyina wal a-Immatil mujtahidiina wal ulamaa-il ‘aamiliina wash shufiyyatil muhaqqiqiina wal jamii’i ‘Auliyaa-ika min ahli ardhi was samaawaati Al-ahyaai wal amwaati wa ahlidz dzikri wat tauhid wa masyakhihi haadzihii baldaati ajma’iina bi annallaahal yaghfirullaahum wa yarhamhum wayu’lii daraajatihim fil jannati wa yu’iidu ‘alainaa min barakatihim wa asraarihiim wa anwaariihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa karaamaatihim fii diin wa dun-yaa wal akhiirati. tsumma ilaa hadhraati waliwalidiina wamintasaba ilaina wali’awladina wa azwajiina wa dzuriyaatina wa ahli baitina wa ikhwaninaa wa ashhaabina wa ‘liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa masyaikhinaa fid-diini khaashshatan wa amwaatil muslimiina ‘ammaatan khushushan man laa zaa-ira lahu walaa dzakira lahu bi annallaaha yataghasysyaahum bi rahmati wal maghfiraati wa yuskinuhumul jannata wa annallaaha yarhamul muslimiina wa yughiitsuhum wayushlihul imaama wal ummata war raa’iya war ra’iyyata wa yu-allifu baina quluubihim fii khairin wayarfa’ul qahtha wal ghalaa-a wal juura wal fitana wal wabaa-a wa jami’il anwaa’il balaa-i min baladinaa khashshatan wamin saa-iri buldaanil muslimiina ‘ammatan wayarzuqunaa ziyaadatan fil ’ilmi wabaraakatan fii umri wabaraakatan fir rizqii wa baraakatan fii’ilmi wabaraakatan fii dzuriyyatihi wabaraakatan fii ahli baitiihii washihhatan fil jismi wasa’aatan fir rizqii wataubatan qablal mauti wa syahaadatan ‘indal mauti wa haunan fii sakaaratil mauti wamaghfiraatan ba’dal mauti wa’afwan ‘indal hisaabi wa amaanan minal ‘adzaabi wan nadhra ilaa wajhikal kariimi yaa Allahu yaa Rahiim wabitamaami kulli su’lin wa ma’muulin. Wa ilaa hadhratir rasuul sayyidina wahabibina wasyafi’ina waqurrati a’yuninaa Musthafa Maulana Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah…..
RATIB AL-HADAD
Bismillaahir Rahmaani Rahiim.
Alhamdulillaahi rabbil’aalaamiin.
Allahummaa shalli wa sallim ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa’alaa aali sayyidinaa Muhammad.
Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuun wasalaamun’alal mursaliin wal hamdulillaahi rabbil’aalamiin.
Innallaaha wamalaa-ikatahuu yushalluuna ‘alan nabiyyi, yaa ayyuhalladzziina aamanuu, Shalluu ‘alaihi wasallimuu tasliimaa.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa sayyidil mursaliin.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa khaataman nabiyyiin.
Ash shalatu wassalaamu ‘alaika yaa man arsalakallaahu rahmatan lil ‘aalamiin wassalim waradhiallaahu ta’aala ‘an ash haabii rasuulillaah ajma’iin. (Aamiin 3x)

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Segala Puji Syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam.
Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad beserta seluruh keluarga Baginda Nabi Muhammad
Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.
Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya bershalawat kepada Nabi SAW, Hai orang-orang yang beriman bershalawatlah dan beri salamlah yang terbaik kepada Nabi SAW.
Shalawat dan salam atasmu wahai pemimpin para utusan/rasul
Shalawat dan salam atasmu wahai Nabi penutup para Nabi
Shalawat dan salam semoga atasmu wahai orang yang diutus Allah karena rahmat bagi seluruh alam dan semoga pula salam kepada para sahabat Rasulullah yang diridhoi oleh Allah semuanya. Aamiin , Aamiin, Aamiin
Al-Faatihah ilaa hadhrati shaahibi raatib, wa ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi’ina wa Maulana Musthafa Muhammad SAW. Al-Faatihah…..
Al-Fatihah untuk kehadirat penyusun ratib ini, dan kehadirat ruhnya Tuanku, kekasih kami, dan pemberi syafa’at kami, pemimpin kami, Baginda Nabi Muhammad SAW
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif-laam-miim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bilghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.
“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
“(1).Alif laam miim (2).Kitab(Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3).(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka (4).dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (5). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung.”
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.
“(163). Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang“
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim
“(255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.KepunyaanNya segala apa yg ada di langit dan di bumi.siapakah yg dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yg ada di hadapan mereka dan yg di belakang mereka. Sedang mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yg Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu,fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.
Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.
Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.
“(284).Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan lamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(285) Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yg telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, rasul2Nya, (mereka mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan “ kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.”
“(286).Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”
Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syarikallaahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)
“Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak dsembah, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu.” 3x
Subhananallaahi walhamdulillaahi walaa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” 3x
Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” 3x
Rabbanaghfirlanaa watub’alainaa innaka antat tawwaabur rahiim (3x)
“Ya Allah ampunilah dosaku dan berikan aku tobat, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang.” 3x
Allahumm shalli ‘alaa Muhammadin, Allaahumma shalli ‘alaihi wassallim (3x)
“Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilah shalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu.” 3x
A’uudzu bikalimaatillahit taammaati min syarri maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya” 3x
Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x
Radhiitu billaahi rabba wa bil islaami diina wa bi Sayyidina Muhammadin Shalallaahu ‘Alaihi Wasalaam nabiyyan wa rasuula (3x)
“Kami rela Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan RasulMU” 3x
Bismillaahi walhamdulillaahi wal khairu wasy-syarru bimasyii-atillaah (3x)
“Dengan nama Allah dan segala puji hanya tertentu bagi Allah dan segala kebajikan dan kejahatan, dengan segala ketentuan Allah” 3x
Aamannaa billaahi wal yaumil aakhiri tubnaa ilallaah baathinaw wa zhaahiran (3x)
“Kami (menyatakan) beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kami bertobat kepada Allah lahir maupun batin” 3x
Yaa rabbanaa wa’fu ‘annaa wamhul ladziy kaana minnaa (3x)
“Ya Tuhan kami, berilah kami maaf dan hapuskanlah apa – apa yang ada pada kami (dosa – dosa)”
Yaa dzal jalaali wal ikraam, amitnaa ‘alaa diinil Islaam (7x)
“Wahai Tuhan yang mempunyai sifat Keagungan dan sifat Pemurah, matikanlah kami dalam lingkungan agama Islam” 3x
Yaa qawiyyu yaa matiinu ikfi syarrazh zhaalimiin (3x)
“Ya Tuhan yang Maha Kuat lagi Maha Gagah, hindarkanlah kami dari kejahatan orang – orang zhalim” 3x
Ash lahalllaahu umuuralmuslimiin sharafallaahu syarral mu’dziin (3x)
“Semoga Allah memperbaiki semua urusan kaum muslimin dan menghindarkan mereka dari kejahatan orang – orang yang suka mengganggu” 3x
Yaa ‘aliyyu yaa kabiiru yaa ‘aliimu yaa qadiiru yaa samii’u yaa bashiiru yaa lathiifu yaa khabiir (3x)
“Ya Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar, Maha Mendengar lagi Melihat, Maha Lemah Lembut lagi Maha Mengamati” 3x
Yaa faarijal ham, yaa kaasyifal gham yaa mal li’abdihii yaghfir wa yarham (3x)
“Wahai Tuhan yang melegakan dari duka cita, lagi melapangkan dada dari duka cita, lagi melapangkan dada dari rasa sempit. Wahai Tuhan yang suka mengampuni dan menyayangi hamba – hambaNya.” 3x
Astaghfirullaaha rabbal baraayaa, astaghfirullaaha minal khathaaya (4x)
“Aku mohon ampunan Allah Tuhan pencipta sekalian makhluk, aku mohon ampunan Allah dari segala kesalahan” 4x

Laa ilaaha illallaah (25/50/100 x)
“Tiada yang wajib disembah selain Allah”
Muhammad rasulullaah SAW wa syaraffa wa karamaa wa majjada wa azhzhama wa radhiyallaahu ta’alaa ‘an ashhaabi Rasuulillaahi ‘ajma’in wat tabi’iina lahum bi ihsanin ilaa yaumiddiin wa ‘alayna ma’ahum birahmatika yaa arhamar-raahimiin.
“Muhammad adalah utusan Allah, semoga Allah melimpahkan shalawat dan kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarganya kemuliaan, keramahan, kedermawanan dan ketinggian derajat dengan keridhoan Allah Ta’ala dan juga kepada para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia semuanya,semoga kami dikumpulkan bersama mereka, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Surat Al Ikhlas (3x) :
Bimillahir rahmaanir raahim.Qulhu allahu ahad. Allahu shamad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuan ahad.
“Katakanlah Dia – lah Allah, Yang Maha Esa, Allah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tiada sesuatu pun yang sama dengan-Nya.” 3x
Surat Al Falaq :
Bismillahir rahmaanir raahim.Qul a’uudzu birobbil falaq, Min syarri maa kholaq, Wa min syarri ghoosiqin idzaa waqob, Wa min syarri naffaatsaati fil ‘uqod, Wa min syarri haasidin idzaa hasad.
“Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasa waktu subuh, dari kejahatan apa yang diciptakannya, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dari kejahatan wanita – wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul – buhul. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila mendengki.”
Surat An Nas :
Bimillahir rahmaanir raahim.Qul a’uudzu birobbin naas, Maalikin naas, Ilaahin naas, Min syarril waswasil khon-naas, Alladzi yuwaswisu fii shuduurin naas, Minal jinnati wan naas.
“Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan Manusia, Raja Manusia, Tuhan Manusia, dari kejahatan (bisikan) syetan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan ) ke dalam dada menusia, dari golongan jin dan golongan manusia.”
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina wa Habiibina wa Syafi”ina Rasulullaah Muhammad bin Abdullah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in. Innallaaha yu’lii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa biasraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim fiid diin wa dunyaa wal akhiraati wayaj ’aluunaa min hizbihim wa yarzuquuna mahabbatahum wa yatawaffanaa ‘alaa millatihim wa yahsyarnaa fii zumratihim. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada hadirat penghulu kami, kecintaan kami dan pemberi syafaat kami, Rasullullah Muhammad bin Abdillah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, istri – istri nya dan anak cucu nya, dengan harapan semoga Allah meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka dan ilmu mereka dalam urusan agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka, dan mengaruniai kami kecintaan terhadap mereka, serta mewafatkan kami atas agama mereka dan membangkitkan kami dalam barisan mereka. Al Fatihah semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian.”
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Al-Muhajir ilaallaahu Ahmad bin Isa tsumma ilaa ruuhi Sayidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’Alawy wa Sayiidil Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Seqaff, wa ushuulihim wa furuu’ihim wa ahli silsilaatihim wal akhidziina minhum wal Jami’i sadatina Alii Ba’alawy wa dzawiil huquuqi ‘alayhim ‘ajma’iin. Innallaaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii darajaatihim fil jannaah wa yan fa’unaa bi barakatihim wa asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim wa syafa’atihim wa bihurmatihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan kepada ruh Sayyidinal Imam al Mujahir Ilallah, Ahmad bin Isa, dan kepada ruh Al Fagihil Muqaddam bin Ali Ba Alawy juga kepada nenek moyang dan anak cucu keduanya, semua dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka serta meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Asror mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah”
Khushushan Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Sayyidina Quthbi Irsyad wal Gha’uts wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alwy Al-Hadad shaahibi raatib, wa ushuulihim wa furuu’ihim, Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa an yu’iidu ‘alayna min barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, fii diin wa dun-yaa wal akhiraat, syai-un lillaahi lahum. Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al-Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada ruh penyusun ratib ini, sayyidina wa habiibina wali penolong, wali qutub, al habib Abdullah bin Alwi al Haddad, juga kepada nenek moyangnya, anak cucunya dan orang – orang yang mempunyai hak atas mereka semuanya, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam surga, dunia dan akhirat, Al Fatihah.”
Al-Fatihah tsumma illaa arwaahi Auliya ta’ala wa shalihiina wal Immatir-rasyidiina wal Ulama’i amiiliin, wa illaa hadhrati walidiina wa masyaikhina wa mu’allimiina wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in. tsumma illaa hadhrati jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat. Innallaha yaghfirullahum wa yarhamhum wa yuklii daraajatihim fil jannaah wa yan fa’uunaa wa barakaatihim, wa anwaarihim, wa asraarihim, wa ‘uluumihim fid diin wa dunyaa wal akhiraati. Syaili-llaahi lahum Al-Fatihah…..
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwah awliya (para Wali Allah), orang – orang yang saleh dan pemimpin yang adil. Kemudian kepada arwah orang tua kami, guru – guru kami, mereka yang telah mengajar kepada kami, serta mereka yang mempunyai atas kami semuanya. Kemudian kepada arwah mukminin, mukminat, dan muslimin, muslimat, penduduk negeri ini, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah.”
Al-Fatihah biniyyatil qabuuli wa wushuuli wa hushuli tamami kulli su’lin wa ma’muul wa shalahisy-syaani zhahiraan wa bathinan fi diin wa dunya wal akhirat dafi’atan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana walidiina wali’awladina wa ‘ahbaabinaa wa masyaikhinaa fid-diini ma’al luthfi wal ‘aafiah wa’alaa niyyatin yunawwiru quluubana wa quwwalibanaa ma’at tuqaa wal hudaa wal’afaafa wal mauti ‘alaa diinil Islam wal iiman bilaa mihnatin wa laa imtihaanin bi haqqi sayyidinaa waladi ‘Adnaan wa likulli niyyatin shaalihatin wa illa hadhratil habiib Musthafa Maulana Sayidina Muhammad shallallaahu alaihi wa aalihii wa shahbihi wa sallama. Al-Fatihah……
“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga bacaan kami diterima dan sampai kepada Allah serta dapat mencapai semua yang dicita – citakan, mendapat perbaikan keadaan lahir dan batin dalam urusan agama, dunia dan akhirat, serta menolak semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan, bagi kami, orang tua kami, orang – orang yang kami cintai, guru – guru kami dalam agama, disertai kelembutan dan kesejahteraan. Dan dengan niat semoga Allah menerangi kalbu dan sanubari kami dengan cahaya takwa, petunjuk dan penjauhan diri dari keinginan – keinginan hina, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam dan iman, tanpa disertai bencana dan cobaan, berkat kemuliaan putra Adnan (Rasullullah) , mengumpulkan semua niat yang baik dan bertambah – tambah cinta kepada sayyidina Nabi Muhammad SAW wa shohbihi wa sallam, Al Fatihah.”
Doa.
Bismillahir-rohmaanir-rahiim.Alhamdulillahir-rabbil-‘alaamin.
Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiina hamdan yuwafii ni’mahu wayukaafii mazidahu, yaa rabbana lakal hamdu kamaa yanbaghi lijalaali wajhika wali’azhiimi sulthaanik
Subhaanaka laa nuhsii tsanaa-an ‘alaika anta kama atsnaita’alaa nafsika falakal hamdu hatta tardlaa wa lakal hamdu idzaa radliita walakal hamdu ba’dar ridlaa.
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil awaalin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil aakhirin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fin-nabiyyin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mursaliin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fil mala illa yaumid-diin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin fii kulli waqtin wahiin
Allahuma shalli ‘alaa sayidina Muhammadin hatta taritsal ardla waman ‘alaihaa wa anta khairul waaritsiina.
Allaahumma innaa nastahfidhuka wa nastaudi’uka diinanaa wa anfusanaa wa ahlanaa wa aulaadana wa masyaikhina wa amwalaana wa kulla syai’in a’thaitanaa.
Allahummaj’alnaa fii kanafika wa amaanika wa jiwaarika wa ‘iyaadzika min kulli syaithaanin mariidin wa jabbarin ‘aniidin wa dzii’ainin wa dzii baghyin wa min syarri kulli dzii syarrin innaka ‘alaa kulli syai’in qodiir.
Allahumma jammilnaa bil’aafiyati was salaamaati wa haqiqnaa bit taqwaa wal istiqamaati wa a’idznaa min muujibaati nadamati fil-hali wal maali innaka samii’ud du’aai.
allahumaghfirlana wa liwalidiina wa li awladiina wa masyaikhina wa lii ikhwaninaa fid diini wa li ashabiina wa ‘ahbaabinaa wa liman ahabbanaa fiika waliman ahsana ilaina wa mu’alimiina fid-diin wa dzawiil huquuqi ‘alainaa ajma’in wa lil jamii’il mukminiina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahyaa’i wal amwaat innaka alla kulli syai’in qadiir yaa rabbal ‘alaamiin.
Wa shalli Allahumma bijamalika wa jalalika ‘alaa sayidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi ajma’in.
Allahummar-zuqnaa kamaa lal mutaba’ati lahu zhahiran wa bathinan bil ‘afiyaata wal salamah yaa arhamar-rahiimiin
Subhaanaka rabbika rabbil ‘izzati ‘amma yashifuuna wasalamun ‘alal mursaliina wal hamdulillahi rabbil’aalamiin.
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat – nikmat Nya.
Ya Robbana, bagi-Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Maha Suci Engkau kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepada Mu, sebagaimana Engkau telah menyanjung diri-Mu sendiri.Bagi-Mu lah segala pujian hingga Engkau Ridho, bagi-Mu lah segala pujian jika Engkau Ridha, dan bagi-Mu lah segala pujian sesudah Engkau ridha.
Ya Allah limpahkanlah segala shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad, di kalangan orang – orang permulaan; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad dikalangan orang – orang kemudian ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di setiap waktu dan saat ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di kalangan malaikat hingga hari kiamat ; dan limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad hingga Engkau warisi bumi dan siapa – siapa yang ada di atasnya, sedang Engkau adalah sebaik – baik pemberi warisan.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-MU dan kami titipkan kepadaMU agama, diri, keluarga, anak-anak, harta, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah jadikanlah kami selalu di bawah pengawasan, keamanan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pengusa-pengusa yang keji, dari orang-orang yang berbuat aniaya dan dzalim dan dari segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas penentu segala sesuatu.
Ya Allah, tetapkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan, yakinlah diri kami dengan takwa dan istiqomah dan hindarkanlah kami dari penyebab-penyebab penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala doa.
Ya Allah ampunilah segala dosa kami semua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, istri/suami kami kakek-nenek kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, orang-orang dirumah kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami dan kecintaan kami karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta seluruh kaum muslimin muslimat wal mukminin mukminat.
Limpahkanlah shalawat ya Allah dengan keindahan dan keagunganMu atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya.
Ya Allah limpahkanlah/anugrahkan selalu kesempurnaan rezeki kepada kami untuk menjadi pengikutnya yang baik; lahir dan batin, dalam keadaan sejahtera dan selamat atas rahmat-Mu Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan keutamaan ayat : Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.”
Allahumma inna nas ‘aluka ridhaka wal jannah, wa na’uudzubika min sakhatika wan naar 3x
“Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mohon keridhoan dan syurgaMu dan berlindung dari api neraka” 3x
Yaa ‘alimas sirri minna, la tahtika sitra’annaa, wa ‘afinaa wa’fu ‘anna, wa kun lanaa haitsu kunna 3x
“Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui segala rahasia kami, janganlah kiranya Engkau bongkar tirai rahasia kami (aib), berilah kami ‘afiat (kesejahteraan) dan maafkanlah kami dan lindungilah-tolonglah kami dimanapun kami berada” 3x
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allahu bi husnil khatimah 3x
“Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah karuniailah kami husnul khatimah (akhir hayat yang baik)” 3x
Yaa Lathiifu 129x
“Yang Maha Lembut” 129x
Yaa Lathifan lam yazal, ulthul bina fiimaa nazal, innaka lathiifun lam tazal ulthuf binaa wal muslimiin 3x
“Wahai Yang Maha Lembut, janganlah Engkau menurunkan (bencana) kepada kami berlemah lembutlah kepada kami dengan apa yang Engkau turunkan itu (bencana), karena sesungguhnya Engkau senantiasa Maha Lemah Lembut (untuk tidak menurunkan bencana itu), Berlemah lembutlah kepada kami dan juga kaum muslimin” 3x
Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

“Yaa amanal khaifin, aminnaa mimma nakhaf
Yaa amanal khaifin, sallimnaa mimma nakhaf
Yaa amanal khaifin, najjinaa mimma nakhaf “ 3x
“Yang mengamankan orang yang takut, karunialah kami rasa aman dari rasa takut
Yang mengamankan orang yang takut, selamatkanlah kami dari segala yang kami takuti
Yang mengamankan orang yang takut, hindarkanlah kami dari segala yang kami takuti”
Al-Fatihah bil Qabuuli , wa illa hadhrati Nabiyyir Rasul, Muhammad SAW, AL-FATIHAH………
“Kami membaca Al-Fatihah semoga terkabul dan sampai serta terpenuhi (apa-apa yang kami mohonkan dan dzikir kami) serta sampaikanlah pahalanya kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. AL-FATIHAH”
RATIB ISTIGHATSAH
Disusun al-Arifbillah al-Habib Luthfi bin Ali bin Yahya

Tawasul istighatsah (dibaca sebelum ratib)

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.
Al-Faatihah kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta keluarganya, shohabatnya, para istri anak cucunya, para penganutnya dan para pecintanya, dengan niat semoga apa yang di cita-citakan dalam menuju baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur dikabulkan oleh Alloh, serta negara dan bangsa ini dijaga oleh Alloh keutuhannya, kesatuan, persatuan dan semakin kuat kokoh stabilitas nasional dan ditumbuhkan hati kami semakin kuat dalam merasa memiliki handarbeni Republik ini, serta kasih sayang diantara satu sama lain dan saling asah asih asuh serta memperkokoh tali persaudaraan, al-faatihah ……

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Nabi, para Rosul, para Malaikat, para Wali, para ‘Ulama, para Sholihin, dengan niat semoga Alloh ta’ala memberi berkah kepada bangsa kita, berkah dalam ekonomi dan perekonomiannya, perdagangannya, pertaniannya, panennya, dijauhkan dari bentuk segala kerugian dan penyebab kerusakan moral, akhlaq, ekonomi dan dijauhkan dari segala kefakiran yang menyebabkan tipisnya iman, ideologi, serta nasionalisme cinta bangsa dan tanah air, al-faatihah …………

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Syuhada’, para Wali, para ‘Ulama, yang ada di negara ini semoga Alloh ta’ala menjauhkan dari segala bentuk perpecahan dari skup yang kecil sampai yang besar yang menjauhkan turunnya rohmah, barokah dan pertolongan, al-faatihah …

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta kepada orang tua kami, guru kami, keluarga kami, dan para mu’minin mu’minat, muslimin muslimat, dan para leluhur bangsa kami, semoga Alloh ta’ala menyelamatkan bangsa kami dari segala penyakit lahiriyyah bathiniyyah, bala’ yang keluar dari bumi dan turun dari langit, dan dari segala cobaan, fitnah, pengadu domba, provokasi, dan segala sebab yang merugikan di dunianya dan akhiratnya, dan dari murka yang maha kuasa. Ya Alloh jadikanlah bangsaku ini menjadi hambamu yang sholeh-sholeh serta pada akhirnya kami menjadi hambamu yang berakhlaq, beradab, serta selalu dijaga oleh taufiq dan hidayah-Mu yang sehingga tidak menjadi hambamu yang memalukan para sesepuhnya dihadapanmu dan berilah para pemimpin kami dari ‘Ulama ‘Umaro’ diberi kekuatan lahiriyyah maupun bathiniyyah dalam memimpin bangsa kami sehingga menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur, al-faatihah
Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Rasulullaah SAW wa aalihi wa ashaabihi wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in, Wa ilaa hadhrati arwaahi jamii’il anbiyaa wal mursaliin wa arwaahi khulafair rasyidiin Sayidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiallaahu anhum. Wa ilaa hadhrati arwaahi jami’il Syuhada wa shalihiina wa wa sidiqqina wa ashaabina Rasulullah SAW wa tabi’iina wa tabii’in tabii’ina ila yaumid-diin ajma’in. Wa ilaa arwaahi wali jami’il Auliyaa’ta’alla wa Auliyaa’il muqarabiin wa ulama’il amiliin wa ulama’il rasyiidiin wa tho’ifati sufiiyah muhaqqiiqin wa jami’il ibadikash shaalihin wa fuqoro’in wa mufasiriin wa muhadistin wa ahli shalawat ilaa hadhrati nabiyyil karim SAW wa ahli dzikrii taqaruban illaallah wa ahli tauhid wa jami’il Imamil mujtahid wa illaa hadhrati jami’il Auliyaika min ahli ardhi wa ahli samaa’wati al-ahyaa’ wal ma-maati khusushan ahli sadaah fii masyariqil ardhi ilaa maghaaribiha wamin yamiiniha ilaa syimaaliha wa ardhi wa sama’waat. Wa ilaa hadhrati jami’il malaikatil muqarabiin, wa malaikatil ruuhaniyun, khusushan Syaikhina Sayyidi Syekh Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, wa ilaa hadhratii jami’il mu’miniina wal mu’minaati wal musliimiina wal musliimati al-ahyaa’i wal mamaati. Syai’ulillahi lahum Al-Fatihah……..

Selesai membaca tawasul Fatihah maka membaca Ratib Istighatsah sbb:

1. Al – Fatihah bi niyyati ridho illah, al-Fatihah…

2. QS. Al-Baqarah 1-5
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif-laam-miim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bil-ghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.
“(1).Alif laam miim (2).Kitab(Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3).(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka (4).dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (5). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung.”

3. QS. Al-Baqarah 163
Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.

“(163). Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang“
4. QS.al-Baqarah 255 (ayat Kursi)
Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim

“(255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.KepunyaanNya segala apa yg ada di langit dan di bumi.siapakah yg dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yg ada di hadapan mereka dan yg di belakang mereka. Sedang mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yg Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”
5. QS.al-Baqarah 284-286
Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu, fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.

Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.

Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin.

“(284).Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan lamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (285) Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yg telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, rasul2Nya, (mereka mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan “ kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.”. “(286).Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”

6. Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syarikallaahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)

“Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu.” 3x

7. Subhananallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” 3x

8. Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” 3x

9. Laa hawla wala quwwata ilaa billaahil ‘aliyil’adzhiim (3x)
“Tiada daya kekuatan tanpa daya upaya dari Allah”

10. Allahumaghfir ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumarham ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumashlih ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumastur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam
Allahumajbur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam (3x)

Yaa Allah! Ampunilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Rahmatilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Rukunkanlah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Sembunyikanlah kekurangan ‘aib seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
Yaa Allah! Peliharalah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW
11. Allahumaghfirlii waliwalidayyaa wal mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahya’i wal amwaat (3x)
“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah mati .”

12. Allahumma bariklanaa wa iyyahum fii umrinaa waa fii rizqinaa wa awladinaa wa fii tijaaratinaa wa fii ma’isyatinaa wa fii mazra’atinaa wa hasadinaa (3x)
“Yaa Allah berkahilah kami semuanya dalam umur kami, rezeki kami, anak keturunan kami, perdagangan, usaha pekerjaan kami, urusan kami dan kebajikan kami”

13. Allahumma salimnaa wal muslimiina wal muslimat wal mukminiina wal mukminaat min kulli fitnatin wa maakrin fii ‘ayiijihaat min bilad al-Muslimin ‘aammat wa ahlahaa wa man fiihaa aynamaa kaanuu min masyaariqil ‘ardhi wa maghaaribihaa min yamiinihaa ilaa syimalihaa wa najjinaa wa iyyahum min syarril hayaati wa syarril wafaati yaa waliiyyal hasanaati wa yaa qaadhiiyal haajaati (3x)
“Yaa Allah selamatkanlah kami, dan seluruh kaum muslimin dan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dari maka-tipu muslihat, di dalam negara kami dan seluruh negari muslimin, beserta para warga penduduknya, semuanya tanpa terkecuali, baik yang berada di ujung timur maupun barat, yang di laut maupun di udara, limpahkanlah keselamatan perlindungan kepada semuanya dari seluruh keburukan-kejahatan di dalam hidup, maupun keburukan/kejahatan dalam wafat kami, Wahai Dzat Pemilik Kebaikan dan Maha Pengabul Pemenuhan kebutuhan hamba-Nya.

14. Allahumma tukhzinii yauma yub’atsuuna yaumala yanfuu maalun wa laa banuuna illa min ‘ataallahu biqalbin saliim (3x)
“Yaa Allah, jangan sedihkan aku pada saat semua makhluk dibangunkan pada hari kiamat, pada saat anak dan harta tak berguna lagi kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat

15. Allahumma shalli wa sallim ‘alaa sayidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayidinaa muhammadin qad-dhaqat hiilatii ‘adriknii (3x)
“Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan para keluarganya serta keturunan junjungan kami Muhammad, sedikit sekali upayaku (kemampuanku) maka engkau adalah perantara kami, peganglah dan tolonglah kami. (Yaa Rasulullah SAW)

16. Yaa Lathiif (129x)
“Wahai Yang Maha Lembut “

17. Yaa Hafiizh yaa Nashiir yaa Wakiil ya Allah (3x)
“Wahai Yang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Penolong, Wahai Yang Maha Penanggung , Wahai Allah”

18. Yaa haadii yaa ‘Aliim yaa Khabiir yaa Mubiin (3x)
“Wahai Yang Maha Pemberi Petunjuk, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Menerangkan.”

19. A’udzu bikalimaatillaahiit-taamaati min syari maa khalaq (3x)
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya.”

20. Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)
“(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat/bencana, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

21. Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih, Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir 3x
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

22. Yaa Lathifan lam yazal, ulthul bina fiimaa nazal, innaka lathiifun lam tazal ulthuf binaa wal muslimiin 3x
“Wahai Yang Maha Lembut, janganlah Engkau menurunkan (bencana) kepada kami berlemah lembutlah kepada kami dengan apa yang Engkau turunkan itu (bencana), karena sesungguhnya Engkau senantiasa Maha Lemah Lembut (untuk tidak menurunkan bencana itu), Berlemah lembutlah kepada kami dan juga kaum muslimin” 3x

23. Ya muhaimin ya salam salimni wal muslimin binnabii khoiril anam wa bi umil mukminin3x

24. “Yaa amaanal khaifin, aminnaa mimmaa nakhaaf
Yaa amaanal khaifin, sallimnaa mimmaa nakhaf
Yaa amaanal khaifin, najjinaa mimmaa nakhaf “ 3x
“Yang mengamankan orang yang takut, karunialah kami rasa aman dari rasa takut
Yang mengamankan orang yang takut, selamatkanlah kami dari segala yang kami takuti
Yang mengamankan orang yang takut, hindarkanlah kami dari segala yang kami takuti”

25. –Doa-
Allahumma shalli wa sallim alaa Sayidina Muhammadin Nabiyiil Ummiy wa alaa alihi wa shahbihi wasalim bi adadi shalawatullah wa anbiya’ihi wa rasulihi wa malaikatihi wa awliya’ihi, wa yanfa’una bihaa min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafakhatihim wa ‘alaa awladina wa abnaa’ina wa banatinaa wa ahli baitina wa ahbabina wa liman ahabuhum wa liman ahsana ilayna fiika fii dunya wal akhirah birahmatika yaa arhamar rahimin

Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Sayidina Muhammad Nabi yang Ummi dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dengan shalawatnya Allah dan shalawatnya para Nabi, shalawatnya para Rasul dan Shalawatnya para malaikat serta shalawatnya para Awliya-Nya, yang memberikan kepada kita barakahnya, cahayanya, rahasianya, manfaatnya kepada kita, anak cucu keturunan kita, keluarga kita, ahli bait kita, kecintaan kita dan yang mencintai kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita karena Allah di dunia dan akhirat, dengan rahmat dari Mu, Wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Di-Ijazahkan oleh Abah al-Arfibillah Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya Ba’Alawy, Selasa 13 juli 2010, Jakarta. Duren Sawit jalan Madrasah II no.11, dan di-ijazahkan kembali di Gambir Rabu 14 Juli 2010 untuk di ijazahkan kembali.

RATIB WIRDHUS SAGHIR
SYAIKH ABU BAKAR BIN SALIM

Shalawat Tajiyyah

Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna `alan nabiy, ya ayyuhal ladzina amanu shallu `alayhi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim `alaa Sayyidina

(Sesungguhnya Allah dan para ma¬Iaikat-Nya berselawat atas Nabi, wahai orang-orang yang beriman berselawat dan bersalamlah kepada Nabi Mu¬hammad SAW. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada junjungan kami,

Muhammadan Shahibit Taaji wal Mi’raji wal Buraqi wal `alam, wa dafi’il bala-i wal waba-i wal maradhi

Nabi Muhammad, pemilik mahkota kemu¬liaan, yang melakukan mikraj, yang menunggangi Burak, dan yang meme¬gang bendera, menjadi penolak bala dan penyakit yang menular serta segala macam penyakit yang ada.

wal alam, jismuhu thahirun muthahharun mu’adh¬dhamun munawwarun. Man ismuhu maktubun marfu’un maudlu’un
Tubuhnya suci dan juga disucikan, agung dan bercahaya. Dialah yang namanya tertulis, tertuang dan terangkat pada

lawhi wal qalam, syamsudl-dluha badrud duja nurul huda mishbahudh-dhulami sayyi¬dul kawnayn
Lauh Mahfuz dan catatan-catatan kebaikan. Dia adalah mentari pada waktu duha yang indah, bulan yang bersinar, cahaya petunjuk ke jalan kebenaran, pelita dalam kegelapan, pemimpin dunia dan akhirat

wa syafi’uts tsaqalayn Abul Qasim Sayyiduna Muhammadun ibnu Abdillah ibni ‘Abdul Mutthallibi, ibni Hasyim
, serta pemberi syafaat bagi kedua alam, ayah Qasim, yang menjadi pemimpin kami semua, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutthalib bin Hasyim,

Sayyidul ‘Arabi wal Warn, Nabiyyul Haramayn mahbubun `inda rabbil masyriqayni wal maghribayn.
pemimpin kaum Arab dan ajam (non-Arab), nabi bagi kedua Tanah Haram (Mekah dan Medinah), yang dicintai di sisi Tuhan, penguasa Masyriq (Timur) dan Maghrib (Barat).

Faya ayyuhal musytaquna linuri ja¬malihi shallu `alayhi wa saffimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alayh wa `alaa alih.
Wahai orang-orang yang merindukan cahaya keindahannya berselawat, berse¬lawat dan bersalamlah atas Rasulullah. Ya Allah, limpahkan selawat, salam, dan berkah-Mu kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarganya.)
Al-Wirdush Shaghir
Imam Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya `azhimas shulthan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni’am, ya katsiral judi, ya wasi’al `atha, ya khafiyyal luthfi ya jamilas shun’i, ya haliman la ya’jal Shalli ya Rabbi `ala Sayyidina Muhammadan wa alihi wasallim, wardla ‘anis shahabati ajma’in.

(Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.Ya Allah, yang mempunyai kekuasaan yang ma¬habesar, yang senantiasa berbuat kebaikan, yang selalu memberikan nikmat¬nikmat, yang banyak kedermawanan¬Nya, yang luas pemberian-Nya, yang maha tersembunyi kelemahiembutan-Nya, yang sangat indah segala ciptaan¬Nya, Yang Mahasabar dengan tiada menyegerakan kemarahannya. Semo¬ga selawat dan salam Engkau limpah¬kan atas penghulu kami, Nabi Muham¬mad, beserta keluarganya, dan berilah ridha atas para sahabatnya.

Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu `abiduka riqqan wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli ‘asir wa ya jabira kulli kasir wa ya shahiba kulli faridin wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha’if wa ya makmana kulli makhif, yassir `alayna kulla `asir fataysirul ‘ask’ `alayka yasir. Allahumma ya man layahtaju ilal bayani wat tafsiri, hajatuna katsir wa anta `alimun biha wa khabir.

Ya Allah, segala puji bagi-Mu. Dan dari¬Mu-lah segala karunia. Benar, Engkau adalah Tuhan kami. Dan kami adalah budak-Mu. Dan Engkau selalu pantas menyandang hal itu. Ya Allah, yang memudahkan segala yang sulit, yang menghibur mereka yang patah hati, yang menemani mereka yang kesepian, yang memenuhi kebutuhan mereka yang fakir, yang memberi kekuatan mereka yang lemah, yang memberikan perasaan amankepada mereka yang takut, mudahkanlah segala kesulitan kami, karena memu¬dahkan hal-hal yang sulit bagi-Mu tidaklah sulit. Ya Allah, yang tidak membutuhkan penerangan dan penjelasan, kebutuhan kami pada-Mu sangatlah banyak, dan Engkau maha mengetahui dan maha menyadari.

Allahumma inni akhafu minka, wa akhafu mimman yakhafu minka, wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjana mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muham¬madan ahrasna bi’aynikal-lati la tanam, waknufna bikanafikal-ladzi la yaramu, warhamna biqudratika `alayna fala nahlaku wa anta tsiqatuna wa raja-‘una.

Ya Allah, aku takut kepada-Mu, dan takut kepada orang yang takut kepada¬Mu, dan takut kepada orang yang tidak takut kepada-Mu. Ya Allah, dengan hak orang yang takut kepada-Mu, selamat¬kanlah kami dari orang yang tidak takut kepada-Mu, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW jagalah kami dengan kedua mata-Mu yang tak pernah tidur, lindungilah kami dengan perlindungan-Mu yang tak terkalahkan, kasihanilah kami dengan kekuasaan¬Mu atas kami, jangan Engkau hancur¬kan kami, Engkau adalah harapan kami dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan, Yang Paling Pengasih dari yang pengasili.

Washallallahu `ala Sayyidina Mu¬hammadan wa alihi wa shahbihi wa sallam walhamdu lillahi rabbil `alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata `arsyihi wa midada kalimatihi.

Limpahkanlah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji syukur hanyalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Sebanyak cip¬taan-Nya, sebanyak keridaan diri-Nya, sebanyak para penjaga arsy-Nya, dan sebanyak tinta ayat-ayat suci-Nya.)
Doa Imam Husain
bin Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas-aluka ziyadatan fid dini wa barakatan fil `umri wa shihhatan fil jasadi wa si’atan fiir

(Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kelebihan dalam agamaku, keberkahan di dalam umur, kesehatan jasmani, kelapangan

rizqi wa tawbatan qablal mawti wa syahadatan mawti wa maghfiratan ba’dal mawti wa ‘afwan hisabi wa amanan minal ‘adzabi wa nashiban minal

rezeki, bertobat sebelum menemui kematian, mengucapkan syahadat ketika akan mati, mendapatkan pengampunan setelah mati, mendapatkan kemudahan ketika ditegakkannya hisab dan kese¬lamatan dari azab, serta mendapatkan

jannati war zuqnan nadhara ila wajhikal karim. Wa shallallahu sayyidina Mu¬hammadan wa alihi wa shahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbi’ Izzati

kehidupan surga, dan berikanlah kepada kami kemampuan melihat zat-Mu, Yang Mahamulia. Semoga selawat dan salam Engkau lirn¬pahkan kepada pemimpin kami, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mahasuci Tuhanmu, Tuhan yang mulia

`amma yashifuna wa salamun mursalina wal hamdu lillahi rabbil. `Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata ‘arsyihi wa midada kalimatihi.

dari apa-apa yang mereka sifati, dan salam atas sekalian utusan Allah dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Sebanyak ciptaan¬Nya, sebanyak keridaan atas diri-Nya, sebanyak para penjaga arsy-Nya, dan sebanyak tinta ayat-ayat suci-Nya.)

Shalawat Akhirah
Imam Syekh Abubakar bin Salim

Bismillahirrahmanirrahim. Allahum¬ma shalli wa sallim insanil kamilil jami’i lilmahamidil ladzi `utiya jawami’ul
(Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada manusia yang sempurna, yang terkumpul padanya segala pujian, juga yang diberikan

kalimu shallallahu `alayhi wasallam al¬ladzi `anat li khushushiyyatihi masyarafatul jabah, wa sajadat lahul
padanya ucapan yang penuh makna, semoga selawat dan salam akan selalu tercurah pa¬danya, yang condong atas kekhususan¬nya semua kemuliaan dahi-dahi yang sujud, dan yang sujud baginya

jibal, shalatan daimatan qa-imatan bi madh¬haril alsuni wataharrakati bisshalati `alayhis syifahu wa sallim
gunung¬-gunung, semoga selawat dan salam senantiasa didirikan oleh lidah-Iidah yang berucap, dan pada bibir-bibir yangbergerak untuk berselawat padanya.

tasliman ‘alayhi wa ladzinasthafa min kulli awwah. Allahummasyrah shudurana wa nawwir

Juga atas orang-orang yang telah dipilih dari semua manusia yang memohon atas kemurahannya. Ya Allah, lapang¬kanlah hati-hati kami dan berikanlah cahaya pada

qulubana binuril faydli min hadlratikal qudsiyyah, wamnahna wamdadna bittawfiqi wal hidayah ila shirathikal mustaqim.

hati-hati kami dengan cahaya yang Engkau berikan dari sisi¬Mu yang suci. Limpahkanlah dan berilah pada kami taufik dan hidayah menuju ke jalan-Mu yang lurus.)
DOA FATIHAH IMAM AL-HADAD
Allaahumma innaa nasaluka bihaqqil faatihatil mu’azhomah wassab’ill matsaanii an-taftaha lanaa bikulli khoir. Wa an-taj’alanaa min ahlil khoir, wa an-tu’aa milanaa yaa maulaanaa mu’aamalataka liahlil khoir, wa an-tahfazhonaa fii adyaa ninaa wa an-fusanaa wa ahlinaa wa ash-haa binaa wa ahbaabinaa wal muslimiina fii kulli mihnatiw wafitnatiw wa bu’siw wa dhoir, innaka wa liyyun kulli khoir, wa mutafadhdhilum bikulli khoir wa mu’thii kulli khoir, birohmatika yaa arhamarroohimiin.
Artinya :

Ya Allah, Sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dgn haq surat al-Fatihah yg agung, dan tujuh ayat yg diulang-ulang, bukakanlah kepada kami segala kebaikan, jadikanlah kami golongan orang yg berbuat kebaikan, wahai Tuhan kami, kiranya kami dapat melakukan kebaikan, Engkau pelihara agama kami, jiwa raga kami, para keluarga kami, sahabat-sahabat kami, para kekasih kami, dan orang-orang muslim dari segala malapetaka, fitnah, keburukan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkau penolong segala kebaikan, yg mengkaruniakan segala kebaikan, yg memberikan segala kebaikan. Dengan Rahmat-Mu, Wahai Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang.

DOA NABAWI UNTUK PELUNASAN HUTANG
A’uudzu billaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim.Alhamdulillahi robbil ‘alaamin
Allaahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayidina Muhammadin wa ashaabihi wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi ajma’in.
Yaa Mawlana Yaa Sayyidi Madad al-Haqq.
suatu hari Rasulullah SAW memergoki Abu Umamah.ra yang tengah dalam kesulitan. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Apa yang terjadi denganmu?” Abu Umamah.ra menjawab, “Aku sedang menghadapi kesulitan dan sejumlah hutang.” Lalu Beliau.SAW bersabda, “Maukah kau aku ajarkan kepadamu kata-kata bila kau ucapkan, niscaya Allah SWT akan menghilangkan kesusahan pada dirimu dan melunasi hutang-hutangmu. Ucapkanlah di pagi dan sore hari :
Allahumma inni a’udzubika minal hammi wal hazan, wa a’udzubika minal ‘ajzi wal kasali, wa a’udzubika minal jubni wal bukhli, wa a’udzubika min ghlabatid dayni wa qahrir rijaal
[Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kedukaan, aku berlindung kepada-Mu dari lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari takut (miskin) dan kikir, aku berlindung kepada-Mu dari banyaknya hutang dan paksaan orang-orang.]
Abu Umamah berkata, “Lantas aku pun mengamalkan doa itu dengan tekun. Benar, ternyata Allah menghilangkan kesusahanku dan melunasi hutangku.”
(HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi, dari Abu Sa’id.)
kami mendapatkan ijazah doa tersebut dari Abah (al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya-Pekalongan) dan Abuya (Sayid Muhammad bin Alwy al-Maliki – Mekkah), agar doa tersebut lebih baik dibaca setiap sehabis sholat 5 waktu, sebanyak tiga kali agar lebih segera terkabul.
Abah juga menambahkan, agar dimudahkannya rezeki dari Allah SWT secara tekun membaca bacaan ini setiap sholat sunnah fajr/qabliyah subuh (2 rakaat sebelum sholat fardhu subuh) ;
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azhim, Astagfirullah 100x
[Maha Suci Allah dengan segala puji-Nya, Maha Suci Allah Yang Maha Agung, aku memohon ampunan-Mu]
lalu tangan kanan memegang dada sebelah kiri (jantung), dengan membaca
Yaa Fattah Yaa Razzaq 70x
[Yang Maha Pembuka, Yang Maha Pemberi Rezeki]
Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Wa min Allah at taufiq hidayah wal inayah, wa bi hurmati Habib wa bi hurmati fatihah!!
DOA BASMALAH DAN FATIHAH
SYAIKH ABDUL QADIR AL-JAILANI

WIRID BASMALAH

Amalan berikut ini adalah wirid basmalah susunan Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani yang disebutkan dalam itab Ash-Shalawat wa al-Awrad :

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Allaahumma inii as-aluka bihaqqi bismillaahirrahmaanir-rahiim,
wabihurmati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabifadhli bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabi’azhamati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijalaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijamaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikamaali bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabihaybati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabimanzilati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabimalakuti bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabijabaruti bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikibriyaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabitsanaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabibahaa-i bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabikaramati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabisulthaani bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabibarakati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabi’izzati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabiquwwati bismillaahirrahmaanir-rahiim
wabiqudrati bismillaahirrahmaanir-rahiim
irfa’ qadrii wasyrah shadrii wa yassir amrii warzuqnii min haytsu laa yahtasib bifadhlika wa karamika, ya man huwa kaaf haa yaa ‘ain shad haa mim ‘ain sin qaaf, wa as-aluka bijalaalil-‘izzati wa jalalil-haybati wa jabaruutil ‘azhamati an taj’alanii min ‘ibaadikash-shaalihiinal-ladziina (laa khawfun ‘alayhim walaa hum yahzanuun) birahmatika yaa arhamar-raahimin wa an tushalliya ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘ala aali sayyidinaa Muhammad.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan haq bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keutamaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keagungan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kebesaran bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keindahan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kesempurnaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kewibawaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kedudukan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan keperkasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kebesaran bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan pujian bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan cahaya bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim dan dengan keberkahan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kemuliaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, dan dengan kekuatan, dan dengan kekuasaan bismillaahirrahmaanir-rahiim, angkatlah kemuliaanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan berikanlah aku rizqi yang tak disangka-sangka datangnya dengan keutamaan-Mu dan kemuliaan-Mu, wahai DZat Yang Dia kaf ha ya ‘ain shad ha mim ‘ain sin qaf (hanya Allah yang tahu arti sesungguhnya kalimat-kalimat itu) dan aku memohon dengan kebesaran kemuliaan-Mu, dengan kebesaran kewibawaan-Mu, dengan keperkasaan keangungan-Mu, agar Engkau menjadikanku tergolong hamba-hamba-Mu yang shalih (yang tidak ada perasaan bersedih hati), dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih di antara yang pengasih. Dan aku memohon agar Engkau senantiasa melimpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad dan kepada keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad.

DOA PEMELIHARAAN DIRI
Doa Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani berikut ini sangat baik dibaca sesudah membaca dzikir Allah (yakni membaca Allah, Allah, Allah….) setiap selesai shalat fardhu sebanyak 66 kali, untuk mendapatkan pemeliharaan diri dari Allah SWT dari segala yang tidak dikendaki. Doanya adalah sebagai berikut :

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

Allaahumma inni as-aluka bisirridz-dzaati wabidzaatis-sirri huwa anta huwa, ihtajabtu binuurillaahi wabinuuri ‘aduwwillaahi, bimi-ati alfi laa hawla walaa quwwata illaa billaah, khatamtu ‘alaa nafsii wa ‘alaa ahlii wa ‘alaa kulli syay-in a’thaaniihi rabbi bikhaatamillaahil manii’il-ladzii khatama bihi aqthaaras-samaawaati, wal ardh. Wa hasbunallaahu wa ni’mal wakiil, ni’mal mawlaa wa ni’man-nashiir, walaa hawla walaa quwwata illaa billaahil-‘aliyyil-‘azhiim, wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa ‘alihi wa shahbihi ajma’in, wa sallama tasliiman katsiiran wal hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan rahasia Dzat-Mu dan Dzat rahasia-Mu, yang Dia itu adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Aku melindungi diriku dengan cahaya Allah, dengan cahaya arasy Allah, dengan semua nama milik Allah, dari musuhku dan musuh Allah, dengan seratus ribu ucapan Laa hawla walaa quwwata illaa billaah. Aku melindungi diriku, keluargaku, dan segala sesuatu yang Tuhanku berikan kepadaku dengan perlindungan Allah yang kokoh, yang dengannya Dia lindungi seluruh penjuru langit dan bumi. Dan cukuplah Allah bagi kami, Dia sebaik-baik yang mengurus, sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik penolong. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah, Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung . Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga pula Dia memberikan kesejahteraan yang banyak, dan segala puji adalah milik Allah, Tuhan sekalian alam.
DOA SETELAH MEMBACA AMALAN SURAT AL-FATIHAH
Berikut adalah doa yang dibaca setelah setiap selesai shalat fardhu. Surah Al-Fatihah itu dalam sehari-semalam dibaca seratus kali. Perinciannya sebagai berikut : Setelah shalat Subuh membaca Al-Fatihah 30 kali, setelah shalat Zhuhur 25 kali, setelah shalat Ashar 20 kali, setelah maghrib 15 kali, dan setelah shalat Isya 10 kali. Di setiap waktu itu setelah selesai membaca Al- Fatihah membaca doa ini tiga kali.
Barang siapa mengamalkannya secara rutin insya Allah akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa dan tidak disangka-sangka. Inilah doanya :

Bismillaahirrahmaanir-rahiim

(Alhamdulillaahi rabbil-‘aalamiin) munawwiri abshaaril-‘aarifina binuuril-ma’rifati yaqiini, jaadzibi azimmati asraaril-muhaqqiqiina bijadzabaatil-qurbi wat-tamkiin, faatihi aqfaali qulubil-muwahhidiin bifaatihatit-tawhiidi wal-fathil-mubiin, alladzii ahsana kulla syay-in khalaqahu wabada-a khalqal-insaani min thiinin tsumma ja’ala naslahu min sulaalatin min maa’in mahiin.
(Arrahmaanir-rahiim) al-‘aziizil-hakiimil-‘aliyyil-‘azhiimil-awwalil-qadiim, khaathaba muusaal-kalima bikhithaabit-takriimi wa syarrafa nabiyyahul-kariima binnashshisy-syariif, walaqad aataynaaka sab’an minal-matsaanii wal-quraanal ‘azhiim.
(Maaliki yawmid-diin) qaahiril-jabaabirati wal-mutamarridiina wa mubiidith-thughaatil jaahidiina dza likumullaahu rabbukum fatabaarakallaahu ahsanul-khaaliqiin, fayaaman laa syariika lahu walaa mu’in.
(iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin) mu’tarifiina bil-ajzi ‘anil-qiyaami wa hiya ramiim.
(ihdinash-shiraathal-mustaqiim) shiraatha ahlil-ikhlaashi wat-tasliim
(Shiraathal-ladziina an’amta ‘alayhim) shiraathal-ladziina tasallaw bil-hudaa wafarihuu bimaa ladayhim.
(Ghayril maghdhuubi ‘alayhim) habnallaahumma minka mawajibash-shiddiiqiin. Wa asyhidnaa masyaahidasy-syuhadaa’i walaa taj’alnaa dhalliina walaa mudhilliina walaa tahsyurnaa fii zumratizh-zhaalimiina (Waladh-dhaalliin) (Aamiin)
Allaahumma bihaqqi haadzihil-faatihati, iftah lanaa fathan qariiba, allaahumma bihaqqi haadzihisysyaafiyati isyfinaa min kulli aafatin wa ‘aahatin fiddunyaa wal aakhirah. Allaahumma bihaqqi haadzihil-kaafiyati, ikfinaa maa ahammanaa min amrid-dunyaa wal aakhirati wa ajri ta’alluqaatii wa ta’alluqaati ‘ibaadikal-mu’miniina ‘alaa ajalli ‘awaa’idika wasyfa’lanaa binafsika ‘inda nafsika fid-dunyaa wal-akhirah, idz laa arhama binaa wabihim minka yaa arhamar-raahimiin.
Wa shallallaahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallama tasliiman katsiiran ilaa yawmid-diin wal hamdu lillaahi rabbil-‘aalamiin.

“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
(Segala Puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam) Yang menyinari pandangan orang-orang arif dengan cahaya ma’rifah dan keyakinan, Yang menarik kendali rahasia-rahasia para muhaqqiq (orang yang tahu detail-detail sesuatu) dengan tarikan-tarikan kedekatan dan kekokohan, pembuka kunci-kunci hati orang-orang yang bertauhid dengan pembuka tauhid dan kemenangan yang nyata, yang membaguskan segala sesuatu yang diciptakan-Nya, dan memulai penciptaan manusia (yakni penciptaan Adam) dari tanah kemudian menjadikan keturunannya dari suatu saripati air yang hina.
(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) Yang Maha Mulia, Maha Bijaksana, Maha Tinggi, Yang Maha Agung, Maha Awal, Maha Terdahulu. Dia berbicara kepada Nabi Musa, Kalamullah, dengan pembicaraan yang memuliakan. Dan Dia memuliakan Nabi-Nya yang mulia (Nabi Muhammad) dengan nash yang mulia, Wa laqad aataynaaka sab’an minal matsaani wal-qur’anal-‘azhiim (Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu tujuh ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur’an yang agung).
(Yang menguasai hari kemudian) Yang mengalahkan orang-orang yang zhalim dan mereka yang sewenang-wenang, Yang membinasakan para thaghut yang ingkar. Itulah Allah, Tuhan kalian. Maha Suci Allah, sebaik-baik yang menciptakan. Wahai Dzat Yang tidak ada sekutu bagi-Nya dan tidak pula ada penolong.
(Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan) Dengan mengakui kelemahan dalam melaksanakan hak-Mu di setiap waktu dan saat. Wahai Dzat Yang Membangkitkan angin yang diam, wahai Dzat Yang menghidupkan tulang-belulang yang dalam keadaan hancur.
(Tunjukilah kami jalan yang lurus) Jalan orang-orang yang memiliki keikhlasan dan penyerahan diri.
(Yakni jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka) Jalan orang-orang yang terhibur dengan petunjuk dan merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka.
(Bukan jalan orang-orang yang dimurkai) Berikanlah kepada kami, Ya Allah, dorongan-dorongan kaum shiddiqin, dan perlihatkanlah kepada kami pemandangan-pemandangan para syuhada, dan janganlah Engkau jadikan kami tergolong orang-orang yang sesat dan jangan pula tergolong orang-orang yang menyesatkan, dan janganlah Engkau kumpulkan kami dalam golongan orang-orang yang zhalim.
(Dan bukan pula orang-orang yang sesat) (Aamiin).
Ya Allah, dengan kemuliaan Al-Fatihah (pembuka) ini, bukakanlah bagi kami keterbukaan (kemenangan) yang dekat. Ya Allah, dengan kemuliaan penyembuh ini, sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan gangguan kesehatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, dengan kemuliaan surah yang mencukupi ini, cukupilah kami dalam segala yang penting bagi kami dari urusan dunia dan akhirat. Dan jadikanlah kecintaan kami dan kecintaan hamba-hamba-Mu yang mukmin adalah pada manfaat dari-Mu yang terbesar. Berilah kami pertolongan dengan diri-Mu pada diri-Mu di dunia dan akhirat, karena tidak ada yang lebih penyayang terhadap kami dan terhadap mereka daripada Engkau, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang.
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad, serta keluarga dan para sahabatnya sebanyak-banyaknya sampai hari akhir kelak, dan segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam.”

DOA ORANG YANG TERTIMPA MUSIBAH

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللَّهُمَّ أُجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا.
inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, Allahuma jurnii fi musibatii wakhluf liya khairan minhaa

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali (di hari Kiamat). Ya Allah! Berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik (dari musibahku).”

Ummu Salamah radhiallahu anha mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam bersabda :
“Seseorang yang tertimpa musibah lalu ia berkata : inna lillahi wa inna ilaihi raji’un dan berdoa : Allahuma jurnii fi musibatii wakhluf liya khairan minhaa (Ya Allah berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik daripadanya). Niscaya Allah akan memberinya pahala karena musibah itu dan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik.” (HR. Muslim 3/37-38).

Tatkala Abu Salamah (suaminya) meninggal, dia mengucapkan apa yang dikatakan Nabi Shalallahu ‘alaihi wa salam. Tak lama kemudian ia menjadi isteri Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam, suami baru yang lebih baik dari pada Abu Salamah. Siapa mengira ia mendapatkan suami Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa salam sementara ia sendiri pernah mengatakan :”Lelaki mana yang lebih baik daripada suamiku”? (Mukhtashar Syarah Shahih Muslim, hadith no. 918)

DOA SAYIDAH FATHIMAH AZ-ZAHRA
DOA YANG DIAJARKAN NABI KEPADA SAYYIDAH FATHIMAH

Ya hayyu ya qayyuum, bika astaghiitsu fa ashlih lii sya’nii kullahu walaa taklinii ila nafsii tharfata ‘ayn

“Wahai Yang Maha Hidup, wahai Yang Senantiasa Mengurus hamba-Nya, kepada-Mu aku memohon perlindungan. Maka perbaikilah semua urusan dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri sekejap mata pun.”

DOA MEMOHON AKHLAQ MULIA DAN PERBUATAN YANG DIRIDHAI

Allaahumma bi’ilmikal-ghaybi wa qudratika ‘alal-khalq, ahyinii maa ‘alimtal-hayaata khayran lii wa tawaffanii idzaa kaanatil-wafaatu khayran lii. Allaahumma innii as-aluka kalimatal-ikhlaashi wa khasyyataka fir-ridha wal-ghadhab, wal-qashda fil-ghina wal-faqr. Wa as-aluka na’iiman laa yanfad, wa as-aluka qurrata ‘aynin laa tanqathii, wa as-alukar-mawti, wa as-alukan-nazhara ilaa wajhika wasy-syawqi ilaa liqaa-ika min ghayri dharraa-in mudhirratin walaa fitnatin muzhlimah. Allaahumma zayyinnaa biziinatil-iimaan waj’alnaa hudaatan mahdiyyin, ya rabbal-‘aalamiin.

“Ya Allah, dengan ilmu-Mu atas segala yang ghaib dan kekuasaan-Mu atas segala makhluk, hidupkanlah aku jika menurut pengetahuan-Mu kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kalimat ikhlas, rasa takut kepada-Mu dalam keadaan suka dan marah, dan kesederhanaan ketika kaya dan miskin. Aku memohon kepada-Mu kenikmatan yang tidak pernah habis, aku mohon kepada-Mu kebahagiaan yang idak pernah terhenti, aku mohon kepada-Mu keridhaan untuk menerima ketentuan, aku mohon kepada-Mu kesejukan kehidupan setelah kematian, aku memohon kepada-Mu untuk dapat memandang wajah-Mu, merindukan pertemuan dengan-Mu tanpa derita yang menyengsarakan dan tanpa cobaan yang menggelapkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman Jadikanlah kami pemberi petunjuk dan diberi petunjuk, wahai Tuhan Pemelihara Alam Semesta.”
DOA AGAR DITUNAIKAN HAJAT

Yaa rabbal-awwaliina wal-aakhiriin, wa yaa khayral awwaliin wal-aakhiriin, yaa dzal-quwwatil-matiin, yaa raahimal-masaakiin, wa yaa arhamar-raahimiin.

“Wahai Tuhan mereka yang awal dan yang akhir, wahai sebaik-baik Yang Awal dan Yang Akhir, wahai Dzat Yang Memiliki Kekuatan Yang Kokoh, wahai Dzat Yang Mengasihi orang-orang miskin, wahai Yang Paling Penyayang di antara Yang Penyayang.”
Yaa awwalal-awwaliina way a aakhiral-aakhiriin, wa yaa zal-quwwatil-matiin, wa yaa arhamar-raahimiin, aghninaa waqdhi haajatanaa.
“Wahai Yang Awal di antara yang awal dan Yang Akhir di antara yang akhir, wahai Dzat Yang Memiliki Kekuatan Yang Kokoh, wahai Yang Paling Penyayang di antara yang penyayang, kayakanlah kami dan penuhilah kebutuhan kami.
Alhamdulillaahil-ladzii laa yansaa man dzakarahu walaa yukhayyibu man da’aahu walaa yaqtha’u raja- a man rajaahu
“Segala puji bagi Allah, Yang Tidak Lupa Kepada Yang Berdzikir kepada-Nya (yang mengingat-Nya), tidak mengecewakan yang berdoa kepada-Nya, dan tidak memutuskan harapan orang yang berharap kepada-Nya.”

DOA UNTUK SEGALA KEPERLUAN

Bismillaahir-rahmaanirrahiim. Allaahumma shalli ‘ala Sayyidinaa Muhammad wa ‘aali Sayyidinaa Muhammad. Allaahumma innii as-aluka bihaqqi kullismin huwa laka yahiqqu ‘alayka fiihi ijaabatud-du’aa-i idzaa du’iita bihi, wa as-aluka bihaqqi kulli dzii haqqin ‘alayka, wa as-aluka bihaqqika ‘ala jamii’i ma huwa duunaka an taf’ala… (sebut permohonan Anda)

“ Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas junjungan kami, Nabi Muhammad, dan keluarga junjungan kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, aku bermohon kepada-Mu dengan hak setiap nama yang Kau miliki, yang memastikan-Mu untuk mengabulkan doa ketika dengan nama itu Engkau diseru. Aku bermohon kepada-Mu dengan kedudukan segala yang mempunyai hak di sisi-Mu. Aku bermohon kepada-Mu dengan hak-Mu di atas semua itu selain Engkau, agar Engkau lakukan kepadaku… (begini dan begini, sebut permohonan Anda).”
DOA SETELAH SHALAT
Saudaraku yang kumuliakan berikut kami susun bacaan dzikir setlah sholat;

Astaghfirullah (3x)

Allahumma antas salaam waminkas salaam tabaarokta yaa dzal jalaali wal ikroomi’

(Subhaanallahi) 33 kali,
(Alhamdulillahi) 33 kali dan
(Allahu Akbar) 33 kali
‘Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli sya’in qodiir’

Doa ;

A’uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahhi rabbil ‘alamiin.
Allaahumma shalli ‘alaa Sayyidinaa Muhammadiw wa ‘alaa aalihi wa Shahbihi ajma’iin
Allahumma a’inni ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika’. (dibaca 1 atau 3 kali)
Rabbighfirlii waliwalidayya warhamhumma kamma rabbayani saghira.
Rabbana hablana min azwajina wa dzuriyyatina qurrota’ayunin waj’al lil muttaqiina imamma.
Rabbana aatina fii dunyaa hasanah wa fil akhirati hasanah, wa qinaa adzaban naar.
Washalallahu alaa sayidina Muhammad wa alaa alihi wa shahbihi ajmaa’in.
Wal hamdulillahi rabbil ‘alaamin.

ditutup membaca surat al-Fatihah
DOA SHALAT ISTIKHARAH
Orang yang memperhatikan urusan akhirat hendaknya sholat sunah 2 rakaat setelah matahari naik setinggi tombak. Sholat itu diniatkan sebagai sholat sunah isyroq, taubah, isthikoroh, hajat dan perlindungan (hifdz) dari semua persoalan dan keburukan dunia akhirat. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah biasa melakukan shalat istikharah ini diwaktu malam sebelum tidur. Setelah salam hendaknya ia membaca doa istikhoroh berikut :
setelah Basmalah, Hamdalah dan shalawat kemudian membaca ;

Allahumma innaa astakhiruuka bi’ilmika wa astaqdiruka biqudrotika wa asaluka min fadhlikal ‘adziimi fainnaka taqdiru wa laa aqdiru wa ta’lamu wa laa a’lamu wa anta ‘allaamul ghuyuubi

Ya Allah, aku memohon petunjuk dengan ilmu-MU, dan memohon kekuatan dari-MU dengan kekuatan-MU, dan meminta kemurahan-MU yang agung. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan aku tidak mampu berbuat apa-apa, Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui apa-apa, dan Engkau Maha Mengetahui yang gaib.

Allahumma innkunta ta’lamu anna jamii’a maa ataharroku fiihi fii haqqoo wa haqqo ghoirii wa jamii’a maa yataharroku fiihi ghoirii fii haqqoo wa haqqo ahlii wawaladii wa maa malakat yamiinii khoirullii fii diinii wa dunyaaya wa ukhrooya wama’aasyii wama’aadii wa ‘aaqibati amrii ‘aajalihi wa aajalihi faaqdurhulii wa yassarhulii tsumma baariklii fiihi

Ya Allah, jika Engkau mengetahui semua yang kuperbuat sehubungan dengan hakku dan hak orang lain, dan semua yang diperbuat orang lain sehubungan dengan hakku, hak keluargaku, hak anak-anakku dan hak semua orang yang menjadi tanggunganku adalah baik untukku, baik dalam urusan duniaku, akhiratku, penghidupanku, hari akhirku, maupun akhir urusanku di dunia dan akhirat, maka takdirkanlah terjadi, mudahkanlah dan berkatilah.

Wa innkunta ta’lamu anna jamii’a maa ataharroku fiihi fii haqqoo wa haqqo ghoirii wa jamii’i maa yataharroku fiihi ghoirii fii haqqoo wa haqqo ahlii wawaladii wa maa malakat yamiinii syarrullii fii diinii wa dunyaaya wa ukhrooya wama’aasyii wama’aadii wa’aaqibati amrii ‘aajalihi wa aajilihi faashrifhu ‘anna washrifnii ‘anhu waaqdur liyallkhoiro haitsu kaana tsuma rodhdhonii bihi wa shollaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihi washohbihi wa sallama walhamdulillahirobbill ‘alamin

Namun, bila Engkau mengetahui bahwa semua yang kuperbuat sehubungan dengan hakku dan hak orang lain, dan semua yang diperbuat orang lain sehubungan dengan hakku, hak keluargaku, hak anakku dan hak semua orang yang menjadi tanggunganku adalah buruk untukku, baik dalam urusan agamaku, duniaku, akhiratku, penghidupanku, hari akhirku, maupun akhir semua urusanku di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah aku darinya, lalu takdirkanlah bagiku suatu kebaikan, ridhoilah aku dengannya. Akhirnya, limpahkan sholawat dan salam kepada Sayidina Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji syukur bagi Allah Tuhan alam semesta.

ditutup membaca surat al-Fatihah.
DOA UNTUK ANAK

Bismillahir rohmanir-rahiim. Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin. Allahumma shalli wa salim ‘alaa sayidina Muhammad miftahul baabi rahmatillah
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan akam semesta.Ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada Sayidina Muhammad, pembuka pintu rahmat Allah.

‘adada maa fii ‘ilmillaahi, shalaatan wa salaaman daimayni bidawaami mulkillaah, wa ‘alaa aalihi wa shahbihi
Sebanyak pengetahuan Allah, sholawat dan salam yang selalu tercurah sekekal kerajaan Allah dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya
.
Rabbaaj’alnii muqiimash shalaawati wa min dzurriyyatii rabbanaa wa taqabbal du’aa-i
Ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doaku.

Rabbanaa hablanaa min ‘azwaajinaa wa dzurriyyaatinaa qurrata’ayunin waj’alnaa lilmuttaqiina ìmaamaa
Ya Allah jadikanlah istri/suami (pasangan) dan keturunan kami sebagai buah hati kami dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.

Rabbi āwzi’nii ān asykura ni’matakal latii ān’amta ‘alayyaa wa ‘alaa waalidayya, wa-ān ā’mala shalihaan tardhaahu wa āshlih lii fii dzurriyyatii, innii tubtu ìlayka wa ìnnii minal muslimiin
Ya Allah berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku dapat beramal sholeh yang Engkau ridhoi, jadikanlah keturunanku orang-orang yang soleh, sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.

ù‘iidzu āwladii bikalimaatillaahit-taammaati, min syarra kulla syaythaani wa haammatin, wa min kulla ‘aynin lammatin
Yaa Allah kuserahkan anak-anakku di bawah naungan perlindungan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan setan, marabahaya, dan dari pandangan yang penuh kedengkian

Allahumma baarik fii āwladii, wa la tadhurrahum, wa arzuqnii birrahum, waaj’alhum qurrata’aynin lin-nabiyyi shallaallahu ‘alayhi wa sallam waliwalidayhim
Yaa Allah berkahilah anak-anakku, janganlah Engkau celakakan mereka, karunialah aku ketaatan mereka, jadikanlah mereka buah hati Nabi Muhammad SAW dan kedua orang tua mereka.

Allahummaftah ‘alayhim futuuhal ‘arifiin, wa faqqah-hum fii ad-diin, wa ‘allamhumul ta’wiil, wahdihim ilaa sawaa-ìs sabiili, waaj’alhum minal ‘ulama-a ìl ‘aamiliin, wa ‘abadikash-shalihiin
Yaa Allah berilah mereka ilmu para ‘arifin, jadikanlah mereka faqih (alim) dalam agama, ajarkan mereka pengetahuan takwil, dan tuntunlah mereka ke jalan yang lurus dan benar, dan jadikanlah mereka ulama yang mengamalkan ilmunya, dan masukkanlah mereka ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.

Allahumma ānbithum nabaatan hasanan, waaj’alhum hadiina muhtadiin
Yaa Allah tumbuhkan mereka dengan sebaik-baik pertumbuhan, dan jadikanlah mereka orang-orang yang memberi petunjuk dan mendapat petunjuk.

Allahumma waf-faqhum limahaabbaka wa thaa’atika wa mardhatika, wa ‘allamhum maa yanfa’uhum, wan fa’hum bimaa ‘allamtahum
Yaa Allah berilah mereka taufik untuk mencintai-Mu, mentaati-Mu, dan mencari keridhoan-Mu. Ajarkanlah kepada mereka semua yang bermanfaat dan berilah mereka manfaat dari semua yang Engkau ajarkan

Allaahummah fazh-hum minal fitan, maazhahara minhaa wa maa bathan, wa min kulla suù‘in
Yaa Allah lindungilah mereka dari segala fitnah, baik yang nyata maupun tersembunyi, dan juga dari segala macam kejahatan

Allahumma sah-hal ùmuurahum, wa āshlih āhwaalahum wa ā’malahum wa niyyaatihim
Yaa Allah mudahkanlah urusan mereka, dan perbaikilah keadaan, perbuatan dan niat mereka.

Allahumma ā’hyihim hayaatan thayyabatan fii dunyaa wal akhirah
Yaa Allah berilah mereka kehidupan yang baik di dunia dan akhirat

Allahumma ā’nhuma alaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibadatika
Yaa Allah bantulah mereka agar dapat mengingat-Mu, mensyukuri nikmat-Mu, dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya amal ibadah

Allahumma ā’hsin ‘aaqibatahum fiil umuuri kullahaa, wa ā’jirhum min khizyiid dunyaa wal akhirah
Yaa Allah, akhirilah semua urusan mereka dengan keberhasilan dan selamatkanlah mereka dari kehinaan dunia dan akhirat

Allahumma mata’hum bi-asmaa’ihim wa abshaarihim wa quwwatihim fii sabiilika, waaj’al hawaahum taba’aan limaa jaa-ā bihi habiibuka Muhammad sholaallahu ‘alayhi wasallam
Yaa Allah jadikanlah pendengaran, penglihatan dan kekuatan mereka menyenangi jalan petunjuk-Mu, dan jadikanlah hawa nafsu (keinginan) mereka patuh pada ajaran yang dibawa oleh kekasih-Mu Muhammad SAW

Allahumma sallamhum, wa ‘aafihim wa’fu’anhum, wa ā thil ā’marahum fii tha’atika wa mardhaatika, wa taqabbal minhum innaka ‘alaa kulla syai-in qadiir, wa biil ijaabati jadiir
Yaa Allah selamatkanlah mereka, berilah kesehatan dan maafkan mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan dan keridhoan-Mu, terimalah amal mereka, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Engkau-lah yang patut mengabulkan doa.

Wa shallalláhu `alaá sayyidiná Muhammad wa `alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Walhamdulilláhi rabbil `álamin.
dan limpahkanlah sholawat dan salam kepada sayidina Muhammad SAW serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Dan segala puji dan syukur hanya untuk Allah Tuhan alam semesta.

WIRD AQIDAH SAKRAN

Al-Arif Billah Habib Ali bin Abubakar As-Sakran

Bismillahirrahmanirrahim
Asy-hadu an-la ilaha illallahu wandahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana
Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami

Muhammadan `abduhu warasuluh. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wabil qadari khayrihi wa syarrihi, shadaqallahu wa shadaqa rasuluh, shadaqallahuwashadaqa rusuluh.
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku beriman kepada Allah dan malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; utusan-utusan Nya; hari kiamat; dan adanya takdir,baik ataupun jelek.Mahabenar Allah, dan benar pula rasul-Nya.

Amantu bisy-syari’ati wa shaddaq tu bisy-syafi’ah. Wa in qultu syay-an khi lafal ijma’i raja’tu fanhu watabarra’tu min kulli dinin yukhalifu dinal Islam.
Aku beriman pada syariat dan aku membenarkan syariat. Apabila aku berkata tentang sesuatu berbeda dengan kesepakatan (ijrnak) ulama, aku segera mencabutnya. Dan aku lepaskan dari setiap agama yang tidak cocok dengan agama Islam.

Allahumma inni uminu bima ta’lamu annahul haqqu Indaka wa abra-u ilayka mimma talamu annahul haqqu ‘indaka wa abra-u ilayka mimma talamu annahul bathilu Indaka fakhudz minni jumalan wala tuthalibni fit-taf-shili.
Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah benar dari-Mu, dan aku lepas dari-Mu sesuatu yang Engkau ketahui bahwa ia adalah batal menurut-Mu. Maka ambillah dariku keseluruhannya dan janganlah siksa aku dalam keadaan terpisah-pisah.

(Astagh-firullahal `adhim wa atubu ilayhi – 3 x).
Aku mohon ampun kepada Allah, Zat yang Mahaagung, dan aku bertobat kepada-Nya – 3 x

Nadamtu min kulli syarrin. Asy-hadu an la ilaha illallahu wandahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan `abduhu warasuluhu, wa anna Abdullahi warasuluhu wabnu amatihi.
Aku menyesal dari setiap perbuatan buruk. Aku bersaksi, tiada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa,yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah hamba dan rasul Nya

Wakalimatuhu alqaha ila Maryama wa Rauhun minhu. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna
. Dan sesungguhnya Nabi lsa adalah hamba dan rasul-Nya, dan putra hamba-Nya, dan kalimah-Nya, yang Dia berikan kepada Maryam,dan roh yang berasal dari-Nya. Dan sesungguhnya surga adalah benar adanya, neraka adalah benar adanya, dan

kulla ma akh-bara bihi Rasulullahi shallallahu `alayhi wasallama haqqun. Wa anna khayrad dun-ya
setiap yang dikabarkan Rasulullah SAW adalah benar adanya. Dan sesungguhnya kebaikan dunia

wal akhirati fii taqwallahi wa tha’atihi, wa annasy-syarrad dun-ya wal akhirati fi ma’shiyatillahi
dan akhirat itu terletak pada takwa kepada Allah, dan taat kepada-Nya. Dan sesungguhnya kejelekan dunia dan akhirat terletak pada maksiat kepada Allah

wamukhalafatihi. Wa annas sa’ata atiyatun la rayba fiha wa annallaha yab’atsu man fil qubur.
dan menentang-Nya, Dan hari kiamat itu pasti datang, tidak diragukan lagi, dan Allah akan membangkitkan mayat di dalarn kubur, juga tidak diragukan lagi.

Asy-hadu an la-ilaha illallahu wandahu la syarika lahu, wa asy hadu anna sayyidana Muhammadan rabduhu wa rasuluhu.
Aku bersaksi, sesungguhnyatidak ada Tuhan kecuali Allah, yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi, junjungan kami Muhammad adalah harnba dan rasul-Nya.

La ilaha illallahu afna biha ‘umri.
La ilaha illallahu ad-khulu biha qabri.
Tiada Tuhan selain Allah, aku habiskan umurku dengan kalimat tayibah ini.
TiadaTuhan selain Allah, aku masuk ke dalam kuburku bersama kalimat tayibah ini.

La ilaha illallahu akhlu biha wahdi.
La ilaha illallahu alqa biha rabbi.
Tiada Tuhan selain Allah, aku menyendiri bersama kalimat tayibah ini.
Tiada Tuhan selain Allah, aku bertemu dengan Tuhanku bersama kalimat tayibah ini.

La ilaha illallahu qabla kulli syay-in.
La ilaha illallahu ba’da kulli syay-in.
TiadaTuhan selain Allah, sebelum berwujud segala sesuatu.
Tiada Tuhan selain Allah, setelah berwujud segala sesuatu.

La ilaha illallahu yabqa rabbuna wa yafna kulla syay-in.
La ilaha illallahu astaghfirullah,
Tiada Tuhan selain Allah, tuhan yang meliputi wujud segala sesuatu.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.

La ilaha illallahu astaghfirullah,
La ilaha illallahu astghfirullah, wa atubu ilayh.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah.
Tiada Tuhan selain Allah, aku mohon ampun kepada Allah. dan aku bertobat kepada-Nya.

AI-fatihah ila ruhi sayyidina Al-Habib ‘Ali bin Abi Bakri As-Sakran wa ushulihi wafuru’ihi, annallaha yu’li darajatihim fii jannah, wa an yu’ida ‘alayna mim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa’ulumihin wanafahatihim fid-dini wad dun-ya wal akhirah. Wa ila hadh-ratan nabiyyi sayyidina Muhammadan shallallahu `alayhi wa alihi wa sallama. Al-Fatihah.
Al-Fatihah dipersembahkan untuk ruh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As Sakran, dan nenek moyangnya serta keturunannya. Semoga Allah akan mengangkat derajat mereka di dalam surga, dan akan mengembalikan berkah-berkah mereka kepada kita semua segenap rahasia, cahaya, ilmu, dan bau harumnya di dalam agama, dunia, dan akhirat.Dan juga diperuntukkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alayhi wa Alihi wa Sallam. Al-Fatihah

WIRD AS-SAKRAN
Doa dan Ratib
Al-Arifbillah al-Habib Ali bin Abubakar As-Sakran

Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni ah-tath-tu bidarbillahi masya-Allahu quf luhu la ilaha illallahu babuhu Muhammadun Rasulullahi shallallahu ‘alayhi wa alihi wasallama
Ya Allah, sesungguhnya aku berpagar diri dengan pagar Allah yang panjangnya sekehendak Allah, kuncinya adalah kalimah La ilaha illallah dan pintunya adalah kalimah Muhammadur rasulullah, shallallahu wa alihi wa salama.

Ahatha bina min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdu lillahi rabbi) ‘alamin. Ar Rahmanir rahim. Maliki yawmid

Allah memagari kita semua dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja

din. iyyaka na’budu wa iyyaka nasta’in. Ihdinash shirathal mustaqim. Shirathal-ladzina an’amta `alayhim ghayril magh-dlubi ‘alayhim waladl dllallin. Amin.

di hari kiamat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat bagi mereka, yang tidak dimurkai atas mereka dan tidak pula sesat. Amin.

Allahu la ilaha ilia huwal hayyul qayyumu la tak-khudzuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis-samawati wama fil ardl. Man dzal ladzi yasyfa’u `indahu ilia bi-idz-nihi, ya’lamu ma bayna aydihim wama khalfahum wala yuhithuna bisyay-in min illa bima sya-a. Wasi’a kursiyyuhus samawati wal ardla wala ya-uduhu hif-dhuhuma wahuwal ‘alliyyul ‘adhim.

Allah, tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi selalu mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepada-Nya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di langit di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang diharapkan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki Allah. Kursi-Nya meliputi langit dan bumi. Dan Dia tidak merasa keberatan menjaga keduanya. Dia adalah Mahatinggi dan Mahaagung.

(Binastadarat kamastadaratil mala-ikatu bimadinatir rasuli bila khandaqin wala surin min kulli qadarin maqdurin wahadzarin mah dzurin wamin jami’isy syururi ta tarrasna billahi – 3 x).

Bersama kita terbentuklah lingkaran sebagaimana lingkaran malaikat di kota Madinatur rasul, tanpa parit perlindungan dan tanpa pagar penjagaan dari semua ketentuan yang ditentukan, dan kekhawatiran yang dikhawatirkan, dan dari semua kejelekan aku berbenteng diri kepada Allah (3x).

Min raduwwina wa ‘aduwwillahi min saqi ila qa’i ardlillahi. Shun’atuhu la tanqathi’u bi alfi alfi la hawla wala quwwata ilia billahil `adhimi.

Berbenteng diri dari musuhku dan musuh Allah dari tiang Arasy Allah sampai pada dasar bumi Allah ciptaan-Nya yang tidak akan putus dengan satu miliar kalimat La hawla wala quwwata illa billahil ‘adhim (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah, yang Mahatinggi dan Maha agung).

Allahumma in ahadun aradani bisu-in urinal jinni wal insi wal wuhusyi min basyarin aw syaythanin aw was wasin fardud-hum fintikasin waqulu buhum fi waswasin wa aydihim fi ifla sin wa awbiq-hum minar rijli filar-raksi la sahla yajda’u wala jabala yugtha’u bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil `adhim.

Ya Allah, apabila seseorang menghendaki keburukan terhadapku, dari kalangan jin atau manusia, ataupun penghuni bumi yang liar dan membinasakan, baik dari kalangan manusia maupun setan, atau kebimbangan dan keragu raguan, kembalikanlah kepada mereka dalam keadaan terbalik, dan justru hati mereka dalam kebimbangan dan keraguan, dan tangan mereka dalam kehampaan. Hancurkan mereka dari kaki sampai kepala. Tidak ada kemudahan yang mengekang dan tiada gunung yang terputus dengan satu miliar kata-kata La hawla wala quwwata illa billahil `adhim (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari Allah, yang Mahatinggi dan Maha agung).

Wa shallallahu `ala sayyidina Muhammaddin wa alihi wa shahbihi wa sallam.
Semoga rahmat Allah terlimpah selalu kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Juga, salam sejahtera baginya.

WIRID IMAM NAWAWI

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ . بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، أقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ اَلْفَ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ الله اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَللهُ اَكْبَرُ، اَقُوْلُ عَلَى نَفْسِيْ وَعَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى اَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَصْحَـابِيْ وَعَـلَى اَدْيَانِهِمْ وَعَلَى اَمْوَالِهِمْ . اَلْفَ اَلْفِ اَلْفِ لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَمِنَ اللهِ، وَاِلىَاللهِ، وَعَلىَاللهِ، وفِىاللهِ ، وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِـاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ عَلَى دِيْنِيْ وَعَلَى نَفْسِيْ ، بِسْـمِ اللهِ عَلَى مَالِيْ وَعَلَى أَهْـلِيْ وَعَلَى اَوْلاَدِيْ وَعَلَىاَ صْحَـابِيْ، بِسْـمِ اللهِ عَلَىكُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ، بِسْـمِ اللهِ رَبِّ السَّمَوَتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلاَرَضِيْنَ السَّبْعِ، وَرَبِّ اْلعَرْ شِ اْلعَظِيْمِ .
بِسْـمِ اللهِ الَّذِيْ لاَيَضُـرُّ مَعَ اسْمِـهِ سَيْءُ فِىاْلاَرْضِ وَلا َفِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ اْلعَلِيْمُ ( نَلاَنا ً)
بِسْـمِ اللهِ خَيْرُاْلاَاسْمَآءِ، فِىاْلاَرْضِ وَفِىالسَّمَآءِ
بِسْـمِ اللهِ اَفْتَتِحُ ، وَبِهِ اَخْتَتِمُ، اَللهُ، الله،ُ اللهُ، رَبِّيْ لاَ اُشْرِكُ بِهِ اَحَداً ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، َلآاِلَـهَ اِلاَّ هُوَ، اَللهُ، اللهُ، اللهُ، أَعَزُّ وَاَجَلُّ وَاَكْبَرُ مِمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ ( نَلاَنا ً)
اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَـِّر غَيْرِيْ وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ رَبِّيْ ، بِكَ اللَّهُمَّ اَحْـتَرِزُ مِنْهُمْ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اّدْرَأُ فِى نُحُوْرِهِمْ، ، وَبِكَ اللَّهُمَّ اَعُوْذُ مِنْ شُرُوْرِهِم، ْوَأَسْتَكْفِيْكَ إِيَّاهُمْ، وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ وَاَيْدِيْهِمْ، وَاَيْدِيْ مَنْ اَحَاطَتْهُ عِنَايَتِيْ وَشَمِلَتْهُ أحَاطَتِيْ . بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ ( قُلْ هُوَاللهُ اَحَدُ.اَللهُ الصَّمَدُ) أَلْإخْلاَصْ ( ثلاَثا ً) وَمِثْـلُ ذَلِكَ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَيْمَانِهِمْ، وَمِثْلُ ذَلِكَ عَنْ شِمَالِيْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ اَمَامِيْ وَاَمَامَهُمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ خِلْفِيْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ فَوْقِيْ وَمِنْ فَوْقِهِمْ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مِنْ تَحْتِيْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَحِيْطٌ بِيْ وَبِهِمْ وَبِمَا اَحَطْنَا بِِهِ.
اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ لِيْ وَلَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ بِخَيْرِكَ اَلَّذِيْ لاَ يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ وَاِيَّاهُمْ فِى حِفْظِكَ، وَعِيَاذِكَ، وَعِبَادِكَ، وَعِيَالِكَ، وَجِوَارِكَ، وَاَمَنِكَ، وَاَمَانَتِكَ، وَحِزْبِكَ، وَحِرْزِكَ، وَكَنَفِكَ، وَسَتْرِكَ، وَلُطْفِكَ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ، وَإنْسٍ وَجَـآنٍّ، َوبَاغٍ وَحَاسِدٍ، وَسَبُعٍ وَحَيَةٍ وَعَقْرَبٍ. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتَهِا اِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ
حَسْبِيَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوْبِيْنَ، حَسْبِيَ الخَالِقُ مِنَ اْلمَخْلُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ اْلمَرْزُوْقِيْنَ، حَسْبِيَ السَّاتِرُ مِنَ اْلمَسْتُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ النَّاصِـرُ مِنَ اْلمَنْصُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ اْلقَاهِرُمِنَ اْلمَقْهُوْرِيْنَ، حَسْبِيَ الَّذِيْ هُوَ حَسْبِيْ، حَسْبِيْ مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِيْ، حَسْبِيَ الله ُوَنِعْمَ اْلوَكِيْلُ، حَسْبِيَ الله ُمِنْ جَمِيْعِ خَلْقِهِ. ( اِنَّ وَلِِيِّيَ اللهُ الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّا لِحِيْنَ ) وَاِذَ اقَرَأْتَ اْلقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاْلأَخِرَةِ حَجِابًا مًسْتُوْرًا، وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوْبِهِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِى اَذَانِهِمْ وَقْرًا، وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبْكَ فِى الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا )( فَاِنْ تَوَلَوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لآاِلَهَ اِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ اْلعَرْشِ اْلعَظِيْمِ ) (x 7) وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ اْلعَلِيِّ اْلعَظِيْمِ .) وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَّمَدْ اِلنَّبِيِّ اْلاُمِّيِّ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Kemudian meniup ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang masing – masing 3x

خَبَأْتُ نَفْسِيْ فِى خَزَاِئنِ بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ، اَقْفَالُهَا ثِقَتِى بِـاللهِ، مَفَاتِيْحُهَا لاَحَوْلَ وَلاَ قُـوَةَ إِلاَّ بِـاللهِ ، اُدَافِعُ بِكَ اللَّهُمَّ عَنْ نَفْسِيْ مَـا اُطِيْقُ وَمَا لاَ اُطِيْقُ ، لاَ طَاقَةَ لِمَخْلُوْقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ، بِخَفِيِّ لُطْفِــاللهِ، بِلَطِيْفِ صُنْعِ اللهِ بِجَمِيْلِ سِتْرِاللهِ، دَخَلْتُ فِى كَنَفِ اللهِ ، تَشَفَعْتُ بِسَيِّدِنَا رَسُوْلِ اللهِ، تَحَصَّنْتَ بِأَسْمَـآءِ اللهِ ، اَمَنْتُ بِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَىاللهِ اِدَّخَرْتُ اللهَ لِكُلِّ شِدَّةٍ . اَللَّهُمَ يَا مَنْ إِسْمُهُ مَحْبُوْبُ، وَوَجْهُهُ مَطْلُوْبُ، اِكْفِنِيْ مَا قَلْبِيْ مِنْهُ مَرْهُوْبُ، اَنْتَ غَالِبٌ غَيْرُ مَغْلُوْبٍ ، وَصَلَّىاللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِـهِ وَصَحْبِهِ وَسَــلَّمَ ، حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ .

Kemudian membaca :

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ اْلوَ كِيْلُ ( 70x )
وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْ اِلَىاللهِ ، اِنَّ اللهَ نَصِيْرٌ بِاْلعِبَـادِ ( 11x )

Jangan lupa untuk melakukan shalat Dhuha karena memiliki keutamaan yang sangat besar.
WIRID MEMBERSIHKAN HATI
A’uudzu billaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi robbil ‘alaamin
Allaahumma shalli wa sallim wa barik ‘alaa Sayidina Muhammadin wa ‘alaa aali Sayidina Muhammadin wa ashaabihi wa azwajihi wa dzuriyyatihi wa ahli baitihi ajma’in.
Yaa Mawlana Yaa Sayyidi Madad al-Haqq.
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
amma ba’du,
Berikut di antara amalan ikhtiar/upaya kita di dalam membersihkan hati serta mengendalikan hawa nafs (emosi), yang kami peroleh dari guru-guru kami dan juga merupakan pegangan kami diantaranya, Insya Allah :
1. Memperbanyak Shalawat Nabi SAW, bebas shalawat apa saja, yang biasa kami baca dari guru kami, “Shalallahu ‘alaa Muhammad”. (minimal 300 kali setiap hari)
2. Membaca surat Alam Nasyrah, sebanyak 3/7 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Jika yang sedang haid, dapat di baca didalam hati.

3. Setelah Sholat Sunnah Fajr (terbaik/afdhol) atau setelah sholat Subuh, atau
di Pagi hari
; membaca wirid sebagai berikut :
Membaca Al-Fatihah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW
Membaca Yaa Haliim (Maha Penyantun) 100 x (untuk menghilangkan sifat Marah)
Membaca Yaa Hafizh (Maha Penjaga-Pemelihara) 100 x (untuk menghilangkan penderitaan)
Membaca Yaa Shommad (Maha bergantung kepada-Nya segala sesuatu) 500 x (dengan niat menghilangkan akhlak dan sifat yang buruk)
Membaca “Shallallaahu ‘alaa Muhammad, Shalallahu alaihi was salam” 70x
Ditutup membaca al-Fatihah.

Wa min Allah at taufiq hidayah wal inayah, wa bi hurmati Habib wa bi hurmati fatihah!!
WIRID SYEKH ABU BAKAR BIN SALIM

Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma yaa ‘adziimassulthoon, yaa qodimal ihsaani yaa daaimanni’ami yaa katsiroljuud yaa waasi’al ‘athoo’ yaa khofiyyalluthfi yaa jamiilashshun’i yaa haliimaan laa ya’jal sholli yaa rabbi ‘ala sayyidinaa Muhammadin wa aalihi wasallim wardho ‘anish shohaabati ajma’iin. Allahumma lakalhamdu syukroo walakal mannu fadhlaan waanta robbunaa haqqoon wa nahnu ‘abriduka riqqoon wa anta lam tazal lidzalika ahlaan yaa muyassiro kulli fariidin wa yaa mughniya kulli faqiirin wa yaa muqowwiya kulli dho’iifin wayaa ma’mana kulli mukhiifin yassir ‘alainaa kulla ‘asiirin fataisiirul ‘asiiri ‘alika yasir. Allahumma yaa man laa yahtaaju ilal bayaani wattfsiir haajaatunaa katsirun waanta ‘aalimun bihaa wakhobiir.
Allahumma innii akhoofu minka waakhoofu mimman yakhoofu minka wa akhoofu mimman laa yakhoofu minka. Allahumma bihaqqi man yakhoofu minka najjinaa mimman laa yaa khoofu minka. Allahumma bihaqqi sayyidinaa muhammadin uhrusnaa bi’ainikallatii laa tanaamu waaknufnaa bikanafikalladzii laa yuroom waarhamnaa biqudrotika ‘alainaa falaa nahliku waanta tsiqotunaa warojaaunaa washallallahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa aalihi washohbihi wassallam. Walhamdulillahi rabbil ‘aalamiin.
‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinata ‘arsyihi wamidaada kalimaatihi.
Allahumma innaa nas aluka ziyaadatan fiiddiini wabarokatan fil’umuri wa shihhatan fiil jasadi wa si’atan fiirrizqi wa taubatan qablal mauti wasyahaadatan ‘indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti wa’afwaan ‘indal hisaabi wa amanaan minal ‘adzaab wanashiibaan minal jannati waarzuqnaannadzoro ilaa wajhikal kariimi washallahu ‘ala sayyidinaa muhammadin wa aalihi washohbihi wasallam . Subhaana rabbika rabbil ‘izzati ‘ammaa yashiifuun. Wasalaamun ‘alal mursaliina walhamdulillahi rabbil ‘aalamiina ‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinatan ‘arshihi wamidaada kalimaatihi.

Wahai Yang Maha Agung Kerajaan Nya, Wahai Yang Maha Terdahulu Kebaikan Nya, Wahai Yang Tak Henti hentinya Melimpahi Nikmat, Wahai Yang Maha Banyak Limpahan Kemurahan Nya,
Wahai Yang Maha Luas Pemberian Nya, Wahai Yang Maha Tersembunyi Kasih Sayang Nya, Wahai Yang Maha Lembut Perbuatan Nya, Wahai Yang Maha Berkasih Sayang tanpa Tergesa gesa menurunkan siksa,
Limpahkanlah Shalawat Wahai Tuhanku pada Sayyidina Muhammad dan pada Keluarga serta Salam Sejahtera dan Ridhoilah atas semua para sahabatnya sekalian,
Wahai Allah Bagi Mu segala Pujian dan Syukur, Dan Bagi Mu (kami sangat) Berhutang Budi atas Segala Anugerah, Dan Engkaulah Pemilik Kami Yang Sebenar benarnya, Dan Kamilah Hamba Mu yang Kau Miliki, Dan Engkau Tetap Abadi memiliki kami, Wahai Yang Maha Memudahkan semua Hamba Mu yg Kesulitan, Wahai Yang Maha Menghibur semua Hamba Mu yg tenggelam dalam Kecewa dan Kesedihan, Wahai Yang Maha Menemani semua Hamba Mu yang dalam Kesendirian,
Wahai Yang Maha Mencukupi semua Hamba Mu yg Faqir, Wahai Yang Maha Menguatkan semua Hamba Mu yang Lemah, Wahai Yang Maha Mengamankan semua yang dalam Ketakutan,
Mudahkanlah bagi kami segala kesulitan kami, Engkaulah satu satunya yang Maha Memudahkan segala yg Sulit, Dan Milik Mu segala Kemudahan,
Wahai Allah Yang Tak Membutuhkan penjelasan dan penafsiran (atas kesulitan kami),
Hajat Kami sangatlah banyak, dan Engkau Maha Mengetahuinya dan Maha Memahami Kejadiannya,
Wahai Allah kami takut pada Kewibawaan Mu, dan kami takut pada orang yg takut pada Kewibawaan Mu (para Wali Allah, takut bila berbuat salah pd mereka, kami akan mendpt kemurkaan Mu.), dan kami takut pula pada orang yg tidak takut pada Kewibawaan Mu (para Musuh Allah, takut bila perbuatan mereka pd kami menjauhkan kami dari Mu.)
Wahai Allah Demi Orang orang Yang Takut akan Kewibawaan Mu, Selamatkan Kami dari orang orang yg tak takut pada Kewibawaan Mu, Wahai Allah demi Sayyidina Muhammad..,
Jagalah Kami dengan Pandangan Mu Yang Tak Pernah Terlelap, dan Ayomilah Kami dengan Pemeliharaan Mu yang Tak terbayangkan, Kasihanilah kami, Dengan Ketentuan Mu yg akan menimpa kami, maka kami tak akan celaka bila Engkau Harapan Kami dan Pegangan Kami. Maka shalawat serta salam atas pemimpin kami sayidina Muhammad dan atas keluarga dan sahabatnya, dan segala puji bagi Tuhan sekalian Alam, sebanyak ciptaan Nya, dan keridhoan diri Nya, dan perhiasan Arsy Nya, dan tinta kalimat Nya,
Wahai Allah kami memohon kepada Mu bertambahnya keiamanan dalam beragama, keberkahan dalam usia, kesehatan tubuh, keluasan dalam rizki, dan taubat sebelum kematian, dan syahadat saat kematian, dan pengampunan setelah kematian, dan pengampunan di hari hisab, dan aman dari siksa, dan bagian dari sorga, dan berilah kami kesempatan memandang kepada Dzat Mu yg Maha Agung dan Mulia,
Maka shalawat Allah dan salam semoga selalu atas sayyidina Muhammad dan atas keluarga dan sahabatnya, walhamdulillahirabbil’alamin====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)IJASAHAN SEMPURNA DZIKIR FUTUHUL ASROR

by KI ARYA KUSUMA DEWA

========================================

Bismillahirrrohmanirrohim

Yaa Man Qaala Lisy Sya’in Kun Fayakun 1000x
(Sesungguhnya Dia Yang Menghendaki Terjadi sesuatu Maka Terjadilah)

Ini adalah Amalan Si Pahit Lidah yang jika diamalkan dan jika sudah menyatu maka tiap ucapan nya akan menjadi kenyataan. Tentunya dengan Biidznillah..

Jaga hati sikap dan ucapan jika anda mengamalkan amalan ini. ujian yang biasanya muncul ketika mengamalkan asma ini adalah banyak kejadian yang notabene membuat kita emosi. redam dengan ” Astagfirullah Hal Adzhim Waatubu Ilaihi ”

QUL KAF HA YA A’IN SHAD
QUN KAF HA YA A’IN SHAD
LAM KAF HA YA A’IN SHAD
MIM KAF HA YA A’IN SHAD
NUN KAF HA YA A’IN SHAD

QUL QUN LAM MIM NUN KAF HA YA A’IN SHAD
(Baca 7x Tahan Nafas sebut Niat)

 

============================================

Dzikir selesai.
====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)WIRIDAN CAK NUN (EMHA AINUN NADJIB)

CAK NUN MEMILIKI BANYAK WIRID DAN JUGA SYAIR-SAYR INDAH DI BAWAH INI, SILAHKAN DISIMAK DENGAN SEKSAMA.

W-1. WIRID KASIH SAYANG Ya Mannaan
Ya Allaahu ya mannaanu yaa kariim, ya allaahu ya rahmaanu ya rahiim
Ya Allaahu ya fattaahu yaa haliim, ya allaahu ya rahmaanu ya rahiim

W-2. WIRID PENJAGAAN Ya Hafiidh
Ya hafiidh, ya hafiidh, ihfadhnaa. Ya rahiim, ya rahiim, irhamnaa

W-3. WIRID KETERTINDASAN Dholamuuna
Allaahumma dholamuuna fahfadhnaa
warhamnaa wanshurnaa warzuqnaa

W-4. WIRID KEPENGASUHAN Ma Lanaa
Ya Allah maa lanaa maulan wa waliyyan siwaaka ya Allah

W-5. WIRID KEKUATAN Huwal’aziizulqowiyyu
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal ‘aziizul qowiyyul qoodiru
dzul quwwatil matiinul muqtadirul jabbaarul mutakabbirul qoohirul qohhaar

W-6. WIRID PAMRIKSA Huwal’adhiimulhaliimu
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal ‘adhiimul haliimul khobiirul
mubiinul haadii ‘allaamul ghuyuub

W-7. WIRID KESAKSIAN Huwalmukhiithul’aliimu
Huwallaahulladzii laa ilaaha illaa huwal mukhiithul ‘aalimu
robbusysyahiidul hasiibul fa’’aalul khollaaqul khooliqul baari-ul mushawwir

W-8. WIRID LOLOS BAHAYA La yadhurru
Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardli
wa laa fissamaa-i wa huwassamii’ul ‘aliim

W-9. WIRID PENGUSIRAN ’Alimun biasrori
‘Aliimun bi-asroorii khobiirun bihaajatii samii’un bashiirun
bilquluubi wamaa hawat, bismika arjuu naila maa thaalibii
bijaahika falamlaaka jam’an tasaara’at

W-10. WIRID PINTU TERBUKA Ya Mufattihal-abwab
Ya mufattihal abwaab, yaa musabbibal asbaab, yaa muqallibal quluubi
wal abshaar, yaa mudabbiral laili wannahaar, yaa muhawwilal haala
wal ahwaal, hawwil haalanaa ilaa ahsanil ahwaal

W-11. WIRID PENCAHAYAAN Qalbi nuron
Allaahummaj’al qalbii nuuran wa sam’ii nuuran wa basharii nuuran wa lisaanii nuuran wa yadayya nuuran wa rijlayya nuuran wa jamii’a jawaarihi nuuran yaa nuural anwaar

W-12. WIRID KECUKUPAN Kafa billah
Wa kafaa billaahi robba wa kafaa billaahi waliyyaa
wa kafaa billaahi nashiiraa wa kafaa billaahi razzaaqaa

W-13. WIRID JALAN KELUAR Ya Shohibi
Yaa shoohibii ‘inda kulli syiddatin wa yaa ghiyaatsii ‘inda kulli kurbatin sholli ‘alaa muhammadin wa ‘alaa aali muhammadin, waj’al lii min amrii farajan wa makhrajan

W-14. WIRID KECINTAAN Nawwir Yusufa
Allaahumma ya baduuh yaa baduuh yaa baduuh nawwir yuusufa fii wajhii wa khootama sulaimaana ‘alaa lisaanii wa shouta daawuuda fii ‘indii bibarokati laa ilaaha illallaah muhammadur rasuulullah

W-15. WIRID KEMUDAHAN La Sahla
Allaahumma laa sahla illaa maa ja’altahuu sahlan, wa anta yaa allaah in syi’ta ja’altas sho’ba sahlan, sahhil lanaa umuuronaa wa yassir lanaa warhamnaa innaka anta arhamur roohimiin

W-16. WIRID MOHON AMPUNAN Ilahi lastu
Ilaahii lastu lilfirdausi ahlan walaa aqwaa ‘ala naaril jahiimi, fahablii taubatan waghfir dzunuubii fa innaka ghoofirudz-dzanbil ‘adhiimi

W-17. WIRID KABUL Ya Lathif
Ya Lathiif 129 X 129 Alaa ya’lamu man kholaqa wa huwallathiiful khabiir…innaka ‘alaa kulli syai-in qadiir

W-18. WIRID TAK SANGKA La Yahtasibuu
Min haitsu laa yahtasibuu

W-19. WIRID PELIPUR LARA Thibbil Qulub
Allahu X4 ya rabbi shalli ‘alal mukhtar thibbil qulub

W-20. WIRID PENAMPUNGAN Liannahum
Liannahum khodzaluuni, fakun yaa ‘aziizu naashirii
Liannahum abghodhuunii, fakun yaa waduudu habiibii
Liannahum khodza’uunii, fakun yaa ‘aadlu hakami
Liannahum haramuunii, fakun yaa basithu raziiqi
Liannahum amradhuunii, fakun yaa syaafii mulathifi
Liannahum tharaduuni, fa amini ya Mannanu aamiinii
Liannahum fatanuunii, fa kun yaa ra’uuf masih dumu’ii
Auba’unii fii dhulumatin, fa minka yaa nuur altamisunuri
Liannahum jaahiluu wa jahhaluu yaa ilaahii
Yaa ‘aziiz yaa Mannaan

W-21. WIRID PANGGILAN Maulan Siwallah
Allah X4 maa lanaa maulan siwallaah,
kulla maa naadaita yaa Hu qala yaa ‘abdii anallaah

W-22. DUH GUSTI
Duh Gusti mugi paringo ing margi kaleresan, kados margining manungso kang manggih kanikmatan, sanes margining manungso kan Paduka laknati

W-23. ASTAGHFIRULLAH
Astaghfirullah wabbal baraayaa, astaghfirullah minal khathayaa Rabbii zidnii ‘ilman naafi’an, wawaffiqnii ‘amalan maqbuulaa

W-24. YA RABBI YA RAHMAN
Ya rabbi ya rahman anta muzilul Qur’an, ya rabbi ya rahman
anta mutsbitul Islam, irhamna jami;an warzuqnaa waasi’an,
ya Allah X2 khaliqul anaam

W-25. YA ALLAH YA `ADHIM
Yallah ya ‘adhiim antal ‘adhiim qad hammana hammun ‘adhiim, wa kullu hammin hammanaa yahuunu bismika ya ‘adhim

W-26. ILIR-ILIR
Lir ilir X2 tandure wus sumilir takijo royo-royo
tak senggo temanten anyar
Bocah angon X2 peneken blimbing kuwi
lunyu-lunyu yo peneken kanggo mbasuh dodot iro
Dodot iro X2 kumitir bedah ingin pinggir,
dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore
Mumpung jembar kalangane, mumpung padhang rembulane
Yo surako surak hiyo

W-27. WIRID JANGAN DIPECAT La takhrijna
Allahumma la takhrijna min jannatika,
Allahumma la takhrijna min hifdika
Allahumma la takhrijna min quwwatika,
Allahumma la takhrijna min barakatika
Allahumma la takhrijna min `izzatika,
Allahumma la takhrijna min haulika

W-28. KALIMAH THAYYIBAH
Subhanallaah walhamdulillaah walaailaaha illallaah

W-29. WIRID HIDUPNYA KEHIDUPAN Ya Hayyu Hina la hayya
Ya hayyu hiina laa hayya, yaa hayyu muhyil mautaa. ya hayyu laa illaaha illaa anta, allaahumma maddidnaa waj’alnaa min kulli hammin makhrajan wa farajan

W-30. WIRID TAUHIDI
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadar rasuulullah
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu annal hayaata walmauta lillah
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu annarrizqa wal hifdha lillah
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna ghairallaahi laisal ilaah
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna hijratii wa jihaadii ilallah
Asyhadu allaa ilaaha illallaah wa asyhadu anna Muhammadan
habiibii wa imaamii

W-31. WIRID PELEPASAN La ilaha illa anta
Laa ilaaha illaa anta subhaana innii kuntu minadhdhoolimiin

W-32. WIRID PERAHMATAN Wa ma romaita
Wamaa romaita idz romaita walaakinnallaaha romaa

W-33. WIRID TANGKISAN Afahasibtum
Afahasibtum annamaa kholaqnaakum ‘abatsan wa annakum ilainaa laa turja’uun. Fata’aalalloohul maalikul haqqu laa ilaaha illaa huwa robbul ‘arsyil kariim. Fa mayyad’u ma’alloohi ilaahan aakhoro laa burhaana lahuu bihii fa innamaa hisaabuhu ‘inda robbihii, innahuu laa yuflikhul kaafiruun. Wa qur robbighfir warham wa anta khoirurrohimiin.

W-34. WIRID KEMENANGAN Inna fatahna
Innaa fatahnaa laka fahan mubiinaa, liyaghfira lakallaahu maa taqaddama min dzanbika wamaa ta-akhkhara, wa yutimma ni’matahuu ‘alaika wa yahdiyaka shiraatan mustaqiimaa

W-35. WIRID PEMENUHAN Wa nuridu
Wa nuriidu an namunna ‘alalladziina-studh’ifuu fil ardli wa naj’aluhum a-immatan wa naj’aluhumul waaritsiin

W-36. WIRID PENGHANCURAN Lau anzalna
Lau anzalnaa haadzal qur’aana ‘alaa jabalin laro-aitahuu khoosyi’an mutashoddi’an min khosyyatillaah, wa tilkal amtsaalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun

W-37. WIRID PENUNTASAN Innama amruhu
Innamaa amruhuu idzaa araada syai-an ayyaquula lahuu kun fayakuun, fasubhaanalladzii biyadihii malakuutu kulli syai-in wa ilaihi turja’uun

W-38. WIRID PERLINDUNGAN Wala ya’uduhu
Ayatul Kursiyy 9X walaa yauuduhu hifdhuhuma

W-39. WIRID SUMELEH Anta ta’lam
Ilaahii anta ta’lamu maa nuriid

W-40. WIRID KETENTERAMAN Salamun qaulan
Salaamun qaulan mir-robbir-rohiim

W-41. WIRID PENYAMARAN La tudrikuhul abshor
Laa tudrikuhul abshaara wahuwa yudrikul abshaara
wa huwallathiiful khabiir

W-42. WIRID PENGADILAN Ja-al haq
Wa qul jaa-al haqqu fazahaqal baathil, innal baathila kaana zahuuqaa

W-43. WIRID BEBAS ADZAB Wama kanallahu
Wa maa kaanallaahu liyu’adzdzibahum wa anta fiihim
wa maa kaanallaahu mu’adzdzibahum wahum yastaghfiruun

W-44. AL-ASMAUL HUSNA Nas-aluka
Nas – Aluka Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu
Awarrohmaanur Rohimul Almalikul Qudduusus Salaamul Mu’minul
Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar – Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowirul Ghoffar
Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul Fattaahul ‘Aliim – Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul Bashiirul Hakamul’adl – Allathiiful Khobiir – Alhaliimul ‘Adhim – Alghofurus Syakuur – Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit – Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul Majiidul Baa’itsus Syahid –
Alhaqqulwakiil – Alqowiyul Matiin – Alwaliyul Hamiid – Almuhshil Mubdiul Mu’iid – Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum – Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul
Muqtadirul Muqoddimul Muakh Khirul Awwalul Akhiir – Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul ‘Afuwwur Roufum
Maalikul Mulki Dzul Jalaali Qal Ikroom – Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil
Maani’ud Dhoor Runnaafi’un Nuurul Haadii Badii’ul Baaqii – Alwaaritsur rosyiidus
Shobuurulladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas Samii’ul Bashiir – Alloohumma Solli Afdhollas Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii
Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika Kullamaa
Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala ‘An Dzikrihil Ghoofiluun.

W-45. MUDAH URUSAN Robbisyrokhlii
Robbisyrohlii shodrii wa yassirlii amrii wahlul ‘uqdatan
min lisaanii yafqohuu quolii

W-46. MELAWAN KEBOHONGAN Bimaa kadzdzabuun
Robbinshurnii bimaa kadzdzabuun

W-47. KESENDIRIAN Khoirul Waritsin
Robbii laa tadzarnii fardan wa anta khoirul waaritsiin
________________________________________
________________________________________
SYAIR-SYAIR SHALAWAT YANG INDAH

S1AYYUHAR RAAJUN
Yaa ayyuhar-rojuna minhu syafa’ah
Sholluu ‘alaihi wa sallimuu taslimaaa
Wa yaa ayyuhal musytaquuna ‘alaa ru’yaa jamalih
Shollu ‘alaihi wa sallimuu taslimaa
Wa yaa man yakhtubu wisholahu yaqadhatan wa manaama
Shollu ‘alaihi wa sallimuu taslimaa
(Wahai engkau yang mendambakan darinya syafaat
Wahai yang kangen ingin memandang keindahan wajahnya
Wahai yang hendak melamar kebersamaan dengannya
Tatkala terjaga maupun ketika tidur)

S2

SHALAWAT TASYRIF
Allahumma shalli wa sallim
Asyrafash-shalati wat-taslim
`Ala Sayyidina wa Nabiyyina
Muhammadinir-ra’ufirrahim
(Ya Allah anugerahkan semulya-mulyanya shalawat dan
keselamatan kepada Sayid dan Nabi kami yang jiwanya
santun dan penuh kelembutan itu)

S3
YA RABBI SHALLI Baku
Ya Rabbi shalli `ala Muhammad
Ya Rabbi shalli `alaih
(Wahai Tuhan bersholawatlah baginya
Wahai Tuhan limpahkan keselamatan baginya)

S5
ASSALAMU `ALAIK Baku
Assalamu `alaika zainal Anbiya-i
Assalamu `alaik
(Salam padamu penghulu para Nabi
Salam Padamu)

S7
ANNABI SHALLU `ALAIH Baku
An-nabi shallu `alaih
Shalawatullahi `alaih
Wa yanalul-barakah
Kullu man shalla `alaih
(Inilah Sang Nabi, bersholawatlah untuknya,
karena shalawat Allahpun menaburinya
Sungguh senantiasa melimpah barokah kepada
Siapapun yang bersholawat kepadanya)

S9
HUBBU AHMADIN Baku
Hubbu Ahmadin qalbi sakan (2x)
Wal-fata `aliyyil-mu’taman
Ya`aini wabnaihil-Husaini wal-Hasan
Ya ruhi wabnaihil-Husaini wal-Hasan
(Cinta Muhammad telah merasuki kalbuku
Juga kepada pemuda yang terpercaya itu
Pun Wahai Husein dan Hasan dua bola mataku
Wahai Husein dan Hasan tenaga hidupku)

S11

NURUL MUSTHAFA Baku
Nurul Musthafa nurul Musthafa
Mala-al-akwan mala-al -akwan
Habibi Muhammad Muhammad
Muhammad khairil mursalin
(Cahaya Sang Terpilih memenuhi semesta
ia kekasihku, Muhammad
Termulia diantara semua utusan)

S13
YA IMAMAR RUSLI Baku
Ya Imamar-rusli ya sanadi anta ba`dallahi mu`tamadi
Fa bidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudz biyadi
(Wahai penghulu para Rasul Wahai asal usulku
Sesudah Allah engkaulah sandaran hidupku
Dengan dunia dan akhiratku Wahai Rasul ambil aku di
Tanganmu)

S15
BISYAHRI
Sholatun wa tasliimun wa azkaa tahiyyati
‘Alal Musthafal Mukhtar khaital bariyyati
(Cinta, keselamatan, serta sedalam-dalam penghormatanku
Bagi sang lelaki pilihan, sebaik-baik ciptaan)

S16
YA RASULALLAH Kanjengan Melayu
Ya Rasulallah salamun alaika
Ya rafi’asyani waddaroji
Adfatayaji rattal’alami
Ya uhailaljudi walkarami

S20
DA`UNI DA`UNI
Da`uni da`uni unaji habibi
Wa la ta’dzuluni fa ‘adzli haram (2x)
(Biarlah, biarlah aku mengeluh kepada kekasihku
jangan hardik aku jangan ganggu kemesraanku)

S21
INNA FIL-JANNAH
Inna fil-Jannati nahran min laban
Li’Aliyyin wa Husainin wa Hasan (2x)
(Lihatlah di surga mengalir sungai susu
Yang diperuntukkan bagi Ali, Husein dan Hasan)

S22
YA THAIBAH Baku
Ya thaibah ya thaibah
Ya dawal `ayana sytuqnalik wal-hawa nadana
Wal-hawa nadana
(Wahai gudang kebajikan
Kami berduyun mendatangi pintumu
Kami terpanggil terhanyut oleh cintamu

S24
BAINA KATIFAIH
Baina katifaihi `alamah (2x)
Khatimar-ruslil-kiram (2x)
(Di antara kedua ketiaknya terdapat tanda
Kemulian Kerosulannya)

S25
KHAIRAL-BARIYYAH
Khairal-bariyyah, nahdrah ilayya
Maa anta ilaa kanzul `athiyyah (X2)
(Sebaik-baik CiptaanNya,betapa tajam tampak di mata
Tiadalah engkau kecuali gudang segala kekayaan)

S26
YA ALA BAITIN NABI
Ya ala baitin-nabi
As-sayyidil-`Arabi
Lakum madattu yadi
Fa farriju kurabi
(Wahai penghuni rumah Nabi, tetua negeri Arab
Kepada aku panjangkan tangan, untuk memekikan harapan)

S27
SIDNAN NABI Baku
Sidnan Nabi sidnan Nabi sidnan Nabi (3x)
Sidi Muhammad amin qutbi
Habibin Nabi
(Nabi sayyid kita, nabi syyid kita Sayyid Muhammad
Pecinta yang terpercaya)

S29
ALFU SALAM Baku
Shalatun minallah wa alfa salam
`Alal Musthafa Ahmad syarifil-maqam
(Shalawat dan seribu salam dari Allah
Bagi Muhammad yang terpilih untuk tinggal
Di semulya-mulyanya persemayaman)

S31
THALAMA ASYKU
Thalama asyku gharami
Ya nural-wujud
Wa unadi ya tihami
Ya ma`danal-jud
(Betapa lama kukeluhkan, Wahai cahaya keberadaan
Betapa kudampakan, Wahai sumber segala kemurahan)

S32
YA RABBI BIL MUSTHAFA Baku
Ya rabbi bil Musthafa
Balligh maqashidana
Waghfir lana ma madla
Ya wasi’al karami
( Ya Allah, berkad Muhammad antarkan kami
pada keindahan itu
Ampunilah dosa-dosa kami yang lampau,
Wahai penghampar kemuliaan)

S34
SHALAWAT BADRIYAH Baku
Shalatullah salamullah
`Ala Thaha Rasulillah
Shalatullah salamullah
`Ala Yasin Habibillah
(Sholawat dan salam Allah bagi Rasul-Nya
Shalawat dan salam Allah bagi yasin kekasih-Nya)

S45
ALHAMDU LILLAH WASYSYUKRU LILLAH
Alhamdu lillah wasysyukru lillah
Azka shalati wa salami liRasulillah
(Segala puji dan syukur bagi Allah
Semulia-mulia shalawat dan salam
Bagi Rosulullah)

S46
MARHABAN
Marhaban Ya marhaban
Marhaban Ya Rosulallah
Marhaban Ya marhaban
Marhaban Ya Habiballah
(Haru biru cintaku buat Rasulullah
Lubuk terdalam cintaku untuk kekasih Allah)

S47
MARHABAN YA MARHABAN Kanjengan
Marhaban ya marhaban ya Rasulallah
Marhaban ya marhaban ya Nabiyallah
Marhaban ya marhaban ya Habibalah

S48
MARHABAN AHLAN WASAHLAN Kanjengan
Marhaban ahlan wa sahlan
Marhaban ya nurrazzaman
Marhaban ya nurral’aini
Marhaban jaddal Husaini

S49
SHALLU ‘ALAIH Kanjengan Magelang
Shallu ‘ala shallu ‘ala khairil anam
Almusthafa almusthafa badrittamam
Shallu’ala shallu ‘ala ya salimu
Yasfa’lana yasfa’lana yaumazzikham

S50
YA SAYYIDI Kanjengan
Ya Sayyidi ya sayyidi ya Rosulallah
Ya Sayyidi ya sayyidi ya Nabiyallah
Ya Sayyidi ya sayyidi ya Waliyaallah
Ya Sayyidi ya sayyidi ya Habiballah

S51
SHALLI WA SALLIM Baku
Shalli wa sallim da-iman `alAhmada (2x)
Wal ali wal ashhabi man qad wahada
(Berilah shalawat dan salam
Yang abadi kepada Muhammad
Serta bagi keluarga dan sahabat
Yang telah menyatu dengannya)

S53
DAWINI DAWINI
Dawini ya nural hay X2
Dawini wandhur ilayya
Dawini dawi ya nural hay

S54
SHALLALLAHU `ALA MUHAMMAD
Shallallahu `ala Muhammad
Shallallahu `alahi wa sallim
(Allah bershalawat kepada Muhammad
Allah bershalawat dan menaburkan salam
Kepada Muhammad)

S55
THALA`AL BADRU Baku
Thala`al badru ‘alaina
Min tsaniyyatil wada`I
Wajabas-syukru `alaina
Ma da`a lillahi da`I
(Telah terbit rembulan atas kita
Dari celah antara dua bukit
Wajib syukur bagi kita
Atas panggilannya kepada Allah)

S59
SHALAWAT `INDAL QIYAM Baku
Ya Nabi salam `alaika
Ya Rasul salam ‘alaika
Ya Habib salam ‘ alaika
Shalawatullah ‘alaika
(Wahai Nabi salam kepadamu
Wahai Rasul salam kepadamu
Wahai kekasih salam kepadamu
Karena Allahpun melimpahkan Shalawat bagimu)

S61
ALLAHUMMA SHALLI
Allahumma shalli `ala Muhammad
Ya Robbi shalli `alaihi wasallim
(Tuhan kami bersholawatlah kepada Muhammad juga
berilah salam padanya)

S62
AHMAD YA HABIBI Baku
Ahmad ya habibi salamun`alaika
Ya`aunal-gharibi salamun`alaika
(Wahai kekasih, kusampaikan salam
Wahai penolong orang usiran
Bagimu keselamatan)

________________________________________

SYAIR ABU NAWAS

Ilaahi Lastu Lil Firdausi Ahlaa
Walaa Aqwaa ‘Alan Naaril Jahiimi
Fahablii Taubatan Waghfir Dzunuubii
Fainnaka Ghoofirudz Dzambil ‘Adhiimi
Dzunuubii Mitslu A’daadir Rimaali
Fahabli Taubatay Yaadzal Jalaali
Wa ‘Umrii Naaqishun Fii Kulli Yaumi
Wa Dzambii Zaidun Kaifach Timaali
Ilaahii ‘Abdukal ’Aashii Ataaka
Muqirrom Bidz Dzunuubi Waqod Da’aaka
Wain Taghfir Fa-Anta Lidzaaka Ahlun
Fain Tathrud Faman Arju Siwaaka====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)ROTIB ISTIGOSAH

Diijazahkan oleh Abah al-Arfibillah Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya Ba’Alawy, Selasa 13 juli 2010, Jakarta. Duren Sawit jalan Madrasah II no.11, dan diijazahkan kembali di Gambir Rabu 14 Juli 2010 untuk di ijazahkan kembali. Disusun al-Arifbillah al-Habib Luthfi bin Ali bin Yahya.

Tawasul

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada junjungan Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta keluarganya, shohabatnya, para istri anak cucunya, para penganutnya dan para pecintanya, dengan niat semoga apa yang di cita-citakan dalam menuju baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur dikabulkan oleh Alloh, serta negara dan bangsa ini dijaga oleh Alloh keutuhannya, kesatuan, persatuan dan semakin kuat kokoh stabilitas nasional dan ditumbuhkan hati kami semakin kuat dalam merasa memiliki handarbeni Republik ini, serta kasih sayang diantara satu sama lain dan saling asah asih asuh serta memperkokoh tali persaudaraan, al-faatihah ……

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Nabi, para Rosul, para Malaikat, para Wali, para ‘Ulama, para Sholihin, dengan niat semoga Alloh ta’ala memberi berkah kepada bangsa kita, berkah dalam ekonomi dan perekonomiannya, perdagangannya, pertaniannya, panennya, dijauhkan dari bentuk segala kerugian dan penyebab kerusakan moral, akhlaq, ekonomi dan dijauhkan dari segala kefakiran yang menyebabkan tipisnya iman, ideologi, serta nasionalisme cinta bangsa dan tanah air, al-faatihah …………

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta para Syuhada’, para Wali, para ‘Ulama, yang ada di negara ini semoga Alloh ta’ala menjauhkan dari segala bentuk perpecahan dari skup yang kecil sampai yang besar yang menjauhkan turunnya rohmah, barokah dan pertolongan, al-faatihah …

Bismillaahir-rohmaanir-rohiim.

Al-Faatihah kami haturkan kepada Baginda Nabi Besar Sayyidina Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam serta kepada orang tua kami, guru kami, keluarga kami, dan para mu’minin mu’minat, muslimin muslimat, dan para leluhur bangsa kami, semoga Alloh ta’ala menyelamatkan bangsa kami dari segala penyakit lahiriyyah bathiniyyah, bala’ yang keluar dari bumi dan turun dari langit, dan dari segala cobaan, fitnah, pengadu domba, provokasi, dan segala sebab yang merugikan di dunianya dan akhiratnya, dan dari murka yang maha kuasa. Ya Alloh jadikanlah bangsaku ini menjadi hambamu yang sholeh-sholeh serta pada akhirnya kami menjadi hambamu yang berakhlaq, beradab, serta selalu dijaga oleh taufiq dan hidayah-Mu yang sehingga tidak menjadi hambamu yang memalukan para sesepuhnya dihadapanmu dan berilah para pemimpin kami dari ‘Ulama ‘Umaro’ diberi kekuatan lahiriyyah maupun bathiniyyah dalam memimpin bangsa kami sehingga menjadi baldatun thoyyibatun warobbun ghofuur, al-faatihah

Al-Fatihah ilaa hadhrati ruuhi Rasulullaah SAW wa aalihi wa ashaabihi  wa dzurriyaatihi wa ahli baitihiim ajmaa’in, Wa ilaa hadhrati arwaahi jamii’il anbiyaa wal mursaliin wa arwaahi khulafair rasyidiin Sayidina Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiallaahu anhum. Wa ilaa hadhrati arwaahi jami’il Syuhada wa shalihiina wa wa sidiqqina wa ashaabina Rasulullah SAW wa tabi’iina wa tabii’in tabii’ina ila yaumid-diin ajma’in. Wa ilaa arwaahi wali jami’il Auliyaa’ta’alla wa Auliyaa’il muqarabiin wa ulama’il amiliin wa ulama’il rasyiidiin wa tho’ifati sufiiyah muhaqqiiqin wa jami’il ibadikash shaalihin wa fuqoro’in wa mufasiriin wa muhadistin wa ahli shalawat ilaa hadhrati nabiyyil karim SAW wa ahli dzikrii taqaruban illaallah wa ahli tauhid wa jami’il Imamil mujtahid wa illaa hadhrati jami’il Auliyaika min ahli ardhi wa ahli samaa’wati al-ahyaa’ wal ma-maati khusushan ahli sadaah fii masyariqil ardhi ilaa maghaaribiha wamin yamiiniha ilaa syimaaliha wa ardhi wa sama’waat. Wa ilaa hadhrati jami’il malaikatil muqarabiin, wa malaikatil ruuhaniyun, khusushan Syaikhina Sayyidi Syekh Mawlana al-Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Yahya, wa ilaa hadhratii jami’il mu’miniina wal mu’minaati wal musliimiina wal musliimati al-ahyaa’i wal mamaati. Syai’ulillahi lahum Al-Fatihah……..

Selesai membaca tawasul Fatihah maka membaca Ratib Istighatsah sbb:

1.       Al – Fatihah bi niyyati ridho illah, al-Fatihah…

2.       QS. Al-Baqarah 1-5

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Alif-laam-miim. Dzalikal kitaabu laa raiba fiihi hudallil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bil-ghaibi wayuqimunash shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiquuna. Wal-laziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wa maa unzila min qablika wa bil aakhirati hum yuqiinuun. Ulaa-ika ‘alaa hudam mirrabihim wa ulaa-ika humul muflihuun.

“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

“(1).Alif laam miim (2).Kitab(Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa (3).(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rizki yang Kami anugrahkan kepada mereka (4).dan mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat (5). Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya dan merekalah orang-orang yang beruntung.”

3. QS. Al-Baqarah 163

Wa ilaa hukum ilaahuw waahid laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim.

“(163). Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang“

4. QS.al-Baqarah 255 (ayat Kursi)

Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum, lahuu maa fis samaawaati wamaa fil ardhi, man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi ‘idznihi,  ya’lamu maa baina aidiihim wamaa khalfahum walaa yuhiithuuna bisyai-im min ‘ilmihi illaa bi maa syaa-a, wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardho, wa laa ya-uduhu hif-zhuhumaa wa huwal ‘alliyyil ‘azhiim

“(255). Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur.KepunyaanNya segala apa yg ada di langit dan di bumi.siapakah yg dapat memberi syafaat disisi Allah tanpa izinNya? Allah mengetahui apa-apa yg ada di hadapan mereka dan yg di belakang mereka. Sedang mereka tidak dapat meliputi sesuatu pun dari ilmu Allah melainkan apa yg Allah kehendaki, Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

5. QS.al-Baqarah 284-286

Lillaahi maa fissamaawaati wa maa fil ardhli, wa in tubduu maa anfusikum au takhfuuhu yuhasibkum bihillaahu, fayaghfiru liman yasyaa-u wa yu’adzdzibu man yasyaa-u wallaahu ‘alaa kulli syai’in qadiirun.

Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal mu’minuuna kullun aamana billaahi wa malaaikatihii wakutubihii warusulihii laa nufarriqu baina ahadin mir rusulihii wa qaaluu sami’naa wa atha’naa ghufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.

Laa yukallifullaahu nafsan illa wus’ahaa lahaa maa kasabat wa’alaihaa maktasabat, rabbana laa tu-aakhidznaa in nasiinaa au akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil ‘alainaa ishran kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bih, wa’fu’anna waghfirlanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qaumil kaafiriin. 

“(284).Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Jika kamu melahirkan apa yang ada di hati kamu atau kamu menyembunyikannya niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan lamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki-NYA dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (285) Rasul (SAW) telah beriman kepada Al Qur’an yg telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat2Nya, kitab2Nya, rasul2Nya, (mereka mengatakan) kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulNya, dan mereka mengatakan “ kami dengar dan kami taat” (mereka berdo’a) ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.”. “(286).Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”

6.      Laa ilaaha ilallahu wahdahu laa syarikallaahu lahul mulku walahul hamdu yuhyii wa yumiitu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir (3x)

“Tiada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah, kecuali hanya Allah Yang Tunggal, tiada sekutu bagi-Nya, Dialah yang memiliki kerajaan ini dan memiliki segala puji. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Dialah yang sangat berkuasa atas segala sesuatu.” 3x

7.      Subhananallaahi walhamdulillaahi wa laa ilaaha illallaaha wallaahu akbar (3x)

“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” 3x

8.      Subhaanallaahi wa bihamdihii subhaanallaahil ‘azhiim (3x)

“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” 3x

9.    Laa hawla wala quwwata ilaa billaahil ‘aliyil’adzhiim (3x)

“Tiada daya kekuatan tanpa daya upaya dari Allah”

10.  Allahumaghfir ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam

Allahumarham ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam

Allahumashlih ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam

Allahumastur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam

Allahumajbur ummati Sayidina Muhammadin Shalallahu ‘Alaihi was Salam (3x)

Yaa Allah! Ampunilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW

Yaa Allah! Rahmatilah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW

Yaa Allah! Rukunkanlah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW

Yaa Allah! Sembunyikanlah kekurangan ‘aib seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW

Yaa Allah! Peliharalah seluruh umat Baginda Nabi Muhammad SAW

11.  Allahumaghfirlii waliwalidayyaa wal mukminina wal mukminat wal muslimina wal muslimat al-ahya’i wal amwaat (3x)

“Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang beragama Islam, laki-laki dan perempuan, dan orang mukmin, laki-laki dan perempuan  yang masih hidup maupun yang telah mati .”

12.  Allahumma bariklanaa wa iyyahum fii umrinaa waa fii rizqinaa wa awladinaa wa fii tijaaratinaa wa fii ma’isyatinaa wa fii mazra’atinaa wa hasadinaa (3x)

“Yaa Allah berkahilah kami semuanya dalam umur kami, rezeki kami, anak keturunan kami, perdagangan, usaha pekerjaan kami, urusan kami dan kebajikan kami”

13.  Allahumma salimnaa wal muslimiina wal muslimat wal mukminiina wal mukminaat min kulli fitnatin wa maakrin fii ‘ayiijihaat min bilad al-Muslimin ‘aammat wa ahlahaa wa man fiihaa aynamaa kaanuu min masyaariqil ‘ardhi wa maghaaribihaa min yamiinihaa ilaa syimalihaa wa najjinaa wa iyyahum min syarril hayaati wa syarril wafaati yaa waliiyyal hasanaati wa yaa qaadhiiyal haajaati (3x)

“Yaa Allah selamatkanlah kami, dan seluruh kaum muslimin dan mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dari maka-tipu muslihat, di dalam negara kami dan seluruh negari muslimin, beserta para warga penduduknya, semuanya tanpa terkecuali, baik yang berada di ujung timur maupun barat, yang di laut maupun di udara, limpahkanlah keselamatan perlindungan kepada semuanya dari seluruh keburukan-kejahatan di dalam hidup, maupun keburukan/kejahatan dalam wafat kami, Wahai Dzat Pemilik Kebaikan dan Maha Pengabul Pemenuhan kebutuhan hamba-Nya.

14.  Allahumma tukhzinii yauma yub’atsuuna yaumala yanfuu maalun wa laa banuuna illa min ‘ataallahu biqalbin saliim (3x)

“Yaa Allah, jangan sedihkan aku pada saat semua makhluk dibangunkan pada hari kiamat, pada saat anak dan harta tak berguna lagi kecuali mereka yang datang dengan hati yang selamat

15.  Allahumma shalli wa sallim ‘alaa sayidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayidinaa muhammadin qad-dhaqat hiilatii ‘adriknii (3x)

“Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada junjungan kami Muhammad dan para keluarganya serta keturunan junjungan kami Muhammad, sedikit sekali upayaku (kemampuanku) maka engkau adalah perantara kami, peganglah dan tolonglah kami. (Yaa Rasulullah SAW)

16.  Yaa Lathiif (129x)

“Wahai Yang Maha Lembut “

17.  Yaa Hafiizh yaa Nashiir yaa Wakiil ya Allah (3x)

“Wahai Yang Maha Pemelihara, Wahai Yang Maha Penolong, Wahai Yang Maha Penanggung , Wahai Allah”

18.  Yaa haadii yaa ‘Aliim yaa Khabiir yaa Mubiin (3x)

“Wahai Yang Maha Pemberi Petunjuk, Wahai Yang Maha Mengetahui, Wahai Yang Maha Mengamati, Wahai Yang Maha Menerangkan.”

19.  A’udzu bikalimaatillaahiit-taamaati min syari maa khalaq (3x)

“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-Nya.”

20.  Bismillaahil ladziy laa yadhurru ma’asmihii syai-un fil ardhi walaa fis samaa’ii wahuwas samii’ul ‘aliim. (3x)

“(Aku menjalani hidup pada siang atau malam ini) Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat/bencana, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

21.   Yaa Lathiifan bi khalqih, Yaa ‘Aaliman bi khalqih,  Yaa Khabiiran bi khalqih, ulthuf bina ya Lathiifu, ya ‘Aliimu, ya Khabiir  3x

“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

22.   Yaa Lathifan lam yazal, ulthul bina fiimaa nazal, innaka lathiifun lam tazal ulthuf binaa wal muslimiin  3x

“Wahai Yang Maha Lembut, janganlah Engkau menurunkan (bencana) kepada kami berlemah lembutlah kepada kami dengan apa yang Engkau turunkan itu (bencana), karena sesungguhnya Engkau senantiasa Maha Lemah Lembut (untuk tidak menurunkan bencana itu), Berlemah lembutlah kepada kami dan juga kaum muslimin” 3x

23. Ya muhaimin ya salam salimni wal muslimin binnabii khoiril anam wa bi umil mukminin3x

24.  “Yaa amaanal khaifin, aminnaa mimmaa nakhaaf            

Yaa amaanal khaifin, sallimnaa mimmaa nakhaf

Yaa amaanal khaifin, najjinaa mimmaa nakhaf “ 3x

“Yang mengamankan orang yang takut, karunialah kami rasa aman dari rasa takut

Yang mengamankan orang yang takut, selamatkanlah kami dari segala yang kami takuti

Yang mengamankan orang yang takut, hindarkanlah kami dari segala yang kami takuti”

25.   –Doa-

Allahumma shalli wa sallim alaa Sayidina Muhammadin Nabiyiil Ummiy wa alaa alihi wa shahbihi wasalim bi adadi shalawatullah wa anbiya’ihi wa rasulihi wa malaikatihi wa awliya’ihi, wa yanfa’una bihaa min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafakhatihim wa ‘alaa awladina wa abnaa’ina wa banatinaa wa ahli baitina wa ahbabina wa liman ahabuhum wa liman ahsana ilayna fiika fii dunya wal akhirah birahmatika yaa arhamar rahimin

Yaa Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Baginda Sayidina Muhammad Nabi yang Ummi dan kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, dengan shalawatnya Allah dan shalawatnya para Nabi, shalawatnya para Rasul dan Shalawatnya para malaikat serta shalawatnya para Awliya-Nya, yang memberikan kepada kita barakahnya, cahayanya, rahasianya, manfaatnya kepada kita, anak cucu keturunan kita, keluarga kita, ahli bait kita, kecintaan kita dan yang mencintai kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita karena Allah di dunia dan akhirat, dengan rahmat dari Mu, Wahai Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)ROTIB AL KUBRO

Disusun oleh Habib Thaha bin Hasan bin Yahya Ba’Alawy

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Al-Fatihah…

Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwa `alimul ghaybi wasy-syahadati huwar rahmaanur rahiim.
Huwallaahul-ladzii laa ilaaha illaa huwal malikul qudduusus salaamul mu’minul muhayminul `aziizul jabbarul mutakabbir, subhaanalaahi `amma yusyrikuun.
Huwallahul khaliqu bari-ul mushawwiru lahul-asmaul-husna, yu sabbihuu lahu maa fis samaawaati wal ardhi wa huwal `azizul hakiim.

Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum La ta’khudzuhu sinatun walaa nawm. Lahu maa fis-samawati wama fil-ardh. Man dzalladzii yasyfa’u `indahu illaa bi-idznih. Ya’lamu maa bayna aydihim wama khalfahum wala yu hiithuuna bisyay-in min ‘ilmihi illaa bima syaa-a. Wasi`a kursiyyuhus samaawaati wal ardha walaa yauuduhu hifzhuhumaa wahuwal –‘aliyyul `azhiim.

Sabbahaa lillaahi maa fis-samaawaati wamaa fil ardhi wahuwal `aziizul hakiim.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi, yuhyii wa yumiitu wa huwa `ala kulli syay-in qadiir.

Huwal awwalu wal aakhiru wazh-zhaahiru wal baathinu wahuwa bikulli syay-in ‘aliim.

Huwalladzii khalaqas samaawaati wal ardha fii sittati ayyaamin tsummastawaa ‘alal `arsy. Ya `lamu maa yaliju fil ardhi wamaa yakhruju minhaa wamaa yanzilu minas samaa’i wamaa ya`ruju fihaa wa huwa ma`akum aynamaa kuntum wallaahu bima ta’maluuna bashiir.

Lahu mulkus samaawaati wal ardhi wa ilallaahi wa turja`ul umuur.

Yuulijul layla fin-nahaari wa yuulijun nahaara fil layli wa huwa `aliimun bidzaatish-shuduur.

Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillaahilladzii khalaqas samaawaati wal ardha wa ja’alazh-zhulumaati wan nuur. Tsummal-ladziina kafaruu birabbihim ya`diluun. Huwalladzii khalaqakum min thiinin tsumma qadlaa ajalan, wa ajalun musamma `indahu tsumma antum tamtaruun.

Wa huwallaahu fis samaawaati wa fiil ardhi ya’lamu sirrakum wa jahrakum wa ya’lamu maa taksibuun.

Laqad jaa-akum rasuulun min anfusikum ‘aziizun `alaihi maa `anittum hariishun `alaykum bil mu’miniina rauufun rahiim.

Fa’in tawallaw faqul hasbiyallaahu laa ilaaha illaa huwa ‘alayhi tawakkaltu wahuwa rabbul `arsyil ‘azhiim.

Allahumma innii ash-bahtu wa amsaytu usyhiduka wa usyhidu hamalata ‘arsyika wa malaaikatika wa jami`i khalqika annaka antallahu laa ilaaha illaa anta wahdaka laa syariikalaka wa anna sayyidanaa Muhammadan shallallaahu `alayhi wa sallama `abduka wa rasuuluka.

Allahu nuurus samaawaati wal ardhi matsalu nuurihi kamisykaatin fihaa mishbaah, al-mishbahu fii zujaajah, azzujaajatu ka-annahaa kawkabun durriyyun yuuqadu min syajaratin mubaarakatin zaytuunatin laa syarqiyyatin walaa gharbiyyah. Yakaadu zaytuhaa yudhi-‘u walaw lam tamsas-hu naar. Nuurun ‘alaa nuur, yandillaahu li nuurihi man yasyaa-u, wa yadhribullaahul amtsaala linnaasi wallaahu bikulli syay-in ‘aliim.

Subhanallaahi wal hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallahu akbar. (3 x)

Subhanallaahi wa bihamdihi subhanallaahil `azhiim. (3 x)

Bismillahirrahmanirrahim.
Alam nasyrah laka shadrak. Wawadha`naa `anka wizrak.
Alladzii anqadha zhahraka.
Wa rafa`naa laka dzikrak.
Fainna ma’al `usri yusran inna ma’al `usri yusra.
Fa idzaa faraghta fanshab wa ilaa rabbika farghab.

Radhiina billaahi rabban wabil islaami dinaa wabi sayyidinaa Muhammadin shallalaahu ‘alaihi wasallama nabiyyan wa rasuula..(3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aali sayyidina Muhammad. Kamaa shalayta ‘alaa sayyidina Ibraahim wa sayyidina Ibraahim, wabárik ’alaa sayyidinaa
Muhammad wa ‘alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa barakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahim wa sayyidinaa Ibraahim fil `aalamina innaka hamidun majid.

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasuulikan nabiyyil ummiyyi wa `alaa alihi wa shahbihi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin, Allahumma shalli `alayhi wa sallim. (3 x)

Allahumma shalli ‘alaa sayyidina Muhammadin `abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyyil ummiyyi wa alihi wa shahbihi wa baarik wa sallim ‘adada maa `alimta wa zinata maa `alimta wa mil-a maa `alimta. (3 x)

Allahumma innii as-aluka bika an tu
shalliya ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa saaril anbiyaai wal mursalin wa ‘alaa alihim wa shahbihim ajma’in wa an taghfira li fiimaa madhaa wa tahfazhani fimaa baqiy. (3 x)

Laailaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minazh-zhaalimiin.

Fastajabnaa lahu wanajjaynaahu minal ghammi, wa kadzaalika nunjil mu’miniin.

Walaw annahum idz zhalamuu anfusahum ja-uuka fastaghfarullaaha wastaghfara lahumur rasuulu lawajadullaaha tawwaaban rahiima.

Rabbaana laa tuzigh qulubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka rahmatan innaka antal wahhaab.

Rabbanaghfirlii wa liwaalidayya walil mu’miniina yawma yaquumul hisaab.

Rabbanaghfir lanaa wa li ikhwaani nalladziina sabaquuna bil iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanu rabbanaa innaka ra’uufur rahiim.

Ghufraanaka rabbanaa wa ilaykal mashiir. Laa yukallifullaahu nafsan illaa wus`aha lahaa maa kasabat wa ‘alayhaa maktasabat rabbanaa laa tuaakhidznaa in nasiinaa aw akhtha’naa rabbanaa walaa tahmil `alaynaa ishran kamaa hamaltahu `alalladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wa`fu `annaa waghfir lanaa warhamnaa anta mawlaanaa fanshurnaa `alal qawmil kaafiriin.

Allahummaghfirlii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina wal mu’minaat wal muslimiina wal muslimaat al-ahyaai minhum wal amwaat. (3 x)

Allaahummaghfir ummata sayyidinaa Muhammad shallallaahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahummarham ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam
Allaahuma ashlih ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam.
Allaahumastur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu `alayhi wa aalihi wa sallam,
Allaahummajbur ummata sayyidinaa Muhammad shallallahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam.  (3 x)

Fain tawalaw faqul hasbiyallaahu la ilaha illaa huwa `alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul ‘arsyil `azhiim. (7 x)

Hasbunallaah wa ni`mal wakil. (7 x)

Laa hawla walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil `azhiim. (3 x)

Yaa hayyu yaa qayyuum bika astaghitsu laa ilaaha illaa anta. (3 x)

Yaa lathiif. (129 x)

Yaa ‘alliyyu yaa kabiiru yaa ‘aliimu yaa qadiiru yaa samii`u yaa bashiir ya lathiifu ya khabiir…(3 x)

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin wa bihaqqi sayyidinaa Muhammadin wa aali sayyidinaa Muhammadin an takfiyanaa syarra maa nakhaafu wa nahdzar. (3 x)

Yaa hafiizhu yaa nashiiru yaa wakiilu yaa Allaah. (3 x)

A’uuduzu bikalimaatillaahit tammaati min syarri maa khalaq. (3 x)

Bismillaahilladzii laa yadhurru ma’asmihi syay-un fil ardhi walaa fis samaai wahuwas sami`ul ‘aliim. (3 x)

Hasbiyallaahu lidiinii, hasbiyallaahu limaa ahammanii, hasbiyallaahu liman baghaa `alayya, hasbiyallaahu liman hasadanii, hasbiyallaahu liman kaadanii bisuuin hasbiyallaahu `indal mawt, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil qabri, hasbiyallaahu `indal mas-alati fil mizaan, hasbiyallaahu `indal hisaab, hasbiyallaahu Indash-shiraath, hasbiyallaahu laa ilaha illaa anta huwa ‘alayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib.

Yaa dzal jalaali wal ikraam amitnaa ‘alaa diinil Islam. (7 x)

Allaahumma laa tukhzinii yawma yub`atsuun yawma laa yanfa`u maalun wala banuun illaa man atallaaha biqalbin saliim. (3 x)

Allaahumma innaa nas-aluka ridhaaka wal jannah wa na’uudzu bika min sakhathika wan naar. (3 x)

Yaa ‘alimas-sirri minnaa laa tahtikis sitra aannaa wa ‘aafina wa `fu ‘annaa wa kun lanaa haytsu kunnaa. (3 x)

Yaa Allaah bihaa yaa Allaah bihaa yaa Allaahu bihusnil khaatimah. (3 x)

Allaahummaf’al bii wa bihim ‘aajilan wa aajilan fid dini wad dunyaa wal aakhirah, maa antalahu ahlun walaa taf’al binaa yaa mawlaanaa maa nahnu lahu ahlun innaka ghafuurun haliimun jawwaadun kariimun rauufun rahiim. (3 x)

Yaa lathiifan bikhalqihi yaa ‘aaliiman bikhalqihi yaa khabiiran bikhalqihi ulthuf binaa yaa lathiif yaa ‘aliim yaa khabiir. (3 x)

Laa ilaaha illallaah almalikul haqqul mubiin. (10 x, 25 x, 50 x, atau 100 x)
Muhammadur Rasuulullah shadiqul wa’dil aamiin.

Shallallaahu ‘alayhi wa sallama fii kulli lamhatin wa nafasin ‘adada maa wasi’a ‘ilmullaah.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Mu
hammadin alladzii mala-at qalbuhu min jalaalika wa ‘aynuhu min jamaalika fa-ashbaha farhan wa suruuran muayyadan manshuuran wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim tasliiman katsiiran. Walhamdulillaahi ‘alaa dzaalik.

Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin bahri anwaarika wa ma’dini asraarika wa lisaani hujjatika wa ‘uruusyi mamlakatika wa imaama hadhratika wa thiraazi mulkika wa khazaa-ini rahmatika wa thariiqi syarrii’atika al-mutaladzdzi-dzi bitawhiidika insaani `aynil wujuud was-sababi fi kulli mawjuud, ayni a’yaani khalqika al-mutaqaddimi min nuuri dhiyaa-ika shalaatan taduumu bidawaamika wa tabqaa bibaqaaika, la muntahaa lahaa duuna ‘ilmika shalatan turdhiika wa turdhiihi wa tardhaa bihaa ‘annaa yaa rabbal ‘aalamiin.

Allaahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin shalaatan takuunu laka bihaa ridhan walihaqqihi adaa-a. (3 x)

Allaahumma shalli ’alaa sayyidina Muhammadin shalaatan tahabu lanaa minhu akmalal imdaadi wa fawqal muraad fii darid dunyaa wafii daaril ma’aad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallim wa baarik biqadri azhamati dzaatika ‘adada maa ‘alimta wa zinata maa ‘alimta wa mil-a maa `alimta. (1 x, 3 x, atau 10 x)

Allahumma shalli `alaa sayyidinaa Muhammadin annabiyyil ummiyyil habiibil ‘aalil qadril ‘azhiimil jaah wa `alaa aalihi wa shahbihi wa barik wasallim. (10 x atau 100 x)

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu dzaakiran habiiban wa mudzakiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ahmad wa Muhammadan wa sayyidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu shaabiran nabiyyan wa murakkiban sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu ghaaliban wa rahiiman wa haliiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu `aaqiban kariiman wa hakiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu `adlan jawwaadan wa muzzammilan sayyidina Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaasiman mahdiyyan wa haadiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syakuuran wa hariishan wa muddats-tsiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qaaiman hafiyyan wa `abdallaah sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu syaahidan wa bashiiran wa mahdiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu baahiyan nuuran wa makkiyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu syaakiran wa waliyyan wa nadiiran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu thaahiran shafiyyan wa mukhtaaran sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli `alaa man sammaytahu burhaanan shahiihan wa syariifan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu musliman rauufan wa rahiiman sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mu’minan ‘aliiman wa madaaniyyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allahumma shalli ‘alaa man sammaytahu qayyiman mahmudan wa haamidan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Allaahumma shalli ‘alaa man sammaytahu mish-baahan aamiran wa naahiyan sayyidinaa Muhammadin rasuulillaah.

Wa shallallaahu ‘alayhi wa aalihi wa shahbihi wa azwaajihi wa dzurriyyaatihi wa ahli baytihi wa radhiyallaahu ‘an kulli shahaabati ajma’iin.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul Huwallaahu ahad. Allaahush shamad. Lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahad.(3x)

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaassiqin idzaa waqab. Wamin syarrin naffaatsaati fil ‘uqad. Wamin syarri haasidin idzaa hasad.

Bismillahirrahmanirrahim
Qul a’uudzu birabbinnaas, malikin naas, ilaahinnaas, min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurrinnaas minal jinnati wannaas.

Al-faatihah ilaa ruuhi habiibinaa wa syafi’ina rasuulillah Muhammadibni Abdillaah shallallaahu ‘alayhi wa sallama wa aalihi wa ash-haabihi wa dzurriyyaatihi annallaaha yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihi fid dini wad dunyaa wal aakhirah. Wayaj’alunaa min hizbihim wa yarzuqanaa mahabatahum wayatawaffaanaa ‘alaa millatihim wa yahsyurunaa fii zumratihim Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa ruuhi sayyidina al-faqih al-muqaddami muhammad ibni Ali Baa Alawii, wa ushuulihi wa furuu`ihim wadzawil huquuqi ‘alayhim ajmaa’in. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yan fa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah Al-faatihah.

Al-faatihah ilaa sayyidinal habiib shaahibir raatib sulthaanil awliyaa Al-Habib Thaha bin Hasan bin Yahyaa wa ushuulihi wa furuu’ihim wa dzawil huquuqi ‘alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwarihim wa ‘uluumihim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Tsumma ilaa arwaahil awliyaa wash-shaalihin wal aimmati war raasyidiin tsumma ilaa arwaahi waalidiina wa masyaayikhina wa mu’allimiina wadzawil huquuqi `alayhim ajma’iin. Annallaaha yaghfiru lahum wayarhamuhum wa yu’li darajaatihim fil jannati wa yanfa’unaa bi asraarihim wa anwaarihim wa ‘uluumiim fid diini wad dunyaa wal aakhirah. Al-faatihah.

Al-faatihah biniyyatil qabuul wal wushuul wa hushuuli tamaami kulli suul wa ma’muul washalahisy sya’ni zhaahiran wa baathinan fid dini wad dunyaa wal aakhirati daafi’atan likulli syarrin jaalibatan likulli khayrin lanaa waliwaalidinaa wa li awladinaa wa li ahbaabinaa wa masyaayikhina fid dini ma’al luthfi wal ‘aafiyati wa niyyati annallaaha yunawwiru quluubanaa wa qawaalibanaa ma’at tuqa wal hudaa wal ‘afaafa wal mawta ‘alaa diinil Islaami bilaa mihnatin walamtihaanin bijaahi sayyidi waladi Adnaan, jaami’atan likulli niyyatin shaalihatin wa ziyaadatin wa mahabbatin fii syarafil habiibi Muhammadin shallallaahu ‘alayhiwa sallama wa‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Al-faatihah.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)ILMU HIKMAH RATIB AL MUHDHOR

Sudadi

Assalamu’alaikum Wr.Wb. Mohon ijin para sesepuh KOS yang dirahmati Allah SWT, ijinkan saya berbagi pengetahua ilmu hikmah “DO’A RATIB AL MUHDHOR” atas permintaan para sedulur KOS.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

LA ILAHA ILLALLAH > 50x
ASTAGHFIRULLAH > 5x
ALLAHUMMA SHALLI ‘ALAN-NABIYYIL-UMIYYI MUHAMMADIN WA ALIHI WA SALIM > 11x
YA RAHMANU YA RAHIMU YA ALLAH > 11x
YA JAWADU YA KARIMU YA ALLAH > 11x
YA SATTARU YA HALIMU YA ALLAH > 11x
YA FATTAHU YA ‘ALIMU YA ALLAH > 11x
YA MUHAIMINU YA SALAMU YA QAYYUMU LA YANAM > 11x
YA SALAMU SALLIMNA WAL-MUSLIMINA BIN-NABIYYI KHAIRIL-ANAMI WA BI’UMMIL-MU’MININ > 11 x
YA LATHIFU SYAFI YA HAFIZHU YA KAFI >7x
ANTALLAH > 50x

Kemudian tawasul membaca Al Fatihah dihadiahkan kepada :
– Rasulullah SAW
– Khadijah al Kubra
– Fathimah az Zahra
– Habib al Faqih al Muqaddam Muhammad bin Ali Ba’alawi
– Syekh Abubakar bin Salim
– Habib Ahmad bin Muhammad al Muhdhar
– Kaum Muslim dan Mukmin

Kegunaan dari ratib tsb insyaallah untuk keselamatan, keharmonisan rumah tangga, melebur dosa, dilapangkan rezikinya dll.====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)ROTIB AL ATHTHAS

===Sangat disayangkan bila untaian doa-doa mustajabah yang luar biasa dari Rotib Al Athtas ini terlewatkan dari wawasan kita. Selamat membaca dan semoga mendapatkan barokah++=== salam.

AUDZUBILLAHIMINASSYAITONIRROJIM

BISMILLAHIR-ROHMAANIR-RAHIIM. ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIINA HAMDAN YUWAFII NI’MAHU WAYUKAAFII MAZIDAHU, YAA RABBANA LAKAL HAMDU KAMAA YANBAGHI LIJALAALI WAJHIKA WALI’AZHIIMI SULTHAANIK, AL-FAATIHAH ILAA HADHRATI HABIIBINA WA SAYYIDINA MUHAMMAD SAW. WA MAN WALAHU, ILAA RUUHI SAYIDINA AL-HABIB UMAR BIN ABDURRAHMAN AL-ATHTHAS SHAAHIBU RATIB, WA SYAIKH ALI BIN ABDULLAH AL-BAROS WA USHULIHIM WA FURU’IHIM, INNA ALLAHA YATAGHASYSYAHUM BIR-RAHMATI WAL MAGHFIRATI AL-FAATIHAH…..

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat-nikmat-Nya, Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Al-Fatihah untuk kehadirat Tuanku, kekasih kami, dan pemberi syafa’at kami, pemimpin kami, Baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarga, sahabat orang yang mengikutinya, dan ruhnya sayidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas penyusun ratib ini , dan syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros serta asal usul dan keturunan mereka, sesungguhnya Allah akan menolong mereka dengan rahmat dan ampunan, Al-Fatihah……

LAU ANZALNAA HAADZAL QUR’AANA ‘ALAA JABALIN LARAITAHU KHAASYI’AN MUTASHADDI’AN MIN KHASY-YATILLAAHI WATILKAL AMTSAALU NADHRIBUHAA LINNAASI LA’ALLAHUM YATAKKAFARUUN. HUWALLAHUL LADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWA ‘AALIMUL GHAIBI WASY-SYAHAADATI HUWAR RAHMAANUR RAHIIMU. HUWALLAAHUL LADZII LAA ILAAHA ILLAA HUWAL MALIKUL QUDDUUSUS SALAAMUL MU’MINUL MUHAIMINUL ‘AZIIZUL JABBARUL MUKABBIRU SUBHAANALLAAHI ‘AMMAA YUSYRIKUUNA. HUWALLAAHUL KHAALIQUL BAARI-UL MUSHAWWIRU LAHUL ASMAA-UL HUSNA YUSABBIHU LAHUU MAA FIS SAMAAWAATI WAL ARDHI WA HUWAL ‘AZIIZUL HAKIIM.

A’UUDZU BILLAHIS SAMII’IL ‘ALIIMI MINASYAITHAANIR RAJIIM (3X)
“Aku berlindung pada Allah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari godaan syetan yang terkutuk” (3x)

A’UUDZU BIKALIMAATILLAHIT TAAMMAATI MIN SYARRI MAA KHALAQ (3X)
“Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan-Nya” 3x

BISMILLAAHIL LADZIY LAA YADHURRU MA’ASMIHII SYAI-UN FIL ARDHI WALAA FIS SAMAA’II WAHUWAS SAMII’UL ‘ALIIM. (3X)
“Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun dapat memberi mudharat, baik di bumi maupun di langit dan Dia- lah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui” 3x

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM WA LAHAWLAA WA LAQUWWATA ILLAA BILLAAHI ‘AALIYYIL ‘AZHIIM. (10X)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada daya dan tiada kekuatan dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung”(10x)

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM (3X)
“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”(3x)

BISMILLAAHI TAHASHSHANNAA BILLAHI BISMILLAAHI TAWAKKALNA ‘ALAALLAH (3X)
“Dengan nama Allah aku berlindung dengan Allah. Dengan nama Allah aku berserah diri pada Allah”(3x)

BISMILLAHI AAMANNAABILLAAHI WA MAN YU’MIN BILLAAHI LAKHAUFUN ‘ALAYHI (3X)
“Dengan nama Allah aku beriman kepada Allah. Barangsiapa beriman kepada Allah maka tiada takut baginya”(3x)

SUBHANALLAHI ‘AZALLAHU SUBHANALLAHI JALLALLAAHU
“Maha suci Allah, Maha Mulia Allah, Maha suci Allah Maha Agung Allah”(3x)

SUBHAANALLAAHI WA BIHAMDIHII SUBHAANALLAAHIL ‘AZHIIM (3X)
“Maha Suci Allah dengan segala puji kepada-Nya dan Maha Suci Allah Yang Maha Agung.” (3x)

SUBHANANALLAAHI WALHAMDULILLAAHI WALAA ILAAHA ILLALLAAHA WALLAAHU AKBAR (4X)
“Maha Suci Allah, dan segala puji hanya khusus bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanyalah Allah dan Allah Tuhan Yang Maha Besar.” (4x)

YAA LATHIIFAN BI KHALQIH, YAA ‘AALIMAN BI KHALQIH, YAA KHABIIRAN BI KHALQIH, ULTHUF BINA YA LATHIIFU, YA ‘ALIIMU, YA KHABIIR 3X
“Yang Maha Lembut terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengetahui terhadap makhluk-NYA, Yang Maha Mengamati terhadap makhlukNYA, berlemah lembutlah kepada kami Yang Maha Lembut, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Mengamati” 3x

LAA ILAHA ILLAALLAHU (40/70/100X) MUHAMMADUR RASULULLAAH
“Tiada yang wajib disembah selain Allah (40/70/100x) Muhammad adalah rasul Allah”

HASBUNALLAAHU WA NI’MAL WAKIIL (7X)
Bagi kami cukup Allah sebagai pelindung kami dan Dia adalah sebaik-baiknya Penolong

ALLAHUMM SHALLI ‘ALAA MUHAMMADIN, ALLAAHUMMA SHALLI ‘ALAIHI WASSALLIM (11X)
“Wahai Tuhan kami, berilah shalawat/rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad, Ya Tuhan Kami berilah shalawat/rahmat-Mu kepadanya dan kesejahteraan-Mu.” 11x

ASTAGHFIRULLAHI (11X)
“Aku mohon ampunan Allah” (11x)

TA’IBU ‘ILAALLAAHU (3X)
Semoga aku termasuk golongan orang yang taubat kepad Allah

YA ALLAH BIHA, YA ALLAH BIHA, YA ALLAHU BI HUSNIL KHATIMAH 3X
“Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah dengan kalimahMU, Ya Allah karuniailah kami husnul khatimah (akhir hayat yang baik)” 3x

GHUFRAANAKA RABBANAA WA ILAIKAL MASHIIR.
LAA YUKALLIFULLAAHU NAFSAN ILLA WUS’AHAA LAHAA MAA KASABAT WA’ALAIHAA MAKTASABAT, RABBANA LAA TU-AAKHIDZNAA IN NASIINAA AU AKHTHA’NAA RABBANAA WALAA TAHMIL ‘ALAINAA ISHRAN KAMAA HAMALTAHUU ‘ALAL LADZIINA MIN QABLINAA RABBANAA WALAA TUHAMMILNAA MAA LAA THAAQATA LANAA BIH, WA’FU’ANNA WAGHFIRLANAA WARHAMNAA ANTA MAULAANAA FANSHURNAA ‘ALAL QAUMIL KAAFIRIIN.

“ampunilah kami Ya Tuhan kami dan kepadaMu-lah kami kembali.
Allah tidak membebani seseorang melainkan lebih dari kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya (mereka berdo’a) Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada oramg-orang sebelum kami, Ya Tuhan kami janganlah pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami.”

AL-FATIHAH ILAA HADHRATI RUUHI SAYYIDINA WA HABIIBINA WA SYAFI”INA WA MAULANA MUSTHAFA MUHAMMAD BIN ABDULLAH SAW WA AALIHI WA ASHAABIHI WA DZURRIYAATIHI WA AHLI BAITIHIIM AJMAA’IN. INNALLAAHA YUKLII DARAJAATIHIM FIL JANNAAH WA YAN FA’UNAA BIASRAARIHIM WA ANWAARIHIM WA ‘ULUUMIHIM WA SYAFA’ATIHIM WA BIHURMATIHIM FID DIIN WA DUNYAA WAL AKHIRAATI WAYAJ ’ALUUNAA MIN HIZBIHIM WA YARZUQUUNA MAHABBATAHUM WA YATAWAFFANAA ‘ALAA MILLATIHIM WA YAHSYARNAA FII ZUMRATIHIM. SYAILI-LLAAHI LAHUM AL-FATIHAH…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada hadirat penghulu kami, kecintaan kami dan pemberi syafaat kami, Rasullullah Muhammad bin Abdillah SAW, juga kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, istri – istri nya dan anak cucu nya, dengan harapan semoga Allah meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Rahasia mereka, cahaya mereka dan ilmu mereka dalam urusan agama dan dunia, dan semoga Allah menjadikan kami termasuk golongan mereka, dan mengaruniai kami kecintaan terhadap mereka, serta mewafatkan kami atas agama mereka dan membangkitkan kami dalam barisan mereka. Al Fatihah semoga Allah memberikan pahala kepada kamu sekalian.”

AL-FATIHAH ILAA HADHRATI RUUHI SAYYIDINA AHMAD BIN ISA AL-MUHAJIR WA SAYIDINA AL-FAQIH AL-MUQADDAM MUHAMMAD BIN ALI BA’ALAWY WA SAYIIDIL AL-HABIB ABDURRAHMAN BIN MUHAMMAD AS-SEQAFF, WA USHUULIHIM WA FURUU’IHIM WA AHLI SILSILAATIHIM WAL AKHIDZIINA MINHUM WAL JAMI’I SADATINA ALII BA’ALAWY WA DZAWIIL HUQUUQI ‘ALAYHIM ‘AJMA’IIN. INNALLAAHA YAGHFIRULLAHUM WA YARHAMHUM WA YUKLII DARAJAATIHIM FIL JANNAAH WA YAN FA’UNAA BI BARAKATIHIM WA ASRAARIHIM WA ANWAARIHIM WA ‘ULUUMIHIM WA SYAFA’ATIHIM WA BIHURMATIHIM FID DIIN WA DUNYAA WAL AKHIRAATI. SYAILI-LLAAHI LAHUM AL-FATIHAH…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan kepada ruh Sayyidinal Imam al Mujahir Ilallah, Ahmad bin Isa, dan kepada ruh Al Fagihil Muqaddam bin Ali Ba Alawy juga kepada nenek moyang dan anak cucu keduanya, semua dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka serta meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan Asror mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah”

KHUSHUSHAN AL-FATIHAH ILAA HADHRATI RUUHI SAYYIDINA WA HABIBINA WA BARAKATINA SHAHIBI RATIB QUTHBI ANFAS AL-HABIB UMAR BIN ABDURRAHMAN AL-ATHTHAS TSUMMA ILAA RUUHI SYAIKH ALI BIN ABDULLAH AL-BAROS, WA USHUULIHIM WA FURUU’IHIM WA AHLI SILSILAATIHIM WAL AKHIDZIINA MINHUM, INNALLAHA YAGHFIRULLAHUM WA YARHAMHUM WA YUKLII DARAAJATIHIM FIL JANNAAH WA YAN FA’UUNAA BI BARAKAATIHIM, WA ASRAARIHIM, WA ANWAARIHIM, WA ‘ULUMIHIM, WA NAFAKHATIHIM FII DIIN WA DUN-YAA WAL AKHIRAAT, SYAI-UN LILLAAHI LAHUM. AL-FATIHAH…..

“Kami membaca Al-Fatihah dengan niat semoga pahalanya disampaikan Allah kepada ruh penyusun ratib ini, sayyidina wa habiibina wali penolong, wali qutub yang utama, al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas juga kepada ruh Syaikh Ali bin Abdullah Al-Baros, juga kepada nenek moyangnya, anak cucu mereka dan orang – orang yang mempunyai hak atas mereka semuanya, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan berkah mereka,Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka juga semangat mereka di dalam agama, dunia dan akhirat, Al Fatihah.”

AL-FATIHAH ILLAA HADHRATI JAMI’IL AULIYA TA’ALA WA SHALIHIINA WAL IMMATIR-RASYIDIINA WAL ULAMA’I AMIILIIN, WA ILLAA HADHRATI WALIDIINA WA MASYAIKHINA WA MU’ALLIMIINA WA DZAWIIL HUQUUQI ‘ALAINAA AJMA’IN. TSUMMA ILLAA HADHRATI JAMII’IL MUKMINIINA WAL MUKMINAT WAL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT AL-AHYAA’I WAL AMWAAT. INNALLAHA YAGHFIRULLAHUM WA YARHAMHUM WA YUKLII DARAAJATIHIM FIL JANNAAH WA YAN FA’UUNAA WA BARAKAATIHIM, WA ANWAARIHIM, WA ASRAARIHIM, WA ‘ULUUMIHIM FID DIIN WA DUNYAA WAL AKHIRAATI. SYAILI-LLAAHI LAHUM AL-FATIHAH…..

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga Allah menyampaikan pahalanya kepada arwah para aulia, orang – orang yang saleh dan pemimpin yang adil. Kemudian kepada arwah orang tua kami, guru – guru kami, mereka yang telah mengajar kepada kami, serta mereka yang mempunyai atas kami semuanya. Kemudian kepada arwah mukminin, mukminat, dan muslimin, muslimat, penduduk negeri ini, dengan harapan semoga Allah mengampuni mereka, menyayangi mereka dan meninggikan derajat mereka di dalam surga, dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dari Rahasia mereka, cahaya mereka, dan ilmu mereka di dalam agama, dunia, dan akhirat, Al Fatihah.”

AL-FATIHAH BINIYYATIL QABUULI WA WUSHUULI WA HUSHULI TAMAMI KULLI SU’LIN WA MA’MUUL WA SHALAHISY-SYAANI ZHAHIRAAN WA BATHINAN FI DIIN WA DUNYA WAL AKHIRAT DAFI’ATAN LIKULLI SYARRIN JALIBATAN LIKULLI KHAIRIN LANA WALIDIINA WALI’AWLADINA WA ‘AHBAABINAA WA MASYAIKHINAA FID-DIINI MA’AL LUTHFI WAL ‘AAFIAH WA’ALAA NIYYATIN YUNAWWIRU QULUUBANA WA QUWWALIBANAA MA’AT TUQAA WAL HUDAA WAL’AFAAFA WAL MAUTI ‘ALAA DIINIL ISLAM WAL IIMAN BILAA MIHNATIN WA LAA IMTIHAANIN BI HAQQI SAYYIDINAA WALADI ‘ADNAAN WA LIKULLI NIYYATIN SHAALIHATIN WA ILLA HADHRATIL HABIIB MUSTHAFA MAULANA SAYIDINA MUHAMMAD SHALLALLAAHU ALAIHI WA AALIHII WA SHAHBIHI WA SALLAMA. AL-FATIHAH……

“Kami membaca Al Fatihah dengan niat semoga bacaan kami diterima dan sampai kepada Allah serta dapat mencapai semua yang dicita – citakan, mendapat perbaikan keadaan lahir dan batin dalam urusan agama, dunia dan akhirat, serta menolak semua kejahatan dan mendatangkan semua kebaikan, bagi kami, orang tua kami, orang – orang yang kami cintai, guru – guru kami dalam agama, disertai kelembutan dan kesejahteraan. Dan dengan niat semoga Allah menerangi kalbu dan sanubari kami dengan cahaya takwa, petunjuk dan penjauhan diri dari keinginan – keinginan hina, dan meninggal dunia dalam keadaan memeluk Islam dan iman, tanpa disertai bencana dan cobaan, berkat kemuliaan putra Adnan (Rasullullah) , mengumpulkan semua niat yang baik dan bertambah – tambah cinta kepada sayyidina Nabi Muhammad SAW wa shohbihi wa sallam, Al Fatihah.”

BISMILLAHIR-ROHMAANIR-RAHIIM.ALHAMDULILLAHIR-RABBIL-‘ALAAMIN.
AR-RAHMAANIR-RAHIIM (3X)
ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘AALAMIINA HAMDAN YUWAFII NI’MAHU WAYUKAAFII MAZIDAHU, YAA RABBANA LAKAL HAMDU KAMAA YANBAGHI LIJALAALI WAJHIKA WALI’AZHIIMI SULTHAANIK
SUBHAANAKA LAA NUHSII TSANAA-AN ‘ALAIKA ANTA KAMA ATSNAITA’ALAA NAFSIKA FALAKAL HAMDU HATTA TARDLAA WA LAKAL HAMDU IDZAA RADLIITA WA LAKAL HAMDU BA’DAR RIDLAA.
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FIL AWAALIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FIL AAKHIRIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FIN-NABIYYIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FIL MURSALIIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FIL MALA ILLA YAUMID-DIIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN FII KULLI WAQTIN WAHIIN
ALLAHUMA SHALLI ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN HATTA TARITSAL ARDLA WAMAN ‘ALAIHAA WA ANTA KHAIRUL WAARITSIINA.
ALLAAHUMMA INNAA NASTAHFIDHUKA WA NASTAUDI’UKA DIINANAA WA ANFUSANAA WA AHLANAA WA AULAADANA WA MASYAIKHINA WA AMWALAANA WA KULLA SYAI’IN A’THAITANAA.
ALLAHUMMAJ’ALNAA FII KANAFIKA WA AMAANIKA WA JIWAARIKA WA ‘IYAADZIKA MIN KULLI SYAITHAANIN MARIIDIN WA JABBARIN ‘ANIIDIN WA DZII’AININ WA DZII BAGHYIN WA MIN SYARRI KULLI DZII SYARRIN INNAKA ‘ALAA KULLI SYAI’IN QODIIR.
ALLAHUMMA JAMMILNAA BIL’AAFIYATI WAS SALAAMAATI WA HAQIQNAA BIT TAQWAA WAL ISTIQAMAATI WA A’IDZNAA MIN MUUJIBAATI NADAMATI FIL-HALI WAL MAALI INNAKA SAMII’UD DU’AAI.
ALLAHUMAGHFIRLANA WA LIWALIDIINA WA LI AWLADIINA WA MASYAIKHINA WA LII IKHWANINAA FID DIINI WA LI ASHABIINA WA ‘AHBAABINAA WA LIMAN AHABBANAA FIIKA WALIMAN AHSANA ILAINA WA MU’ALIMIINA FID-DIIN WA DZAWIIL HUQUUQI ‘ALAINAA AJMA’IN WA LIL JAMII’IL MUKMINIINA WAL MUKMINAT WAL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT AL-AHYAA’I WAL AMWAAT INNAKA ALLA KULLI SYAI’IN QADIIR YAA RABBAL ‘ALAAMIIN.
WA SHALLI ALLAHUMMA BIJAMALIKA WA JALALIKA ‘ALAA SAYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALIHI WA SHAHBIHI AJMA’IN.
ALLAHUMMAR-ZUQNAA KAMAA LAL MUTABA’ATI LAHU ZHAHIRAN WA BATHINAN BIL ‘AFIYAATA WAL SALAMAH YAA ARHAMAR-RAHIIMIIN
SUBHAANAKA RABBIKA RABBIL ‘IZZATI ‘AMMA YASHIFUUNA WASALAMUN ‘ALAL MURSALIINA WAL HAMDULILLAHI RABBIL’AALAMIIN.

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang dapat memenuhi tuntutan syukur atas nikmat – nikmat Nya.
Ya Robbana, bagi Mu lah segala pujian sebagaimana layaknya dengan kemuliaan wajah Mu dan kebesaran kekuasaan Mu. Maha Suci Engkau kami tidak mampu menghinggakan sanjungan kepada Mu, sebagaimana Engkau telah menyanjung diri Mu sendiri.Bagi Mu lah segala pujian hingga Engkau Ridho, bagi Mu lah segala pujian jika Engkau Ridha, dan bagi Mu lah segala pujian sesudah Engkau ridha.
Ya Allah limpahkanlah segala shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad, di kalangan orang – orang permulaan; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad dikalangan orang – orang kemudian ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di setiap waktu dan saat ; limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad di kalangan malaikat hingga hari kiamat ; dan limpahkanlah shalawat dan salam kepada penghulu kami Muhammad hingga Engkau warisi bumi dan siapa – siapa yang ada di atasnya, sedang Engkau adalah sebaik – baik pemberi warisan.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohon perlindungan-MU dan kami titipkan kepadaMU agama, diri, keluarga, anak-anak, harta, dan segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami.
Ya Allah jadikanlah kami selalu di bawah pengawasan, keamanan dan perlindungan-Mu dari godaan setan yang terkutuk, pengusa-pengusa yang keji, dari orang-orang yang berbuat aniaya dan dzalim dan dari segala sesuatu yang bersifat jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas penentu segala sesuatu.
Ya Allah, tetapkanlah diri kami dengan kesehatan dan keselamatan, yakinlah diri kami dengan takwa dan istiqomah dan hindarkanlah kami dari penyebab-penyebab penyesalan, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Segala doa.
Ya Allah ampunilah segala dosa kami semua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, kedua orang tua kami, istri/suami kami kakek-nenek kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, sanak kerabat kami, orang-orang dirumah kami, sahabat kami, orang-orang yang mencintai kami dan kecintaan kami karena Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang mengajarkan agama kepada kami, orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta seluruh kaum muslimin muslimat wal mukminin mukminat.
Limpahkanlah shalawat ya Allah dengan keindahan dan keagunganMu atas junjungan kami Muhammad dan atas keluarganya dan semua sahabat-sahabatnya.
Ya Allah limpahkanlah/anugrahkan selalu kesempurnaan rezeki kepada kami untuk menjadi pengikutnya yang baik; lahir dan batin, dalam keadaan sejahtera dan selamat atas rahmat-Mu Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Dengan keutamaan ayat : Maha Suci Tuhanmu Tuhan Yang Maha Mulia dari apa yang disifatkan oleh orang orang kafir, dan sejahtera atas sekalian Rasul dan segala puji bagi Allah yang mempunyai alam semesta ini.”
@@@====================================
CATATAN REDAKSI:

Siapapun boleh mengirim artikel ke dalam blog Kampus Orang samar ini.
kirimkan artikel anda via https://eyangsamar.com/kirim-artikel
(otomatis masuk postingan blog ini)

untuk promosi Gemblengan / BAKTI SOSIAL / dll silakan kirim ke [email protected]
HARAP HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN OKNUM YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB .

Salam rahayu.
TTD
Eyang Samar Atas Angin
(Pendiri KOS)